A- A+

 

2015

2016

2017
2018
И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОТ РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НИВАТА НА РАДОН В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2017 г.

         В изпълнение на дейностите по Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., приета с Решение № 537 от 12.09.2013 г. на Министерския съвет и установените резултати от проведеното Представително национално проучване на нивата на радон в сгради, от служители на РЗИ – Велико Търново са изготвени писма до 30 участници в проведеното проучване, с които са информирани за конкретно установените резултати при проведеното проучване в тяхното жилище.
         Съгласно чл. 115, ал. 1 от Наредба за радиационна защита, приета с ПМС № 20 от 14.02.2018 г., е определенo референтно ниво на средногодишна обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради от 300 Bq/m3. Референтното ниво не следва да бъде разглеждано като строга граница между опасно и безопасно, а по-скоро като указание за предприемане на мерки. Обикновено налягането в сградите е по-ниско, отколкото налягането в почвата около основата на сградата и поради тази разлика, сградата „издърпва” радона през цепнатините на основата и други пролуки. По-малка част от постъпването на радон в сградите се дължи на съдържанието на радий-226 в строителните материали. Източник на радон може да бъде и неговото наличие във водите използвани за питейно-битови нужди.
         Могат да бъдат посочени следните пътища за проникване на радон в сградите, с цел подпомагане вземането на решения за търсене на начини за намаляване концентрацията на радон:
         - пукнатини в бетонните плочи;
         - пукнатини в стените между структурните елементи;
         - пролуки и пукнатини в бетонните блокове;
         - пролуки и пукнатини между стените, и основата;
         - директен контакт с почвата;
         - нарушена цялост на покрития използвани за облицовка на пода, напр. теракот;
         - нарушена цялост между фугите;
         - пролуки при монтажа на комуникационните тръби;
         - строителни материали — тухли, бетон, камък;
         - използваната; вода за питейно-битови нужди (рядко е основен източник за повишаване нивото на радон в сградата); в питейните води на територията на област Велико Търново не са установени параметрични стойности на радон над 100 Bq/l и до 1000 Bq/l;
         През зимния сезон постъпването на радон в сградите може да бъде по-интензивно, отколкото през лятото, поради тенденциите за пестене на енергия чрез уплътняване на прозорците, с което се намалява въздушния обмен и с това нивото на радон в сградата се повишава. Този факт следва да бъде взет предвид при предприемане на коригиращи мерки.
         За намаляването на концентрация на радон в помещенията, превишаваща референтното ниво, могат да бъдат предприети редица мерки, съобразно установените максимално измерени концентрации, като за някои от тях дори няма специални изисквания. Възможните мерки могат да бъдат:
         - проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности е цел предвиждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности от 300 до 400 Bq/m3;
         - подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически, средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3;
         - предприемане на мерки за активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500 Bq/m3.
         Мерките, които могат да бъдат предприети, както и изборът на най-подходящите и препоръчителните за всеки конкретен случай за редуциране на концентрацията на радон следва да бъдат съгласувани със строителни специалисти с пълна проектантска правоспособност.

Обобщена информация за измерванията на обемна активност на радон в жилища по общини на територията на област Велико Търново са представени в следната таблица:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН
ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
Национално проучване на обемната активност на радон в жилища 2017-2018 за определяне
на сезонните вариации в изпълнение на процедура за провеждане на национално проучване (допълнение)

 Община

Брой измервани жилища
Средна стойност на годишната обемна активност, Bq/m3
Минимална стойност, Bq/m3
Максимална стойност, Bq/m3
Велико Търново
7
92
50
174
Горна Оряховица
3
258
125
450
Елена
1
63
-
-
Златарица
1
255
-
-
Лясковец
1
112
-
-
Павликени
3
261
73
528
Полски Тръмбеш
5
209
164
276
Свищов
6
173
70
412
Стражица
3
110
66
536
ОБЩО
30
170
50
536

         От представената таблица с окончателните резултати за нивата на радон в сгради за област Велико Търново, е видно, че средната стойност на концентрацията на радон в жилищата на областта е 179 Bq/m3, при минимална измерена 51 Bq/m3 и максимална 536 Bq/m3. Стойности на радон над референтното ниво са установени в общо 4 еднофамилни едно и двуетажни жилища – къщи, старо строителство, преобладаващ период на строителство 1940 – 1960 г., с каменни основи и каменни ограждащи подземни стени, в които отоплението е с твърдо гориво и дограмата е дървена.
         От настоящото проучване може да се направи обобщение, че средната стойност на годишната обемна активност на радон в обхванатите 9 от общо 10 общини на област Велико Търново не превишава референтното ниво във въздуха на жилищни и обществени сгради от 300 Bq/m3.

(публикувано на 31.07.2018 г.)
Д О К Л А Д
за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2018 година

         През второто тримесечие на 2018 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

 Водоизточници за питейни нужди

ІI тримесечие

Показатели от
група А

Показатели от
група Б
Централни
План

83

2

изпълнение

93

3

Общински
План

2

-

изпълнение

2

-

Ведомствени
План

4

1

изпълнение
7
1
Местни
План
8
изпълнение
8
Минерални
План
3
изпълнение
4

         Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:
         От 98 изследвани проби питейна вода от централни водоизточници през ІІ-то тримесечие 3 броя (3,06%) са нестандартни по микробиологични показатели и 21 броя (21,43%) по химични показатели.
         Отклоненията по микробиологични показатели са в 1 проба (Големаните) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и в 2 проби (Никюп и Ялово) само по показател коли форми. Взетите контролни проби от Големани и Никюп са стандартни. След изпълнение на предписаните мероприятия предстои пробонабиране и от Ялово.
         Отклоненията по химични показатели са установени съответно:
         - по показатели с индикаторно значение: мътност (Равново); желязо (Б. Сливово);
         - по показатели с безусловно здравно значение: нитрати (Никюп, Иванча, П. Сеновец, Алеково, Александрово, Г. Студена, Деляновци, Козловец, Овча могила, Ореш, Совата, Х. Димитрово, Червена, Виноград, Камен, Лозен и Каранци).
         Осъществен е контрол над 6 от 9-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. От изследваните 7 проби, 2 са нестандартни по микробиологични показатели – колиформи (ПГСС „Боруш”, Крушето и „Биляна“ ООД, Б. Сливово) и 2 са нестандартни (28,75%) по химични показатели – мътност и калций („Биляна” ООД, Б. Сливово и „БДЖ ПП“ ЕООД, Г. Оряховица).
         През отчетния период са изследвани 8 броя проби води от местни обществени водоизточници. Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 5 броя (62,5%) от пробите - по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 2 броя (25 %) .
         През тримесечието са изследвани 4 проби води от минералните водоизточници в с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш, с. Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 1-на проба от Вонеща вода не отговаря на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 22°С и 37°С, и колиформи.
         През второто тримесечие съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.
         Във връзка с изменения и допълнения на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, публикувани в ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., и произтичащите от тях промени по прилагането ?, както и в изпълнение на чл. 9 от горе цитираната наредба, в края на отчетния период за съгласуване в РЗИ – Велико Търново са представени 11 програми за мониторинг на питейната вода (ВиК „Йовковци“ ООД, Община Стражица и 9-те ведомстмени водоснабдителни системи).
         През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:
         - 25 бр. предписания, от които 23 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в селата Козловец, Б. Сливово, Деляновци, Алеково, Въглевци, Б. река и Г. Калугерово и провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за селата Никюп, Големани и Ялово и провеждане на проучване за причините, довели до наднормени стойности на желязото в питейната вода на село Българско Сливово, както и провеждане на мероприятия за отстраняването им; 1 бр. до директора на ПГХТ, гр. Г. Оряховица (с филиал в с. Крушето) за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за ПГСС „Боруш“, с. Крушето; 1 бр. до управителя на „Биляна“ ООД, с. Б. Сливово за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на водата от ведомствената водоснабдителна система, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9.
         Няма издадени актове и заповеди.
         Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружествата за второто тримесечие на 2018 г., съгласно представените от тях справки, се изпълняват в съответствие със съгласуваните от РЗИ мониторингови програми.

(публикувано на 20.07.2018 г.)
Резултати от проверка водите на басейните

         На територията на област Велико Търново са регистрирани 72 плувни басейна – 55 открити и 17 закрити (в т.ч. 2 закрити басейна, трайно не функциониращи).
         През месец май 2018 г., преди настъпване на активния летен сезон, на всички оператори, експлоатиращи открити басейни, бяха връчени от здравните инспектори предписания с конкретизирани в тях задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Всички открити басейни започнаха да функционират след проверка на предписанията и след получени резултати за качество на водата, доказващо съответствие с изискванията, определени в Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.
         Контрол на качеството на водата в откритите басейни се осъществява и от операторите, които ги експлоатират. През месеците юни – юли в Лабораторния изпитвателен комплекс (ЛИК) на РЗИ – Велико Търново е извършен лабораторен анализ на 47 водни проби от открити басейна, предоставени от операторите.
         През м. юли е регистриран нов открит (детски) басейн в местността „Ловен парк“ на гр. П. Тръмбеш. Поради продължаващи ремонтни дейности не функционира откритият басейн в гр. Елена, ул. „Килъжевци“, стопанисван от „Екопарк Елена“ ООД.
         Към 16.07.2018 г. резултатите от проверките и от лабораторния контрол на водите от басейните показват, че всичките 53 обекта отговарят на изискванията на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.

