A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена април 2016 г. съгл. заповед № РД-08-170/28.04.2016 г.
Изменена юни 2017 г. съгл. заповед № РД-08-275/28.06.2017 г.

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 465)
(в процес на преработка)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения – – чл. 45, ал. 1;
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (приета с ПМС № 283 от 03.12.2010 г.) – чл. 4, ал. 1 и чл. 5. (отменена)

         Цел:
         Да се укаже реда и условията за заличаване на направената регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите извън случаите по чл. 45, ал. 1, т. от 1 до 6 вкл. и т. 9, както и чл. 45, ал. 2, т. 2.

         Резултат от процедурата:
         Издаването на Заповед за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис прекратява правото на лечебното заведение за осъществяване на регистрираните медицински дейности.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Звено за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
        
Заявители на административната услуга са:
         - лекари и лекари по дентална медицина, регистрирали индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;
        
- лечебни заведения за извънболнична помощ (групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, медицински центрове (МЦ), дентални центрове (ДЦ), медико-дентални центрове (МДЦ), диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ), самостоятелни медико-технически лаборатории (СМТЛ)) и хосписи;
         - упълномощено лице или наследник на починало или поставено под запрещение лице, което е регистрирало лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис.

         Необходими документи:
         Попълнено заявление по образец (Приложение №1 към настоящата процедура) с приложени в зависимост от основанията за заличаване:
         - оригинал на издаденото от РЗИ - Велико Търново удостоверение;
         - нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако заявлението не се подава лично);
         - документ, удостоверяващ смърт или поставяне под запрещение на регистрираното лице (в съответния случай).

         Вътрешен ход на процедурата
         Заявлението или протоколът, заедно с необходимите документи, се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането им (сканират се), и се регистрират под съответен на услугата номер. След резолюция на директора на инспекцията се предават в дирекция „Медицински дейности“ (МД).
         В срок до 3 работни дни от подаване на заявлението или протокола, длъжностното лице, определено със заповед на директора на Регионална здравна инспекция изготвя проект на заповед (Приложение №2 към настоящата процедура) за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или хосписа, в която се посочва датата, от която се прекратява извършването на извънболнична помощ или дейността на хосписа. Преписката се съгласува с директора на дирекция „Медицински дейности”.
         След подписване на заповедта от директора на РЗИ, длъжностното лице вписва промените в регистъра по чл. 41 от Закона за лечебните заведения.
         Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция МД от съответното длъжностно лице, извършващо вписванията.
         Директорът на РЗИ няма право да откаже заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис по негово искане или при смърт на лицето или поставянето му под запрещение.
         Отказ за заличаване на регистрацията на лечебно заведение се прави само в случаите, когато е постъпило искане от лице, което няма право да представлява лечебното заведение.
         Издаването на Заповед за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис прекратява правото на лечебното заведение за осъществяване на регистрираните медицински дейности.
         Директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ се уведомява за заповедта за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис, за да прекрати осъществявания от дирекцията текущ контрол.
         Копие от заповедта може да бъде получена в Звеното за административно обслужване или на предварително посочен от заявителя точен адрес, както и сканирано по електронен път.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №1: Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.) В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят преди подписването на заповедта за заличаване, като срокът за извършване на услугата започва да тече от датата на предоставянето им.
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение №3 към настоящата процедура). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочен.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Не се заплаща за услугата.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg