ДЕМОГРАФСКИ СЪБИТИЯ ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ПРЕЗ 2015 г.
(брой)
Общини Живородени Умрели Умрели
под 1 година
Естествен прираст
Област 2132 4150 21 -2018
В.Търново 773 1125 6 -352
Г.Оряховица 315 707 2 -392
Елена 84 174 1 -90
Златарица 35 83 1 -48
Лясковец 88 248 0 -160
Павликени 173 506 2 -333
П.Тръмбеш 95 309 1 -214
Свищов 420 683 5 -263
Стражица 124 229 2 -105
Сухиндол 25 86 1 -61
ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ПРЕЗ 2015 г.
(на 1000 д.н.)
Общини Раждаемост Смъртност Детска смъртост Естествен прираст
Област 8.7 16.8 9.8 -8.2
В.Търново 8.8 12.9 7.8 -4.0
Г.Оряховица 7.2 16.1 6.3 -8.9
Елена 9.4 19.5 11.9 -10.1
Златарица 9.1 21.6 28.6 -12.5
Лясковец 7.0 19.6 0.0 -12.6
Павликени 7.8 22.7 11.6 -14.9
П.Тръмбеш 7.1 23.1 10.5 -16.0
Свищов 10.7 17.5 11.9 -6.7
Стражица 10.1 18.7 16.1 -8.6
Сухиндол 10.3 35.6 40.0 -25.2