(публикувано на 17.07.2018 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писмо вх. №РД-13-259/17.04.2018 г. на РЗИ – Велико Търново, Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по Системата на Съюза за бърз обмен на информация (GRAS-RAPEX) за следните опасни стоки, открити на територията на Холандия, като се посочва Република България в държави на местонахождение:
         1. Нотификация № А12/0511/18 – Продукт за гримиране (Make up), Комплект „сенки“ „Shadow and Highlight kit“, с марка „Clair,s“. Съгласно информацията в нотификацията, продуктът за гримиране се състои от 8 различни цвята, поставен в кутия 12 х 20 см. Няма посочена страна на произход;

         2. Нотификация № А12/0512/18 – Продукт за гримиране (Make up), „Clair,s Compact powder“, с марка „Clair,s“. Съгласно информацията в нотификацията, продуктът е поставен в кръгла кутия с диаметър 10 см, в прозрачна опаковка. Страна на произход на продукта – Китай;

         За нотифираните козметични продукти е установено наличие на азбестови влакна, което е в несъответствие с изискванията на т. 762 от Приложение II „Списък на веществата, забранени в козметични продукти“ на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти и вписване 6 от Приложение XVII на Регламент 1907/2006.
         В периода 19 април 2018 г. – 27 април 2018 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 26 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини и щандове за козметични продукти, и в козметични студия. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

(публикувано на 02.05.2018 г.)
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГОТОВНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

         През периода 01-12.09.2017 г., по предварително уточнен с общинските администрации план-график, бяха извършени съвместни проверки във всички 90 учебни заведения в 10-те общини на областта, с цел оценка на готовността им за учебната година и по изпълнението на издадените 31 предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания. В хода на проверките беше изяснено, че 2 от училищата в областта се закриват (ОУ с. Горско Ново село и ОУ с. Страхилово), а Професионалната гимназия по селско стопанство в Боруш се слива с Професионалната гимназия по хранителни технологии в гр. Г. Оряховица, като материалната база в Боруш ще продължи да се използва. Двете помощни училища във Велико Търново и с. Ново село са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), съгласно нормативните изисквания в Закона за предучилищно и училищно образование.
         Към 13.09.2017 г. са изпълнени 20 от издадените предписания. Постъпили са 11 молби от директори на учебни заведения за удължаване срока на предписанията, за които РЗИ – Велико Търново е дала съгласието си (ПМГ „Васил Друмев” – гр. Велико Търново, ПГТ „Д-р П. Берон“ – гр. Велико Търново, ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Водолей, община Велико Търново, ОУ „Елин Пелин“ – с. Първомайци, община Г. Оряховица, СУ „Ив. Момчилов” – гр. Елена, НУ „Н. Козлев” – гр. Лясковец, ПГАТ „Цанко Церковски“ – гр. Павликени, ОУ „Бачо Киро“ – гр. Бяла черква, СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, община Свищов и СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Камен, община Стражица), като в 4 от обектите някои от мероприятията са изпълнени. Предписанията са за ремонтни дейности, изискващи големи инвестиции (подмяна на дограми, пребоядисване на стени и тавани в класните стаи, коридори и физкултурни салони, основен ремонт на санитарни възли, подмяна на учебна мебел, изграждане на нови ел. инсталации, с цел осигуряване на луминесцентно осветление, подмяна на отоплителни инсталации и други), поради което за част от тях не са осигурени финансови средства през настоящата година, а в други са започнати или предстоят ремонтни дейности по европейски проекти. Така напр. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, община Свищов се извършва ремонт по проект, който се очаква да приключи до началото на м. ноември. Дотогава учениците ще учат в сградата на бившия Социален учебно-професионален център, където са създадени необходимите условия.
         Неизпълнението на мероприятията от предписанията с удължен срок не създава пряк риск за здравето и безопасността на учениците и не е пречка за започване на учебната 2017/2018 г.
         Освен в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, още в 3 учебни заведения в областта (ЦСОП – с. Ново село, община Велико Търново, ОУ „Хр. Ботев” – с. Беброво, община Елена и СУ „Н. Катранов“ – гр. Свищов) ще продължи извършването на ремонтни дейности предимно във физкултурни салони и след началото на учебната 2016/2017 г., но това няма да създаде пряк риск за живота и здравето на учениците и няма да доведе до нарушаване на нормалното протичане на учебния процес, т.к. същите ще приключат най-късно до средата на м. октомври, а дотогава занятията по физическа култура се провеждат на външните спортни площадки.
         Общата оценка е, че подготовката в учебните заведения е приключила и по-голямата част от тях са в много добро състояние, предвид на което на 15 септември 2017 година всички училища на територията на област Велико Търново ще започнат новата учебна година.
         РЗИ – Велико Търново ще продължи да осъществява систематичен и насочен здравен контрол в учебните заведения на областта, в т.ч. и по изпълнението на предписаните мероприятия.

(публикувано на 14.09.2017 г.)
Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия

         Регламент (ЕС) №98/2013 е нова европейска законодателна уредба, с която се установяват хармонизирани правила на ниво Европейски съюз по отношение предлагането на пазара на химични вещества и смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества (т.н. прекурсори). Целта е да се ограничи достъпа на масовия потребител до прекурсорите на експлозиви и да се предотврати възможността за производство на взривни вещества в домашни условия.

         Публикуваната информация е предназначена за икономическите оператори (всяко физическо или юридическо лице или публична организация, или група от такива лица и/или организации, което предоставя продукти или услуги на пазара), задълженията на които при предоставянето на прекурсори е да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

         1. Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

         2. Примерна листовка за подпомагане, както на дейността на контролните органи, така и за информиране на заинтересованите лица

         3. Примерна листовка за подпомагане, както на дейността на контролните органи, така и за информиране на заинтересованите лица EN

         4. Листовка „Можете да промените нещата! Продавайте химични продукти отговорно“

         5. Листовка „Можете да промените нещата! Продавайте химични продукти отговорно“ EN

(публикувано на 19.01.2017 г.)

         Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества +359(02) 814 70 70
         http://www.gdbop.bg/bg/polezno

(публикувано на 07.09.2017 г.)
 

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01 – 15.01.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 2.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 20 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 20 случая (община В. Търново – 9, община Г. Оряховица – 6, община Златарица –1, община Лясковец – 2, община Павликени – 1, община Стражица – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 бр. до директора на Поделение „Пътнически превози“ – Горна Оряховица към „БДЖ – ПП“ ЕООД за извършване на учестен – ежемесечен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД по показателите на постоянния мониторинг и показателя „тетрахлоретен и трихлоретен“;
         в) заповеди – 2 бр. , от които 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от шахтови кладенци №№1, 2 3 и 4, част от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и 1 бр. за възстановяване на водоподаването от шахтови кладенци №№5, 6 и 7 на същата водоснабдителна система, след получени добри лабораторни резултати по показателя тетрахлоретен.

(публикувано на 16.01.2018 г.)


 

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02 – 15.02.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 0.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 23 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 23 случая (община В. Търново – 8, община Г. Оряховица – 4, община Елена –1, община Златарица –1, община Лясковец –2, община Павликени –1, община П. Тръмбеш –2, община Стражица - 4).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 19.02.2018 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03 – 15.03.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 12.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в мониторинг на показатели от група А – 12.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в мониторинг на показатели от група Б – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 22 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 22 случая (община В. Търново – 12, община Г. Оряховица – 6, община Елена –1, община Павликени –1, община П. Тръмбеш –1, община Стражица – 1 ).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 22.02.2018 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05 – 15.05.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 9.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в мониторинг на показатели от група А – 9.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
         - с. Ореш – 1 проба по показател нитрати (91,26 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в мониторинг на показатели от група Б – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 25 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 25 случая (община В. Търново – 9, община Г. Оряховица – 6, община Лясковец –1, община Павликени –3, община Свищов –1, община Стражица – 5 ).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 23.05.2018 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07 – 15.07.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 16.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в мониторинг на показатели от група А – 16.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:
                  - с. Иванча – 1 проба по показател нитрати (66,22 mg/l);
                  - с. П. Сеновец – 1 проба по показател нитрати (57,16 mg/l);
                  - с. Ст. Стамболово – 1 проба по показател нитрати (53,6 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в мониторинг на показатели от група Б – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
       10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
       11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 20 случая:
                  - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 20 случая (община В. Търново – 6, община Г. Оряховица – 8, община Златарица –1, община Лясковец –1, община Стражица – 4).
       12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
       13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 2 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в град Павликени и провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за с. Ялово;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 20.07.2018 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08 – 15.08.2018 г.

       1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
       2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 14.
       3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в мониторинг на показатели от група А – 13.
       4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:
       - с. Патреш – 1 проба по показател нитрати (50,64 mg/l);
       - с. Долна Липница – 1 проба по показател нитрати (56,96 mg/l).
       5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в мониторинг на показатели от група Б – 1.
       6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
       7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
       8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
       9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
       10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
       11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 30 случая:
       - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 30 случая (община В. Търново – 9, община Г. Оряховица – 12, община Елена – 1, община Златарица –1, община Павликени –1, община Свищов – 2, община Стражица – 4).
       12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
       13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
       а) съставени актове – няма;
       б) издадени предписания – няма;
       в) заповеди – няма.

(публикувано на 22.08.2018 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10 – 15.10.2018 г.

       1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
       2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период –11.
       3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в мониторинг на показатели от група А – 8.
       4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:
       - с. Ореш – 1 проба по показател нитрати (81,68 mg/l);
       - с. Козловец – 1 проба по показател нитрати (73,6 mg/l);
       - с. Горски Долен Тръмбеш – 1 проба по показател нитрати (69,06 mg/l).
       5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в мониторинг на показатели от група Б – 4.
       6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
       7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
       8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
       9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2.
       10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
       11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 19 случая:
       - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 19 случая (община В. Търново – 9, община Г. Оряховица – 5, община Eлена –1, община Лясковец –1, община Павликени –3).
       12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
       13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
       а) съставени актове – няма;
       б) издадени предписания – няма;
       в) заповеди – няма.

(публикувано на 17.10.2018 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11 – 15.11.2018 г.

       1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
       - с. Майско, община Елена.
       2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 2.
       3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в мониторинг на показатели от група А – 2.
       4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
       5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в мониторинг на показатели от група Б – 0.
       6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
       7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
       8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
       9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
       10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
       11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 21 случая:
- ЕНТЕРОКОЛИТИ – 21 случая (община В. Търново – 6, община Г. Оряховица – 10, община Лясковец –2, община Полски Тръмбеш –1, община Свищов –1, община Стражица – 1).
       12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
       13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
       а) съставени актове – няма;
       б) издадени предписания – няма;
       в) заповеди – няма.

(публикувано на 19.11.2018 г.)
РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ В ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

         Един от приоритетните регионални проблеми в дейността на РЗИ–Велико Търново е контролът за съдържание на нитрати в питейните води, тъй като малко над 1/3 от жителите на област Велико Търново консумират вода от подземни водоизточници.
         В началото на 2017 година чрез писма до кметовете и общопрактикуващите лекари в 16 селища, получаващи питейна вода с наднормено съдържание на нитрати, населението беше информирано за здравния риск от консумацията на питейна вода с отклонения по показател нитрати. Повишеното съдържание на нитрати в питейните води може да причини различна по степен кислородна недостатъчност, като най-тежката проява е кърмаческата водно-нитратна метхемоглобинемия.
         С цел опазването здравето на рисковия контингент кметовете бяха задължени да информират населението, че на децата до 1-годишна възраст, бременните жени и хората, претърпели тежки оперативни интервенции на стомашно-чревния тракт се препоръчва да използват за пиене бутилирана вода.
         Наднорменото съдържание на нитрати в питейната вода най-често е резултат от прекомерното и неправилно торене на почвата с органични и минерални торове във водосборната област на плитки подземни водоизточници, използвани за питейно водоснабдяване. Други източници на нитратно замърсяване на подземните питейни води са отпадните води от животновъдни стопанства, неорганизирани сметища, населени места без изградена канализация.
         Снижение на съдържанието на нитрати в питейната вода може да се постигне чрез задължително прилагане от земеделските производители, обработващи териториите на санитарно-охранителните зони около питейни водоизточници на Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
         Обобщената информация за резултатите от мониторинга, извършен от РЗИ – Велико Търново през 2017 година за съдържание на нитрати в питейните води – показател с безусловно здравно значение, по който са установени трайни отклонения в питейните води на населени места от Великотърновска област беше изпратена на водоснабдителните фирми за сведение и за предприемане на мерки за отстраняване на несъответствията с нормативните изисквания и решаване на проблемите, свързани с качеството на питейните води.
         Анализът на данните от мониторинга на питейните води в края на 2017 г. показва следното:
         - системни и трайни отклонения по показател нитрати (над 50 мг/л) са установени в питейната вода на 13 селища от областта, водоснабдявани от 13 малки зони на водоснабдяване, преобладаващата част от които (11 броя) са категория 1 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 10 до 100 м3/24 часа (П. Сеновец, Иванча, Ст. Стамболово, Алеково, Лозен, Виноград, Каранци, Деляновци, Червена, Страхилово и Камен), а 2 броя са категория 2 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 100 до 400 м3/24 часа (Ореш и Козловец). Замърсена с нитрати вода пият 3,37% (8 248 души) от жителите на областта. Спрямо предходните 2016 г. и 2015 г. относителният дял на населението от областта, консумиращо замърсена с нитрати вода се запазва почти същия – съответно 3,75% и 3,3%, а спрямо периода 2012 г. – 2014 г. – намалява (2012 г. – 3,94%, 2013 г. – 4% и 2014 г. – 4%).
         - застрашени от замърсяване с нитрати (между 35 и 50 мг/л) са питейните води в 24 селища, с население 12 923 души (5,27 % от населението на областта), които се снабдяват с питейна вода от 19 малки зони на водоснабдяване; 14 броя от зоните са категория 1 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 10 до 100 м3/24 часа за 15 населени места (Никюп, Стрелец, Г. Д. Тръмбеш , Г. Липница, Патреш, Бутово, Д. Липница, Обединение, Орловец, Вързулица, Николаево, Асеново, Александрово, Г. Студена и Совата) и 5 броя са категория 2 – в тях се добива и разпределя вода с актуален обем от 100 до 400 м3/24 часа за 9 населени места (Сломер, Батак, Недан, Сухиндол, Г. Сеновец, Г. Г. Тръмбеш, Ц. Извор, Сушица и Овча могила).
         Населението само на едно селище от областта пие вода със средногодишно съдържание на нитрати над 100 мг/л.
         През 2018 г. РЗИ – Велико Търново ще предприеме следните мерки:
         1. Информиране на населението в 13 населени места, получаващи замърсена с нитрати питейна вода, за здравния риск, който крие консумацията на питейна вода с отклонение по този показател.
         2. Системно наблюдение на съдържанието на нитрати в питейната вода на 24 населени места от областта, получаващи питейна вода със съдържание на нитрати над 35 мг/л.

(публикувано на 30.03.2018 г.)
 

Информация за дейността по държавния здравен контрол

         През месец ноември 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 352 проверки в обекти с обществено предназначение, 241 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 6 предписания и 6 заповеди.

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11 – 30.11.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – 1:
         – с. Майско, община Елена.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 5.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 4.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 1.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр.:
         - минерален водоизточник в гр. Свищов – по показател колиформи (4/50);
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 32 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТ – 28 случая (гр. В. Търново – 7, гр. Г. Оряховица – 5, гр. Д. Оряховица – 4, с. Драганово – 2, с. Писарево – 2, гр. Лясковец – 2, с. Мерданя – 1, гр. Павликени – 2, с. Асеново – 1, с. Царски извор – 1 и с. Лозен –1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 2 случая (гр. В. Търново – 1, с. Върбовка – 1);
         - ВИРУСЕН МЕНИНГИТ – 2 случая (гр. В. Търново – 1, гр. Стражица - 1)
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 06.12.2018 г.)


         През месец октомври 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве“ са извършени 565 проверки в обекти с обществено предназначение и 31 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето; издадени са 9 предписания и 3 заповеди.

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10 – 31.10.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 18.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 13.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:
         - с. Г. Д. Тръмбеш – 1 проба по показател нитрати (69,06 mg/l);
         - с. Недан – 1 проба по показател нитрати (67,22 mg/l);
         - с. Сломер – 1 проба по показател нитрати (50,36 mg/l);
         - с. Козловец – 1 проба по показател нитрати (73,66 mg/l);
         - с. Ореш – 1 проба по показател нитрати (81,68 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 6.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:
         - гр. Сухиндол – 1 проба по показател нитрати (103 mg/l);
         - гр. Бяла черква – 1 проба по показател калций (180,7 mg/l).
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 1.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 1 бр.:
         - с. Поликраище – местен водоизточник „Селската чешма”– 1 проба по показатели коли титър (10 ml, Eшерихия коли) и нитрати (87,7 mg/l).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 38 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 35 случая (гр. В. Търново – 11, с. Беляковец – 1, гр. Дебелец – 1, с. Русаля – 2, гр. Г. Оряховица – 8, гр. Д. Оряховица – 1, с. Беброво – 1, гр. Лясковец – 4, гр. Павликени – 3, гр. Бяла Черква – 1, с. Михалци – 1, с. Кесарево – 1;
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 1 случай (гр. В. Търново – 1);
         - ВИРУСЕН МЕНИНГИТ – 1 случай (гр. Г. Оряховица – 1);
         - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 1 случай (гр. Павликени – 1);
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 06.11.2018 г.)


 

         През месец август 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 369 проверки в обекти с обществено предназначение и 51 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето и са издадени 12 предписания.

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08 – 31.08.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 23.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 22.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.:
         - с. Ялово – 1 проба по показател колиформи (19 КОЕ/ml);
         - с. Патреш – 1 проба по показател нитрати (50,64 mg/l);
         - с. Д. Липница – 1 проба по показател нитрати (56,96 mg/l);
         - „Домат“ АД, с. Джулюница – 1 проба по показател нитрати (51,04 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 1.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 3 бр.:
         - с. Писарево – местен водоизточник – 1 проба по показател коли титър (20 ml, Цитробактер);
         - с. Драганово – местен водоизточник „Крайпътна чешма”– 1 проба по показател нитрати (59,66 mg/l);
         - с. Габровци – местен водоизточник – 1 проба по показател коли титър (10 ml, Клебсиела).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр.:
         - минерален водоизточник в село Вонеща вода – по показатели колиформи (5/50) и Ентерококи (3/50).
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 60 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 47 случая (гр. В. Търново – 13, с. Ново село – 1, гр. Килифарево – 1, с. Присово – 2, с. Самоводене – 1, гр. Г. Оряховица – 12, гр. Д. Оряховица – 1, с. Първомайци – 1, с. Върбица – 1, с. Каменари – 1, с. Константин – 1, гр. Златарица – 1, с. Джулюница – 1, с. Бутово – 1, с. Върбовка – 1, гр. Свищов – 3, с. Хаджидимитрово – 1, с. Сушица – 1, с. Виноград – 2, с. Камен – 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 11 случая (гр. В. Търново – 5, гр. Г. Оряховица – 3, с. Първомайци – 1, с. Ср. село – 1, с. Върбовка – 1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 1 случай (с. Климентово – 1);
         - ВИРУСЕН МЕНИНГИТ – 1 случай (с. Руховци – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – 1 бр. на отговорното лице (водопроводчик), което не е извършило ефективно обеззаразяване на питейната вода за село Ялово, община Велико Търново;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

         През месец юли 2018 г. от дирекция „Обществено здраве” (отдел „Държавен здравен контрол”) са извършени 494 проверки в обекти с обществено предназначение и 10 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето; издадени са 12 предписания и 1 заповед.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07. – 31.07.2018 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 22.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 21.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.:
                  - с. Иванча – 1 проба по показател нитрати (66,22 mg/l);
                  - с. П. Сеновец – 1 проба по показател нитрати (57,16 mg/l);
                  - с. Ст. Стамболово – 1 проба по показател нитрати (53,6 mg/l);
                  - с. Х. Димитрово – 1 проба по показател нитрати (54,88 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 5.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 4 бр., водоизточниците на които са маркирани с траен надпис „Водата е лоша за пиене!“
                  - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Чуруковец”– 1 проба по показател коли титър (30 ml, Клебсиела);
                  - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Хаджииванчевата чешма”– 1 проба по показател коли титър (10 ml, Клебсиела);
                  - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Старата чешма”– 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер);
                  - с. Габровци – местен водоизточник – 1 проба по показател коли титър (10 ml, Клебсиела).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 48 случая:
                  - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 46 случая (гр. В. Търново – 10, гр. Дебелец – 1, гр. Килифарево – 1, с. Хотница – 1, с. Ресен – 1, гр. Г. Оряховица – 9, гр. Д. Оряховица – 2, с. Драганово – 1, с. Стрелец – 1, с. Беброво – 1, с. Майско – 1, гр. Златарица – 1, с. Родина – 1, гр. Лясковец – 1, с. Мерданя – 1, с. Куцина – 1, с. П. Каравелово – 1, с. Масларево – 1, с. Орловец – 1, гр. Свищов – 1, гр. Стражица – 1, с. Виноград – 2, с. Камен – 2, с. Лозен – 2, с. Г. Сеновец - 1);
                  - ОВП – 1 случай (гр. В. Търново – 1);
                  - ВИРУСЕН МЕНИНГИТ – 1 случай (гр. Стражица – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
                  а) съставени актове – няма;
                  б) издадени предписания – 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в град Павликени;
                  в) заповеди – няма.


         През месец юни 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 288 проверки в обекти с обществено предназначение и 16 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, и са издадени 26 предписания.
Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06 – 30.06.2018 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 23.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 20.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:
         - „Биляна” ООД, с. Б. Сливово – 1 проба по показател колиформи (41/100 КОЕ/ml);
         - с. Ялово – 1 проба по показатели колиформи (73/100 КОЕ/ml);
         - с. Никюп – 1 проба по показател нитрати (57,06 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 3.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 49 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 45 случая (гр. В. Търново – 10, гр. Дебелец – 1, с. Беляковец – 1, с. Шереметя – 1, с. Водолей – 1, с. Ресен – 1, гр. Г. Оряховица – 13, гр. Долна Оряховица – 1, с. Поликраище – 1, гр. Елена – 1, с. Майско – 1, гр. Лясковец – 4, с. Джулюница – 1, с. Добри дял – 1, гр. Павликени – 1, гр. Стражица – 1, с. Кесарево – 1, с. Виноград – 2, с. Камен – 1, гр. Сухиндол - 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 2 случая (гр. Горна Оряховица – 2);
         - ВИРУСЕН МЕНИНГИТ – 2 случая (гр. В. Търново – 1, гр. Г. Оряховица - 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 4 бр., от които 3 бр. до управителя на „ВиК за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за селата Големани и Ялово, и провеждане на проучване за причините, довели до наднормени стойности на желязото в питейната вода на село Българско Сливово, както и провеждане на мероприятия за отстраняването им; 1 бр. до управителя на „Биляна“ ООД, с. Б. Сливово за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на водата от ведомствената водоснабдителна система, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
         в) заповеди – няма.

         През месец май 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 556 проверки в обекти с обществено предназначение и 238 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето; издадени са 66 предписания и 1 заповед.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05 – 31.05.2018 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 42.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 38.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.:
         - ПГСС „Боруш”, с. Крушето – 1 проба по показател колиформи (83/100 КОЕ/ml);
         - с. Никюп – 1 проба по показатели колиформи (21/100 КОЕ/ml) и нитрати (63,76 mg/l)
         - с. Б. Сливово – 1 проба по показател желязо (282 µg/l);
         - с. Ореш – 1 проба по показател нитрати (91,26 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 1.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:
         - „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица – 1 проба по показател калций (158,7 mg/l).
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 2 бр.:
         - с. Поликраище – местен водоизточник „Селската чешма”– 1 проба по показател нитрати (92,34 mg/l);
         - с. Драганово – местен водоизточник „Крайпътна чешма”– 1 проба по показател нитрати (49,67 mg/l).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 4.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 49 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 40 случая (гр. Велико Търново – 11, с. Пчелище – 1, с. Шемшево – 1, гр. Г. Оряховица – 11, с. Върбица – 1, гр. Долна Оряховица – 3, с. Първомайци – 1, с. Горско ново село – 1, гр. Лясковец – 2, с. Стамболово – 1, гр. Свищов – 1, с. Козловец – 1, с. Кесарево – 1, с. Виноград – 2, с. Асеново – 2);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 7 случая (гр. Велико Търново – 1, с. Пчелище – 1, гр. Горна Оряховица – 1, Патреш – 1, Раданово – 1, Асеново – 1, Камен – 1);
         - ОВП – 1 случай (Велико Търново – 1);
         - ВИРУСЕН МЕНИНГИТ – 1 (Върбовка – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 20 бр., от които 19 до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в селата Козловец, Б. Сливово, Деляновци, Алеково, Б. река и Г. Калугерово и провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за с. Никюп и 1 бр. до директора на ПГХТ, гр. Г. Оряховица (с филиал в с. Крушето) за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване на качества на вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за ПГСС „Боруш“, с. Крушето.
         в) заповеди – няма.

