A- A+

2015

2016

2017

2018

2019
2020
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГОТОВНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 От началото на годината към 11.09.2020 г. от РЗИ – Велико Търново са извършени общо 199 проверки в училищата на територията на областта, в т. ч. и по спазване на противоепидемичните мерки, свързани с епидемичната обстановка за COVID-19.
 Към 11.09.2020 г. са изпълнени 77 от издадените общо 83 предписания. Постъпили са 6 молби от директори на учебни заведения за удължаване срока на предписанията, за 5 от които РЗИ – Велико Търново е дала съгласието си (ОУ „Неофит Рилски” – гр. Килифарево, ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Г. Оряховица, ОУ „Николай Катранов“ – с. Кесарево, ПГТ „Васил Друмев“ – гр. Стражица и ОУ „Климент Охридски“ – гр. Павликени). Предписанията са за ремонтни дейности, изискващи по-големи инвестиции, за които не са осигурени финансови средства през настоящата година (подмяна на дограма, пребоядисване на стени и тавани в класните стаи, коридори и физкултурни салони, основен ремонт на санитарни възли, подмяна на учебна мебел, изграждане на нови ел. инсталации, с цел осигуряване на осветление, отговарящо на хигиенните норми, подмяна на отоплителни инсталации и други). В повечето от училищата са започнати или предстоят ремонтни дейности по различни проекти. Неизпълнението на мероприятията от предписанията с удължен срок не създава пряк риск за здравето и безопасността на учениците и не възпрепятства започването на новата учебна година. Предписанието на ОУ „Христо Смирненски“ – с. Самоводене, с което е предписано извършване на ремонт на подпорната стена и оградата на училището, е в процес на изпълнение.
 През учебната 2020/2021 година в 4 държавни училища във Велико Търново – ПГЕ „А. Попов“, ПГТ „Д-р Васил Берон“, СПГ по икономика и ПГСАГ „А. Попов“, предстои да се извършват ремонтни дейности по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на държавните професионални гимназии“, включващ реконструкция, модернизация и внедряване на енергийна ефективност по ОП „Региони в растеж“. От училищата е създадена необходимата организация за провеждане на учебния процес (в други учебни заведения или в собствената база), както и за спазване на противоепидемичните мерки.
 На 11.09.2020 г. по инициатива на РУО – Велико Търново, беше проведена онлайн среща с директорите на училищата в областта, в която участва и директорът на РЗИ – Велико Търново. На ръководителите на учебните заведения са дадени конкретни указания относно основните организационни мерки, които трябва да бъдат предприети за осигуряване на безопасна училищна среда, а именно създаване на организация за намаляване на средата на взаимодействие между ученици, учители и друг училищен персонал чрез различни конкретни мерки, разписани в изготвените от училищата Правила за организиране на училищната дейност през учебната 2020/2021 г., съобразно Насоките за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19 на МОН и МЗ, и въведените в страната противоепидемични мерки.
 Препоръчано е присъствена форма на провеждане на родителските срещи и на тържествата по случай откриването на новата учебна година за учениците от I, V и VIII клас. За всички останали ученици комуникацията с родителите да се осъществява в електронна среда.
 На училищните директори е указано активно да търсят съдействието и да включват медицинските специалисти във вземането на решения за противоепидемичните дейности, тъй като в преобладаващата част от училищата в областта са осигурени медицински специалисти. В 53 от училищата има разкрити здравни кабинети, в които работят медицински специалисти, а в 15 – медицинското обслужване на учениците се осъществява от медицински специалист от друг здравен кабинет, по график или от общопрактикуващ лекар.
 До кметовете на общините в областта са изпратени предписания относно създаване на ред за ежедневно поименно отчитане на отсъстващите учители и ученици/деца по паралелки/групи с насоченост към отсъствия по медицински причини, свързани с появата на симптоми на COVID-19 и остри респираторни заболявания и представяне в РЗИ – Велико Търново на ежеседмична обобщена информация.
 От РЗИ – Велико Търново е разработен Алгоритъм за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището, който чрез общинските администрации ще бъде предоставен на училищата. Същият е съобразен с разписаните в Насоките задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището.
 Служители на РЗИ – Велико Търново ще оказват, при необходимост, методична помощ по организацията и спазването на противоепидемичните мерки в училищата на областта.

 

(публикувано на 14.09.2020 г.)
 

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2020 г.


 1. Населени места с режимно водоподаване – 4:
 – с. Майско, община Елена;
 – с. Лесичери, с. Д. Липница и с. Карайсен, община Павликени.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 31
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 30.
 4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.:
 - с. Никюп – 1 проба по показател нитрати (59,2 mg/l);
 - с. Патреш – 1 проба по показател нитрати (60,78 mg/l);
 - с. Алеково – 1 проба по показател нитрати (98,08 mg/l);
 - с. Александрово – 1 проба по показател нитрати (98,43 mg/l);
 - с. Горна Студена – 1 проба по показател нитрати (77,06 mg/l);
 - с. Козловец – 1 проба по показател нитрати (67,98 mg/l).
 - с. Камен – 1 проба по показател нитрати (71,14 mg/l).
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 3.
 6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
 - с. Батак - 1 проба по показател нитрати (50,82 mg/l).
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
 8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
 9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
  11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 10 случая:
 - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 9 случая (В. Търново – 6, Г. Оряховица – 2, Водолей – 1)
 - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ НЕОПРЕДЕЛЕН – 1 (В. Търново).
 12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
 13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 а) съставени актове – няма;
 б) издадени предписания – 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на 2 водоснабдителни обекта в Павликени;
 в) заповеди – няма.

Таблица с населени места, обслужвани от "В и К Йовковци" ООД гр. Велико Търново с въведен режим на водоснабдяване с вода за питейно-битови цели към 03.06.2020г.

(публикувано на 05.06.2020 г.)
Таблица с населени места, обслужвани от "В и К Йовковци" ООД гр. Велико Търново с въведен режим на водоснабдяване с вода за питейно-битови цели към 03.04.2020 г. (публикувано на 06.04.2020)
СПРАВКА

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03. – 31.03.2020 г.

 1. Населени места с режимно водоподаване – 4:
  – с. Майско, община Елена;
  – с. Върбовка, с. Лесичери и с. Д. Липница, община Павликени.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 20
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 18.
 4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
  - с. Страхилово – 1 проба по показател нитрати (53,3 mg/l).
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 2.
 6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
 8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
 9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 21 случая:
  - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 18 случая (В. Търново – 6,Миндя – 1, Русаля – 1, Г. Оряховица – 4, Долна Оряховица – 1, Върбица – 1, Драганово – 1, Елена – 1, Козловец – 1; Благоево –1;
  - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ А – 1 (Павликени – 1);
  - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ – НЕОПРЕДЕЛЕН - 2 ( В. Търново – 1, Г. Оряховица – 1).
 12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
 13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
  а) съставени актове – няма;
  б) издадени предписания – няма;
  в) заповеди – няма.
Таблица с населени места, обслужвани от "В и К Йовковци" ООД гр. Велико Търново с въведен режим на водоснабдяване с вода за питейно-битови цели към 04.02.2020 г. (публикувано на 06.03.2020)