A- A+

Заповед № РД-01-722 от 22.12.2020 г. за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения за осигуряване лечението и хоспитализацията на пациенти с коронавирусна инфекция

ЗАПОВЕД
Рег. № РД-01-722 от 22.12.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-99 от 15.02.2021 г. и доп. със Заповед № РД-01-183 от 26.03.2021 г.

      На основание чл. 94а, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3, чл. 7, ал. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 1, 2, 6, 8, 9, 12 и 15 от Закона за здравето и съобразяване на епидемичното разпространение на COVID–19

НАРЕЖДАМ

      1. (изм. - Заповед № РД-01-99 от 15.02.2021 г.) Възлагам на директорите на регионалните здравни инспекции да въведат временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на областта в периода на извънредната епидемична обстановка в страната за осигуряване на лечението и хоспитализацията на пациенти с коронавирусна инфекция в зависимост от развитието на заболеваемостта, клиничната картина на заболяването, тежестта на състоянието и необходимостта от хоспитализация на такива пациенти в съответната област.

      2. Временните мерки могат да включват:

      2.1. промяна на броя легла в лечебните заведения за болнична помощ;

      2.2. определяне на брой легла в лечебните заведения за болнична помощ за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от COVID – 19, включително и нуждаещи се от интензивно лечение и наблюдение, в съответствие с разрешението за лечебна дейност на съответното лечебно заведение;
            2.2.1. определяне в специализираните болници на съответния брой легла за диагностика и лечение само на лица, болни от COVID – 19, които са хоспитализирани за лечение по специалността, по която болницата е специализирана в съответствие с разрешението за лечебна дейност;

      2.3. определяне на план за командироване на медицински специалисти между лечебните заведения, съгласувано с ръководителите на съответните лечебни заведения на територията на областта.

      3. Въведените мерки следва да гарантират осигуряването на адекватен отговор на необходимостта от хоспитализация за пациенти с основна или с придружаваща коронавирусна инфекция и същевременно осигуряването на условия за необходимото болнично лечение на пациенти с други заболявания, които не са инфектирани с коронавирусна инфекция, съобразено със здравните характеристики на населението, капацитета на здравната система и условията и спецификата на предоставянето на здравната грижа в съответната област.

      4. Директорите на регионалните здравни инспекции могат да предприемат и други действия по планиране и организиране на здравните дейности във връзка с COVID – 19 и да прилагат мерки на лечебните заведения.

      4а. (нова - Заповед № РД-01-183 от26.03.2021 г.) В зависимост от епидемичното разпространение на COVID-19 и потребностите на пациентите с това инфекциозно заболяване, нуждаещи се от интензивно лечение и наблюдение, в изпълнение на т. 4 директорите на регионалните здравни инспекции организират използването на всички налични на територията на областта респиратори, като:
      а) събират информация за наличните в лечебните заведения респиратори и за това дали са въведени в експлоатация;
      б) анализират причините, поради които в лечебните заведения са налице респиратори, които не се използват за лечение и наблюдение на пациентите;
      в) при наличие в лечебните заведения на респиратори, които не се използват за лечение и наблюдение на пациенти - създават необходимата организация и прилагат мерки на съответното лечебно заведение за използването им при наличие в същото на необходимите за това условия (медицински персонал, болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти, в т.ч. с COVID-19, др.) и разрешение за осъществяване на съответната дейност;
      г) при наличие в лечебните заведения на респиратори, които не се използват за лечение и наблюдение на пациенти поради липса на необходимите за това условия (медицински персонал, болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти, в т.ч. с COVID-19, др.) или липса на разрешение за осъществяване на съответната дейност - създават необходимата организация и прилагат мерки за предоставяне за използването им от други лечебни заведения, които разполагат с необходимите за това условия и разрешение за осъществяване на съответната дейност;
      д) в случаите по букви „в“ и „г“ – съобразяват наличието на пречки за използване на респираторите, произтичащи от изискванията на европейски проекти и програми, по които същите са осигурени;
      е) в случаите по букви „в“ и „г“ - създават организация по разпределението на наличните в лечебните заведения на територията на областта респиратори за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 и на такива без това инфекциозно заболяване, нуждаещи се от апаратно подпомагане на дишането;
      ж) проследяват ефективното използване на респираторите.

      5. Ръководителите на всички лечебни заведения в страната изпълняват създадената от директорите на съответните регионални здравни инспекции организация и поддържат условия за изолация и навременна здравна грижа на пациенти с/без потвърден COVID– 19 съобразно медицинските им нужди и готовност за осигуряване/увеличаване на капацитета си, включително от болнични легла, помещения за работа, медицински специалисти, апаратура и др.

      6. За изпълнение на въведените мерки, лечебните заведения и регионалните здравни инспекции осигуряват взаимодействие помежду си чрез всички нормативно допустими за целта механизми.

      7. Директорите на регионалните здравни инспекции да създадат организация и да провеждат, координират и контролират действията по своевременно и ефективно изпълнение на въведените временни мерки.

      8. Ръководителите на всички лечебни заведения в страната осигуряват на медицинския персонал необходимите за работата му лични предпазни средства, организират задължителното им използване и следят за изпълнението на това задължение, както и за стриктното спазване от медицинския и останалия персонал на въведените в страната и в лечебното заведение хигиенни и противоепидемични мерки.

      9. Отменям Заповед № РД-01-439/27.07.2020 г. и т. 21 от Заповед № РД-01-677/27.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.

      10. Директорите на регионалните здравни инспекции уведомяват Министерството на здравеопазването за всички въведени мерки и предприети дейности в изпълнение на настоящата заповед.

      11. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да я сведат до знанието на ръководителите на всички лечебни заведения в съответните области.

      12. Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

      ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм
      Министър на здравеопазването