         През месец април 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” в дирекция „Обществено здраве” са извършени 1444 проверки в обекти с обществено предназначение, 73 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 48 предписания и 1 заповед, и е съставен 1 акт за административно нарушение.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04 – 30.04.2018 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 47.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А – 44.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 15 бр.:
         - с. Иванча – 1 проба по показател нитрати (60,9 mg/l);
         - с. Полски Сеновец – 1 проба по показател нитрати (57,24 mg/l);
         - с. Алеково – 1 проба по показател нитрати (111,1 mg/l);
         - с. Александрово – 1 проба по показател нитрати (107 mg/l);
         - с. Горна Студена – 1 проба по показател нитрати (68,68 mg/l);
         - с. Деляновци – 1 проба по показател нитрати (59,32 mg/l);
         - с. Козловец – 1 проба по показател нитрати (75,78 mg/l);
         - с. Овча могила – 1 проба по показател нитрати (54,68 mg/l);
         - с. Совата – 1 проба по показател нитрати (56,06 mg/l);
         - с. Хаджидимитрово – 1 проба по показател нитрати 51,34 mg/l);
         - с. Червена – 1 проба по показател нитрати (68,8 mg/l);
         - с. Виноград – 1 проба по показател нитрати (70,06 mg/l);
         - с. Камен – 1 проба по показател нитрати (52,82 mg/l);
         - с. Лозен – 1 проба по показател нитрати (68,88 mg/l);
         - с. Каранци – 1 проба по показател нитрати (103,8 mg/l).
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в група Б – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 6.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 4 бр.:
         - с. Писарево – местен водоизточник „Селската чешма”– 1 проба по показател нитрати (45,18 mg/l);
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Трапа”– 1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер);
         - гр. Г. Оряховица – местен водоизточник „Хаджииванчевата чешма”– 1 проба по показател коли титър (20 ml Цитробактер);
         - с. Габровци – местен водоизточник – 1 проба по показател коли титър (30 ml, Ешерихия коли).
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 55 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 47 случая (гр. В. Търново – 15, с. Ново село – 1, с. Присово – 1, гр. Г. Оряховица – 7, с. Върбица – 3, с. Поликрайще – 1, с. Първомайци – 1, с. Майско – 1, гр. Златарица – 1, гр. Лясковец – 2, с. Драгижево – 1, с. Батак – 1, с. Мусина – 1, с. Дъскот – 1, с. Куцина – 1, с. Обединение – 1, с. Страхилово – 1, с. Кесарево – 6, с. Сушица – 1);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 7 случая (гр. В. Търново – 5, с. Водолей – 1, с. Шемшево – 1);
         - САЛМОНЕЛОЗА – 1 случай (В. Търново – 1);
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в село Въглевци;
         в) заповеди – няма.

         През месец февруари 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 397 проверки в обекти с обществено предназначение, 24 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 22 предписания и 3 заповеди.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02 – 28.02.2018 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 0.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 37 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 25 случая (гр. В. Търново – 10, с. Балван – 1, гр. Г. Оряховица – 4, с. Първомайци – 1, с. Беброво – 1, с. Константин – 1, гр. Златарица – 1, гр. Лясковец – 1, с. Каранци – 1, гр. Овча Могила – 1, гр. Стражица – 1, с. Камен – 1, с. Сушица – 1;
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 10 случая (гр. В. Търново – 3, с. Стамболово – 1, гр. П. Тръмбеш – 2, с. Раданово -1, с. Камен – 2, гр. Бяла река - 1;
         - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ – 2 случая (с. Майско – 1, гр. Павликени – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

         През месец януари 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 8 проверки в обекти с обществено предназначение, 5 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 1 предписание и 2 заповеди.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01 – 31.01.2018 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 2.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 54 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 47 случая (гр. В. Търново – 11, гр. Килифаво – 1, гр. Дебелец – 4, с. Присово – 1, с. Пчелище – 1, с. Ресен – 1, гр. Г. Оряховица – 10, с. Драганово – 1, с. Първомайци – 2, с. Горско ново село – 1, с. Калайджии – 1, гр. Лясковец – 2, с. Добри дял – 1, с. Михалци – 1, с. Лесичери – 1, гр. П. Тръмбеш – 1, гр. Стражица – 2, с. Камен – 1, с. Кесарево – 1, с. Асеново – 1, с. Бряговица – 2);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 3 случая (гр. В. Търново – 1, с. Ресен – 1, с. Присово – 1);
         - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 1 случай (с. Кесарево – 1);
         - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ – 3 случая (гр. В. Търново – 2, гр. Стражица – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 бр. до директора на ППП - Горна Оряховица към „БДЖ – ПП“ ЕООД за извършване на учестен - ежемесечен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД по показателите на постоянния мониторинг и показателя тетрахлоретен;
         в) заповеди – 2 бр., от които 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от шахтови кладенци №№1, 2, 3 и 4, част от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и 1 бр. за възстановяване на водоподаването от шахтови кладенци №№5, 6 и 7 на същата водоснабдителна система, след получени добри лабораторни резултати по показателя тетрахлоретен.