A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена април 2016 г. съгл. заповед № РД-08-154/20.04.2016 г.
Изменена май 2019 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ И ФАКУЛТЕТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1335)
(в процес на преработка)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения – чл. 39 и чл. 40, ал. 13;
Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения и закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки – чл. 1, ал. 1, чл. 2, ал. 1 и чл. 13, ал. 3;
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 18, т. 1.


Характеристика

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Удостоверението за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис е необходимо за сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за получаване бланки на болнични листове от ТП на НОИ, за издаване на разрешение за извършване на дейности по асистирана репродукция и други. То е документ, който удостоверява наличието на регистрация на лечебното заведение за извънболнична помощ или на хосписа в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“.
         Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗЛЗ, хосписи и лечебни заведения за извънболнична помощ, извън тези, в които се упражнява индивидуална медицинска практика, могат да се създават едва след предварителното им учредяване като търговски дружества или кооперации (по Търговския закон или Закона за кооперациите), както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, след което се регистрират по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. При необходимост държавата и общините самостоятелно или съвместно с други лица могат да създават такива заведения като дружества с ограничена отговорност или като акционерни дружества.
         Лечебните заведения амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуални практики за първична медицинска помощ и амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуални практики за специализирана медицинска помощ се учредяват като еднолични търговски дружества или еднолични търговци, след което се регистрират по реда на чл. 40 ЗЛЗ (в съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение), което е подробно описано по-долу в изложението. В случаите, когато горепосочените лечебни заведения се учредяват от физически лица - лекари и лекари по дентална медицина, те се регистрират само по реда на чл. 40 от ЗЛЗ (чл. 36, ал. 2 от ЗЛЗ).
         Търговската регистрация на фирмата задължително трябва да съдържа пълното обозначение на съответния вид лечебно заведение, а в предмета на дейност се вписва осъществяването само на извънболнична медицинска помощ или на дейностите по чл. 28 от ЗЛЗ (чл. 36, ал. 3 и 4 от ЗЛЗ).

         Предмет:
         Издаване на документ, удостоверяващ регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или на хоспис.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

        Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Звено за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8.30 до 17.00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Заявители на административната услуга са:
        - лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;
        - лечебни заведения за извънболнична помощ (групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, медицински центрове (МЦ), дентални центрове (ДЦ), медико-дентални центрове (МДЦ), диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ), самостоятелни медико-технически лаборатории (СМТЛ)) и хосписи.

        Необходими документи
        1. Лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ, които нямат регистрация по Търговския закон подават писмено заявление по образец или заявяват услугата устно, като прилагат:
        - диплома за съответното висше образование на лицата, които ще упражняват индивидуална медицинска практика;
        - документ за призната специалност;
        - документ, доказващ приема за придобиване на специалност „Обща медицина“ от съответното Висше учебно заведение (само за случаите по чл. 14а от ЗЛЗ, който гласи: „Право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, след регистрация по реда на чл. 40, имат и лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за срок не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността.);
        - разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
        - документи за платена държавна такса към ИА „Медицински надзор“ съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето (вкл.платежно нареждане по тарифата за таксите, които се събират по ЗЛЗ и ЗТОТК);
        - свидетелство за съдимост или аналогичен документ - само за лицата, които не са български граждани.

        2. Лечебни заведения за извънболнична помощ (индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, МЦ, ДЦ, МДЦ, ДКЦ, СМДЛ, СМТЛ), хосписи и медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища, където ще се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност, подават писмено заявление по образец или заявяват услугата устно, като прилагат:
        - данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
        - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
        - правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение (за които се изисква);
        - списък с имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредили груповата практика;
        - диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
        - документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
        - документ(и), доказващ(и) приема за придобиване на специалност „Обща медицина“ от съответното Висше учебно заведение (само за случаите по чл. 14а от ЗЛЗ);
        - разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
        - съдимостта на лицата - членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани;
        - документи за платена държавна такса към ИА „Медицински надзор“ по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето (вкл.платежно нареждане по тарифата за таксите, които се събират по ЗЛЗ и ЗТОТК);
        - само за случаите по чл. 40, ал. 9 от ЗЛЗ и документ за платена в Изпълнителна агенция по трансплантация държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от този закон (дейности по трансплантация на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти);
        - свидетелство за съдимост или аналогичен документ - само за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението, заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
        Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
        Вътрешен ход на процедурата

        Заявлението или протоколът за устно заявяване, заедно с необходимите документи, се входира в системата за управление на документооборота EVENTIS R7 с входящ индекс на заявлението АУ-1335 и след резолюция на директора на инспекцията се предава в дирекция „Медицински дейности“ (МД).
        След получаване на заявлението или протокола, длъжностното лице, определено със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция извършва проверка относно комплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за регистрация, респ. за издаване на удостоверение за регистрация и вписва заявлението във входящата книга за заявления за регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи. В деня на постъпване на заявлението/протокола изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а от ЗЛЗ. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
        Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата-членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата-членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
        В тридневен срок от извършване на проверката за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение и получаване на удостоверенията от БЛС, БЗС или БАПЗГ директорът на РЗИ – Велико Търново изпраща на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ комплектованите документи за регистрация на лечебното заведение.
        Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, в 10-дневен срок от постъпване на документите по ал. 8 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки от лечебното заведение. Когато се установят несъответствия, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
        Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, в 10-дневен срок от постъпване на документите по ал. 8 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверка относно спазването на утвърдения медицински стандарт по асистирана репродукция от лечебното заведение. В случаите, когато се установят несъответствия, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
        В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 8 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а или мотивирано отказва да регистрира лечебното заведение или лечебната дейност по чл. 2а.
        При непълноти на представените документи Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ в 10-дневен срок уведомява писмено заявителя за това и определя срок за отстраняването им. До отстраняване на непълнотите едномесечния срок спира да тече.
        При необходимост и в едномесечния срок Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ може да извърши самостоятелна проверка относно спазването на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение.
        Срок за предоставяне на услугата: 40-дневен срок, ако няма непълноти в представените документи и са спазени здравните изисквания.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, под рубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Безсрочен.

        Регистрираните лица са длъжни да уведомяват Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност по чл. 2а в 7-дневен срок от настъпването им.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        Такси и основания
        Таксите се събират на следните основания:
        чл. 18, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - 92 лв. за извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при регистрация на лечебно заведение
        и
        чл. 1, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки - 104 лв. за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от ЗЛЗ.
        Начини на плащане
        Таксата за извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при регистрация на лечебно заведение се заплаща по един от следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.

        Таксата от 104 лв. за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения се превежда на ИА „Медицински надзор“ по следната банкова сметка в БНБ:
        IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01-транзитна сметка,
        BIC: BNBGBGSD

        Забележки:
        На основание чл. 2, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения и закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки за издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от ЗЛЗ при първоначално вписване в регистъра по чл. 41, ал. 2 ЗЛЗ се събира такса 64 лв.
        За издаване на удостоверение на лечебно заведение по чл. 13, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки за извършване на дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти се събира такса 1000 лв.
        Таксите се събират от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ .


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

        Удостоверението се получава по реда, определен от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.