A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена април 2016 г. съгл. заповед № РД-08-169/27.04.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ХОСПИСИТЕ И ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ И ФАКУЛТЕТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1659)

(в процес на преработка)

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения  – чл. 43 и чл. 41, ал. 1, т. 9;
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (приета с ПМС № 283 от 03.12.2010 г.) – чл. 2, ал. 1 и чл. 5; (отменена)
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (приета с ПМС № 37 от 14.02.2011 г.) – раздел I,
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
(изм. ДВ. бр.38 от 17.05.2011 г.) – чл. 18, т. 1,
Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по трансплантация по закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, закона за здравето и закона за лечебните заведения (приета с ПМС № 166 от 17.06.2011 г.) – чл. 1.

         Цел:
         Да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Промените в обстоятелствата може да са свързани с: име/наименование на лечебното заведение; седалище или адрес на юридическото лице; адрес, на който се осъществява дейността на лечебното заведение; капитал; единен идентификационен код; смяна на лицето, представляващо лечебното заведение; видове дейности; промени, свързани със съдружници, акционери или членове на кооперацията; промяна на собствеността; преобразуване, сливане, вливане, разделяне или прекратяване на лечебното заведение и др.

         Предмет:
         Издаване на документ, удостоверяващ вписване на промяна на обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или на хоспис.

Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Звено за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         - лекари и лекари по дентална медицина, регистрирали индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;
         - лечебни заведения за извънболнична помощ (групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, медицински центрове (МЦ), дентални центрове (ДЦ), медико-дентални центрове (МДЦ), диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ), самостоятелни медико-технически лаборатории (СМТЛ)) и хосписи.

         Необходими документи
         Необходимите документи се определят от обстоятелствата, чиято промяна подлежи на вписване в регистъра. Те могат да бъдат:
         - данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
         - правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение (когато се изисква);
         - списък с имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредили груповата практика;
         - диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
         - документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
         - свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лечебното заведение;
         - свидетелство за съдимост - за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение ;
         - разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
         - документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето;
         - само за случаите по чл. 40, ал. 5 от ЗЛЗ и документ за платена в Изпълнителна агенция по трансплантация държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от този закон (дейности по трансплантация на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти).

         Вътрешен ход на процедурата
         Заявлението или протоколът, заедно с необходимите документи, се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането им (сканират се), регистрират се под съответен на услугата номер и след резолюция на директора на инспекцията се предават в дирекция „Медицински дейности“ (МД).
         След получаване на заявлението или протокола, длъжностното лице, определено със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция, извършва проверка относно комплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за промяна на регистрацията, респ. за издаване на удостоверение за промяна на регистрацията и вписва заявлението във входящата книга за заявления за регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи. При вписване на нов лекар/лекар по дентална медицина в списъка на работещите в лечебното заведение - в деня на постъпване на заявлението/протокола изпраща по служебен път до Българския лекарски съюз или до Българския зъболекарски съюз искане за издаване на удостоверение за вписване в техните регистри на лекаря, лекаря по дентална медицина. Съсловните организации издават удостоверението в 5-дневен срок от постъпване на искането.
При непълноти на представените документи в 10-дневен срок директорът на регионалната здравна инспекция уведомява писмено заявителя за това и определя срок за отстраняването им.
         В случай, че непълнотите не бъдат отстранени в указания срок или искането е недопустимо, директорът на регионалната здравна инспекция издава заповед с мотивиран отказ за вписване на заявената и уведомява писмено заявителя за това. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
         Ако заявената промяна е във видовете дейности, в адреса на лечебното заведение или вписване на допълнителен такъв или ползване на медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение копия от заявлението и договора за наем се предават в дирекция „Надзор на заразните болести” за извършване на проверка относно спазването на здравните изисквания от лечебното заведение. В 10-дневен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от дирекция „Надзор на заразните болести” извършват проверка и издават констативен протокол с резултатите от проверката. В случаите, когато в лечебното заведение се установят несъответствия със здравните изисквания, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им. При издадени предписания 10-дневният срок спира да тече.
В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки, регионалната здравна инспекция в деня на постъпване на заявлението изпраща по служебен ред искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение. В горепосочените случаи, в 10-дневен срок от постъпване на искането, Изпълнителната агенция по трансплантация издава удостоверение. В удостоверението се посочва дали лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти, а при несъответствия се дават предписания и се определя срок за отстраняването им.
         В 10-дневен срок от извършване на проверката относно спазване на здравните изисквания и получаване на удостоверението на Изпълнителната агенция по трансплантация (в случаите, когато е заявена такава дейност) или от отстраняване на непълнотите на представените документи директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за за промяна на обстоятелствата по регистрацията на лечебното заведение . Длъжностното лице, определено със заповед на директора на РЗИ - В. Търново да извършва вписванията в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, вписва заявената промяна. Вписването се извършва въз основа на заповед на директора на РЗИ.
         Удостоверението се получава от лицето, представляващо лечебното заведение, или от изрично упълномощено от него лице в Звеното за административно обслужване. То може да бъде получено и чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя. Може да се заяви и получаване на заявлението сканирано по електронен път.

         Срок за предоставяне на услугата:
         20-дневен срок, ако няма непълноти в представените документи и са спазени здравните изисквания.
         10-дневен - в случаите, когато заявената промяна в обстоятелствата не включва промяна в предмета на дейност и/или промяна на адреса на лечебното заведение.
         В случаите, когато е необходимо и получаване на удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация, срокът се удължава с времето, необходимо за постъпване на искането в ИАТ и за изпращане на удостоверението.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №1: Образец на заявление за вписване на промени по извършената регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ

Начини на заявяване на услугата

         Лицето, представляващо лечебното заведение, подава писмено заявление по образец (Приложение №1 към настоящата процедура). Заявлението, заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
         Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите съставя протокол. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.) В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на описаната по-горе проверка.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочен.
         Регистрираните лица са длъжни да уведомяват съответната регионална здравна инспекция за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност по чл. 2а от ЗЛЗ в 7-дневен срок от настъпването им.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Такси и основания
         За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 - 5 и 7 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 32 лв. (на основание чл. 1, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения).
         За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 46 лв. (на основание чл. 1, ал. 3 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗЛЗ).
         За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при промяна на дейностите на лечебното заведение и/или адреса на дейност се събира държавна такса 92 лв. (на основание чл. 18, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето).
         Начини на плащане
         Горе упоменатите таксите могат да бъдат заплатени по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg