A- A+

Приета със заповед № 1075/07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена юни 2016 г. съгл. заповед № РД-08-214/07.06.2016 г.

ПРИЕМАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ И ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ И ДРУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето - чл. 108
Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции - чл. 31, ал. 2, т. 6
Наредба за медицинската експертиза - чл. 3, ал. 1, 2 и 3 (обн. ДВ. бр. 36 от 14.05.2010 г.)
Правилник за устройството, организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на РКМЕ - чл. 55, чл. 56, чл. 57.(обн. ДВ. бр. 34 от 2010 г.)

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за представяне на лица за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК.

         Предмет:
         ТЕЛК освидетелства лицата по повод временна неработоспособност, осъществява експертизата на трайно намалената работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които упражняват трудова дейност и не са им определени вид и степен на увреждане, вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО и потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяванията.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         - Главен експерт в дирекция „Медицински дейности“;
         - Главни специалисти в Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) при Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ).


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         В приемна на РКМЕ при РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23 от 7:30 – 16:00 ч. се извършва прием, съставяне, съхраняване и движение на медицинската документацията на лицата, явяващи се за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК и НЕЛК.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         - Лица, подлежащи на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК;
         - НОИ, ТЕЛК, НЕЛК РДСП, работодатели, застрахователи и други заинтересовани лица.

         Необходими документи
         В РКМЕ се представят и предоставят оригинали на документи, необходими за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК
         І. Необходими документи за освидетелстване от ТЕЛК
         1. „Медицинско направление за ТЕЛК” или „Медицински протокол на ЛКК”
         Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва от личния лекар или ЛКК при следните обстоятелства:
         • Личният лекар насочва пациента към ТЕЛК, когато приеме, че е налице трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност с „Медицинско направление за ТЕЛК”
         • ЛКК насочва пациента към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност с „Медицински протокол на ЛКК”
         Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение) като това обстоятелство задължително се вписва в медицинския протокол от ЛКК или се доказва с медицинско удостоверение от личния лекар (бланка № 119/ МЗ).
         2. Етапна епикриза от ОПЛ (оригинал) при предшествана от временна неработоспособност;
         3. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения;
         4. Епикризи от болнични заведения (копия);
         5. Ренгенографии, КАТ на съответните органи, ЯМР (изискват се само при определени заболявания);
         6. Заявление-декларация - попълва се в РКМЕ в „Единната информационна система на медицинската експертиза в България”, след което се разпечатва и подписва от лицето или упълномощеното лице.
         7. Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст (копие)
         Когато лицето се явява за продължаване на временна неработоспособност (напр. след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност) е необходимо да предостави и копие на първия и последен болничен лист. Когато лицето е ползвало 12 месеца отпуск (360 дни) за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуване, е необходимо предоставяне на служебна бележка от работодателя за ползваните дни отпуск за временна неработоспособност.
         ІІ. Необходими документи за преосвидетелстване от ТЕЛК поради влошено (или подобрено) здравословно състояние и/или по повод социални придобивки:
         1. Етапна епикриза от ОПЛ, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния;
         2. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи новопоявило се заболяване или влошаване на предишно (подобряване на здравословното състояние);
         3. Нови епикризи от болнични лечебни заведения, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване (подобряване) на здравословното състояние на болния;
         4. Заявление-декларация (попълва се в РКМЕ).
         Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение), като това обстоятелство задължително се доказва с медицинско удостоверение от личния лекар (бланка № 119/ МЗ)
В “Медицинско направление за ТЕЛК” и/или етапната епикриза от ОПЛ е необходимо да се отразява и необходимостта от отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (напр. комбиниран тоалетен стол, инвалидна количка, антидекубитален дюшек и др.)

