A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена април 2016 г. съгл. заповед № РД-08-154/20.04.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ И ФАКУЛТЕТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1335)
(в процес на преработка)

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения – чл. 39 и чл. 40, ал. 10;
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
(приета с ПМС № 283 от 03.12.2010 г.) – чл. 4, ал. 1 и чл. 5; (отменена)
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения
(приета с ПМС № 37 от 14.02.2011 г.) – чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1;
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 18, т. 1;
Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по трансплантация по закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, закона за здравето и закона за лечебните заведения (приета с ПМС № 166 от 17.06.2011 г.) – чл. 1.

Характеристика

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Удостоверението за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис е необходимо за сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за получаване бланки на болнични листове от ТП на НОИ, за издаване на разрешение за извършване на дейности по асистирана репродукция и други. То е документ, който удостоверява наличието на регистрация на лечебното заведение за извънболнична помощ или на хосписа в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ).
         Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗЛЗ, хосписи и лечебни заведения за извънболнична помощ, извън тези, в които се упражнява индивидуална медицинска практика, могат да се създават едва след предварителното им учредяване като търговски дружества или кооперации (по Търговския закон или Закона за кооперациите), както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, след което се регистрират по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. При необходимост държавата и общините самостоятелно или съвместно с други лица могат да създават такива заведения като дружества с ограничена отговорност или като акционерни дружества.
         Лечебните заведения амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуални практики за първична медицинска помощ и амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуални практики за специализирана медицинска помощ се учредяват като еднолични търговски дружества или еднолични търговци, след което се регистрират по реда на чл. 40 ЗЛЗ (в съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение), което е подробно описано по-долу в изложението. В случаите, когато горепосочените лечебни заведения се учредяват от физически лица - лекари и лекари по дентална медицина, те се регистрират само по реда на чл. 40 от ЗЛЗ (чл. 36, ал. 2 от ЗЛЗ).
         Търговската регистрация на фирмата задължително трябва да съдържа пълното обозначение на съответния вид лечебно заведение, а в предмета на дейност се вписва осъществяването само на извънболнична медицинска помощ или на дейностите по чл. 28 от ЗЛЗ (чл. 36, ал. 3 и 4 от ЗЛЗ).

         Предмет:
         Издаване на документ, удостоверяващ регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или на хоспис.

Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

        Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Звено за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8.30 до 17.00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Заявители на административната услуга са:
        - лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;
        - лечебни заведения за извънболнична помощ (групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, медицински центрове (МЦ), дентални центрове (ДЦ), медико-дентални центрове (МДЦ), диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ), самостоятелни медико-технически лаборатории (СМТЛ)) и хосписи.

        Необходими документи
        1. Лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ, които нямат регистрация по Търговския закон подават писмено заявление по образец или заявяват услугата устно, като прилагат:
        - диплома за съответното висше образование на лицата, които ще упражняват индивидуална медицинска практика;
        - документ за призната специалност;
        - свидетелство за съдимост;
        - разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
        - документи за платена държавна такса съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето;
        - само за случаите по чл. 40, ал. 5 от ЗЛЗ и документ за платена в Изпълнителна агенция по трансплантация държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от този закон (дейности по трансплантация на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти).

        2. Лечебни заведения за извънболнична помощ (индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, МЦ, ДЦ, МДЦ, ДКЦ, СМДЛ, СМТЛ), хосписи и медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища, където ще се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност, подават писмено заявление по образец или заявяват услугата устно, като прилагат:
        - данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
        - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
        - правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение (за които се изисква);
        - списък с имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредили груповата практика;
        - диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
        - документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
        - свидетелство за съдимост - за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;
        - разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
        - документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето;
        - само за случаите по чл. 40, ал. 5 от ЗЛЗ и документ за платена в Изпълнителна агенция по трансплантация държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от този закон (дейности по трансплантация на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти).

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис

Начини на заявяване на услугата

        Заявлението, заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.) В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на описаната по-долу проверка.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
        Вътрешен ход на процедурата

        Заявлението или протоколът, заедно с необходимите документи, се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането им (сканират се), регистрират се под съответен на услугата номер и след резолюция на директора на инспекцията се предават в дирекция „Медицински дейности“ (МД).
        След получаване на заявлението или протокола, длъжностното лице, определено със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция извършва проверка относно комплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за регистрация, респ. за издаване на удостоверение за регистрация и вписва заявлението във входящата книга за заявления за регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи. В деня на постъпване на заявлението/протокола изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а от ЗЛЗ. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
        При непълноти на представените документи в 10-дневен срок директорът на регионалната здравна инспекция уведомява писмено заявителя за това и определя срок за отстраняването им.
        В случай, че непълнотите не бъдат отстранени в указания срок или искането е недопустимо, директорът на регионалната здравна инспекция издава заповед с мотивиран отказ за регистрация и уведомява писмено заявителя за това. Мотивиран отказ се прави и в случаите на чл. 44, ал. 1, т.т. 2, 3, 4 и 5 от ЗЛЗ. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
        Копие от заявлението или протокола се предава в дирекция „Надзор на заразните болести” за извършване на проверка относно спазването на здравните изисквания от лечебното заведение. В 10-дневен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от дирекция „Надзор на заразните болести” извършват проверката и издават констативен протокол с резултатите от проверката. В случаите, когато в лечебното заведение се установят несъответствия със здравните изисквания, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им. При издадени предписания 10-дневният срок спира да тече.
        Констативният протокол относно спазването на здравните изисквания от лечебното заведение се предава в дирекция „Медицински дейности” на длъжностното лице, определено със заповед на директора на РЗИ - В. Търново, което извършва вписване в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и изготвя удостоверение. Вписването се извършва въз основа на заповед на директора на РЗИ (Приложение №3 от настоящата процедура).
        В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки, регионалната здравна инспекция в деня на постъпване на заявлението изпраща по служебен ред искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение. В горепосочените случаи, в 10-дневен срок от постъпване на искането, Изпълнителната агенция по трансплантация издава удостоверение. В удостоверението се посочва дали лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти, а при несъответствия се дават предписания и се определя срок за отстраняването им.
        В 10-дневен срок от извършване на проверката относно спазване на здравните изисквания и получаване на удостоверението на Изпълнителната агенция по трансплантация (в случаите, когато е заявена такава дейност) или от отстраняване на непълнотите на представените документи директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение (Приложение №2 от настоящата процедура).
        Удостоверението се получава от лицето, представляващо лечебното заведение, или от изрично упълномощено от него лице в Звеното за административно обслужване. То може да бъде получено и чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя. Може да се заяви и получаване на заявлението сканирано по електронен път.
        Срок за предоставяне на услугата: 20-дневен срок, ако няма непълноти в представените документи и са спазени здравните изисквания.
        В случаите, когато е необходимо и получаване на удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация, срокът се удължава с времето, необходимо за постъпване на искането в ИАТ и за изпращане на удостоверението.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Безсрочен.

        Регистрираните лица са длъжни да уведомяват съответната регионална здравна инспекция за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ в 7-дневен срок от настъпването им.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        Такси
        За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис при първоначално вписване се събира такса в размер на 144 лв.
        Таксата се събира на следните основания:
        чл. 18, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - 92 лв. за извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при регистрация на лечебно заведение
        и
        чл. 1, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения - 52 лв. за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от ЗЛЗ.
        Начини на плащане
        Горе упоменатите таксите могат да бъдат заплатени по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.

        Забележки:
        На основание чл. 2, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗЛЗ за издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от ЗЛЗ при първоначално вписване в регистъра по чл. 41, ал. 2 ЗЛЗ се събира такса 32 лв.
        В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки, се заплаща и такса по чл. 1, ал 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) по закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, ЗЗ и ЗЛЗ. Таксата е в размер на 500 лв. - за издаване на удостоверение на лечебно заведение за извънболнична помощ за дейности по трансплантация на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти. Заплаща се на ИАТ.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg