A- A+

АКТУАЛНО

КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Карантинирани към дата 30.03.2020 г.:
- 1 009 лица, от които 152 са с изтекла карантина

Диагностицирани с коронавирус COVID – 19:
- 2 лица, хоспитализирани в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ – Велико Търново в добро общо състояние

0877045078Актуалният телефон, на който гражданите могат да получат информация за действията на здравните власти по отношение на е 0877045078. (02.03.2020)

Въпроси по отношение на може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg . или директно от тук Задайте въпрос
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.

Сигнали и жалби подавайте на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614365; 062 614351; 0876518239; 0877049086.

Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице (Заповед №РД-01-168 от 30.03.2020) (30.03.2020)

Заповед на МЗ за изменение и допълнение на Заповед РД-01-129 за карантиниране на пациенти с COVID-19 (Заповед№РД-01-165 от 27.03.2020) (30.03.2020) 28 дни е задължителната карантина за лица, при които е потвърден COVID-19 (30.03.2020)

Указание на Зам.министъра на МЗ за §1 от ЗМВИП (30.03.2020)

Заповед на МЗ за определяне на лечебни заведения за болнична помощ, които ще извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 (Заповед№РД-01-159 от 27.03.2020) (27.03.2020)

Възможност за закупуване на ЛПС от държавни и общински институции и лечебни заведения за болнична помощ (27.03.2020)

На вниманието на лечебните заведения за извънболнична помощ - Препоръки на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19. (26.03.2020)

Срокът на противоепидемичните мерки се удължава до 12 април 2020 г. вкл. (Заповед РД-01-154 от 26.03.2020) (26.03.2020)

Най-често задавани въпроси и отговори по отношение на COVID-19. (25.03.2020)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (24.03.2020)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 23.03.2020 г. – 29.03.2020 г. (30.03.2020)

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ (23.03.2020)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец февруари (10.03.2020)

РЗИ–Велико Търново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения (06.03.2020)

Таблица с населени места, обслужвани от "В и К Йовковци" ООД гр. Велико Търново с въведен режим на водоснабдяване с вода за питейно-битови цели към 04.02.2020 г. (06.03.2020)

Справка за заболяемост от грип и остри респираторни заболявания (02.03.2020)

Споразумение между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и водите за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (22.01.2020 г.)

Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (22.01.2020 г.)

На вниманието на лечебните заведения - Формуляри за годишно отчитане през 2020 г. на дейността на лечeбните заведения през 2019 г. (30.12.2019)

 Заверката на издадените експертни решения от ТЕЛК се извършва в приемния офис на РКМЕ не по-рано от 15-я ден от получаването им. (04.12.2019)

Стартира „Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.“ (31.10.2019)

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (07.10.2019)

Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания (04.10.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И АПТЕКИ В ОБЛАСТТА. (03.09.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
 
    Във връзка с извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент“ и установени нарушения в процеса на издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, общопрактикуващите лекари следва стриктно да спазват изискванията на Наредбата, за което подлежат на периодичен и извънреден контрол. (23.07.2019)

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
8³º - 17ºº
 тел. 062 614374 
Звено за административно
обслужване:
8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