         Вътрешен ход на процедурата
         Документи за ТЕЛК се подават в РКМЕ лично от лицето или от законните му представители, с представяне на документи за самоличност – за справка на място.
         Лицата, които по медицински показания не са в състояние да подадат лично документите за ТЕЛК - документите им се подават от законови представители или упълномощени лица. За извършване на справка се представят документи за само¬личност както на лицето, което ще се явява на ТЕЛК, така и на упълномощеното лице.
         При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст е необходимо представяне на Акт за раждане - оригинал, за справка на място.
         При неспазване на посочените изисквания, РКМЕ връща документите за допълване на изискуемата документация.
         Дейностите, които се осъществяват са:
         1. Проверка, съставяне и окомплектоване на наличните медицински документи в медицинско експертно досие на вече освидетелствани и всички първично освидетелствани лица от ТЕЛК.
         2. След обработка и разпределението им, в тридневен срок се изпращат МЕД в съответния ТЕЛК, придружени със съответния списък.
         3. Въвеждане, обработка и архивиране в електронен регистър всички данни от медицинските документации на освидетелстваните лица от ТЕЛК.
         4. Организиране на движението на МЕД, медицинските документи и ЕР между съставите на ТЕЛК и РКМЕ, обработка след заверка от главен експерт на РЗИ.
         5. Поддържане и актуализиране на медицинските експертни досиета на пациентите с определен % намалена работоспособност. Подреждане и съхраняване на досиетата по ЕГН. В случай, че пациента е жител на друга област, МЕД се изпраща в РКМЕ по постоянен адрес на пациента.
         6. След вземане на решение, ТЕЛК връща в РКМЕ медицинското експертно досие заедно с експертни решения за: досието, работодателя (ако лицето работи), ТП на НОИ, Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и за други заинтересувани лица и органи, съобразно конкретния случай. Регионалната картотека по постоянния адрес на лицето изпраща на ТП на НОИ първия екземпляр от експертното решение на ТЕЛК, след като е проверила, че всички страни са уведомени и срокът за обжалване е изтекъл. С писмо се изпраща експертно решение на работодателя, на НЦОЗА и на други заинтересувани лица и органи съобразно конкретния случай.
         7. Приемане и обработване на жалби от лица, съгл. Глава четвърта от „Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ”.
         Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбите в РКМЕ. Първият вариант се доказва с документ за самоличност, а втория - с удостоверение от общината.
         Изключение се допуска, когато лицето се намира на продължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение и не е в състояние да се яви пред ТЕЛК по района на постоянния или настоящия си адрес. Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).
         Освидетелстването на лицето във връзка с обжалвани болнични листове се извършва от ТЕЛК по района на лечебното заведение, издало болничните листове.
         Когато лицето е освидетелствано от ТЕЛК извън района на постоянния му адрес, медицинската документация се изпраща в регионалната картотека по постоянния му адрес за съхраняване.
         Медицинската документация на лицата, които са подали молба за освидетелстване (преосвидетелстване) или са подлежали на редовно преосвидетелстване за пенсия и след редовно призоваване не са се явили на преглед в ТЕЛК, се връща в РКМЕ, която уведомява писмено ТП на НОИ за неявилите се за преосвидетелстване пенсионери, редовно призовани с обратна разписка.
         При изгубено медицинско експертно досие РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се съхранява от него и в пенсионната му преписка, която се съхранява в НОИ. В тези случаи преписката се придружава от нарочен протокол, издаден от РКМЕ, удостоверяващ, че медицинското експертно досие е изгубено.
         РКМЕ е длъжна да предостави медицинските експертни досиета за служебно ползване при поискване от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, НОИ и неговите териториални поделения, НЕЛК, съдебните органи, прокуратурата и органите на МВР.
         При заявено писмено желание за получаване на заверено копие на Експертно решение или друг документ, намиращ се в МЕД (напр. поради загубване или унищожаване на ЕР), на лицето или от законните му представители се предоставя заверено копие.
         За целта лицето/законните му представители вписват в бланката заявление вида на получения документ, дата на получаване и поставят подпис.
         Главните специалисти в РКМЕ изпращат на ТП на НОИ първия екземпляр на ЕР на ТЕЛК, след като са проверили,че всички страни са уведомени и 14-дневния срок за обжалване по чл. 63, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ е изтекъл. С писмо с обратна разписка се изпраща ЕР на работодателя, на НЦОЗА и на други заинтересоване страни.


Образци и формуляри

         Служителите в приемния офис на приемна на РКМЕ попълват директно в „Единната информационна система на медицинската експертиза в България” заявление - декларация за възрастни и за деца. Заявлението-декларация е по образец съгласно приложение №5 към Правилник за устройството, организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на РКМЕ


Начини на заявяване на услугата

         В приемния офис на РКМЕ при РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23 от 7:30 – 16:00 ч. се извършва прием, съставяне, съхраняване и движение на медицинската документацията на лицата, явяващи се за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК и НЕЛК.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Експертите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване и преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК / НЕЛК в срок от 3 дни от получаването им.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Няма предвидени такси за настоящата услуга.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Директорът на РЗИ и директорът на дирекция „Медицински дейности“.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с чл. 112 от Закон за здравето.
         Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи срещу решенията на ТЕЛК (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg