A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена април 2016 г. съгл. заповед № РД-08-169/27.04.2016 г.

Изменена май 2019 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ХОСПИСИТЕ И ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ И ФАКУЛТЕТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1659)

(в процес на преработка)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения  – чл. 43 и чл. 41, ал. 1, т. 9;
Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения и закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки – чл. 1, ал. 3 и ал. 4;
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
(изм. ДВ. бр.38 от 17.05.2011 г.) – чл. 18, т. 1.

         Цел:
         Да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Промените в обстоятелствата може да са свързани с: име/наименование на лечебното заведение; седалище или адрес на юридическото лице; адрес, на който се осъществява дейността на лечебното заведение; капитал; единен идентификационен код; смяна на лицето, представляващо лечебното заведение; видове дейности; промени, свързани със съдружници, акционери или членове на кооперацията; промяна на собствеността; преобразуване, сливане, вливане, разделяне или прекратяване на лечебното заведение и др.

         Предмет:
         Издаване на документ, удостоверяващ вписване на промяна на обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или на хоспис.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Звено за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         - лекари и лекари по дентална медицина, регистрирали индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;
         - лечебни заведения за извънболнична помощ (групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, медицински центрове (МЦ), дентални центрове (ДЦ), медико-дентални центрове (МДЦ), диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ), самостоятелни медико-технически лаборатории (СМТЛ)) и хосписи.

         Необходими документи
         Необходимите документи се определят от обстоятелствата, чиято промяна подлежи на вписване в регистъра. Те могат да бъдат:
         - данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
         - правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение (когато се изисква);
         - списък с имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредили груповата практика;
         - диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
         - документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
         - в случаите по чл. 14а от ЗЛЗ - документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина (за лекари в ИППМП или ГППМП, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина);
         - свидетелство за съдимост или аналогичен документ – само за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани;
         - разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
         - документи за платена държавна такса към ИА „Медицински надзор“ по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето (вкл.платежно нареждане по тарифата за таксите, които се събират по ЗЛЗ и ЗТОТК);
         - само за случаите по чл. 40, ал. 9 от ЗЛЗ и документ за платена в Изпълнителна агенция по трансплантация държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от този закон (дейности по трансплантация на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти).

         Вътрешен ход на процедурата
         Заявлението или протоколът за устно заявяване, заедно с необходимите документи, се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ чрез директора на РЗИ – Велико Търново. Регистрира се в EVENTIS R7 и след резолюция на директора на инспекцията се предава в дирекция „Медицински дейности“ (МД).
         След получаване на заявлението или протокола, длъжностното лице, определено със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция, извършва проверка относно комплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за промяна на регистрацията, респ. за издаване на удостоверение за промяна на регистрацията и вписва заявлението във входящата книга за заявления за регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи. При вписване на нов лекар/лекар по дентална медицина в списъка на работещите в лечебното заведение - в деня на постъпване на заявлението/протокола изпраща по служебен път до Българския лекарски съюз или до Българския зъболекарски съюз искане за издаване на удостоверение за вписване в техните регистри на лекаря, лекаря по дентална медицина. Съсловните организации издават удостоверението в 5-дневен срок от постъпване на искането.
При непълноти на представените документи в 10-дневен срок директорът на регионалната здравна инспекция уведомява писмено заявителя за това и определя срок за отстраняването им.
         Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата - членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани. Лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
         В 10-дневен срок от постъпване на заявлението служители от дирекциите „Медицински дейности“ и „Надзор на заразните болести“ съвместно извършват проверка за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение и изготвят „Констативен протокол“. Директорът на РЗИ утвърждава „Констативния протокол“ и възлага на длъжностно лице, определено със заповед на Директора на РЗИ да изготви проект на удостоверение с вписаните промени. Удостоверението, подписано от Директора на РЗИ е част от документите, които се изпращат в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания и/или утвърдените медицински стандарти, регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
        Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, в 10-дневен срок от постъпване на документите Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки от лечебното заведение. Когато се установят несъответствия, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
         Когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, в 10-дневен срок от постъпване на документите Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ извършва проверка относно спазването на утвърдения медицински стандарт по асистирана репродукция от лечебното заведение. В случаите, когато се установят несъответствия, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
         В едномесечен срок от получаване на документите изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ издава удостоверение за регистрация с вписаните промени на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а или мотивирано отказва да регистрира лечебното заведение или лечебната дейност по чл. 2а
         При непълноти на представените документи Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ в 10-дневен срок уведомява писмено заявителя за това и определя срок за отстраняването им. До отстраняване на непълнотите едномесечния срок спира да тече.
         При необходимост и в едномесечния срок Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ може да извърши самостоятелна проверка относно спазването на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение.

         Срок за предоставяне на услугата:
         40-дневен срок, ако няма непълноти в представените документи и са спазени здравните изисквания.
         30-дневен - в случаите, когато заявената промяна в обстоятелствата не включва промяна в предмета на дейност и/или промяна на адреса на лечебното заведение.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Образец на заявление за вписване на промени по извършената регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ


Начини на заявяване на услугата

         Лицето, представляващо лечебното заведение, подава писмено заявление по образец. Заявлението, заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
         Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите съставя протокол. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочен.
         Регистрираните лица са длъжни да уведомяват Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ в 7-дневен срок от настъпването им.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Такси и основания
         За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 - 5 и 7 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 64 лв. (на основание чл. 1, ал. 3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (приета с ПМС № 88 от 24.04.2019 г.).
         За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 92 лв. (на основание чл. 1, ал. 4 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (приета с ПМС № 88 от 24.04.2019 г.).
         За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при промяна на дейностите на лечебното заведение и/или адреса на дейност се събира държавна такса 92 лв. (на основание чл. 18, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето).

         Начини на плащане
         Таксата в размер на 92 лв. за проверка за спазване на здравните изисквания може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.

         Съответната такса по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се събира от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по следната банкова сметка в БНБ:
         IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01-транзитна сметка,
         BIC: BNBGBGSD


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

        Удостоверението за промяна се получава по реда, определен от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.