A- A+

Карта на страницата

Начало  

За РЗИ - Велико Търново

                Структура

                Дейност

                Мисия, визия, цели  

                Контакти

                Кариери

                Декларации по ЗПКОНПИ

                Етичен кодекс

                Обратна връзка

Административно обслужване

                Харта на клиента   

                Организация на административното обслужване 

                Административни услуги

                Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

               Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

               Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

                Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

                Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
                  

                Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
          

                Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

                Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

                Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

                Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 

                Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

                Издаване на удостоверения за съответствие основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

                Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

                Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

                Издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

                Издаване на становище за класифициране на отпадъци   

                Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план

                Издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционен проект  

                Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация 

                Издаване на сертификат за имунизационно състояние

                Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

                Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби  

                Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

                Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 

                Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

                Издаване на становище за унищожаване на лекарства

                Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

                Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

                Регистрация и заверка на лична здравна книжка

                Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

                Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

                Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

                Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

                Достъп до обществена информация

                Дейности, свързани с обслужването на граждани 

                Електронни услуги 

                Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби  

                Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали 

                Достъп до обществена информация

                                Закон за достъп до обществена информация

                                Вътрешни правила

                                Заявление за достъп

                                Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

                                Заповед за определяне на нормативи за разходи по предоставяне на достъп до обществена информация

                                Годишни отчети    

                                Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална здравна инспекция - Велико Търново за 2020 година и форматите, в които е достъпна 

                                Списък на информацията, предоставена от Регионална здравна инспекция - Велико Търново повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация 

                                Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна 

                Ред за достъп до публичните регистри

                Проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция – Велико Търново

                Най-често срещани въпроси и отговори

Нормативни актове

                Закони

                Наредби

                Медицински стандарти

                Нормативни актове на ЕС

                Тарифи

                Правилници

                Медицински стандарти

                Фармако-терапевтични ръководства

Регистри

                Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи        

                Болнична помощ, ЦСМП, КОЦ, диализни центрове, ЦПЗ, ЦКВЗ и ЦКОДУХЗ

                ЛКК и ТЕЛК

                Дрогерии        

                 Обекти с обществено предназанчение 

                Неконвенционални методи

                Разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти

                Аптеки и оптики

                Указател на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи по общини  

Новини

                Актуално

                Епидемична обстановка

                                Месечна информация

                                Седмична справка

                                Грип и остри респираторни заболявания

                                Морбили

                                Препоръки за действие при ухапване от кърлеж

                                Друга информация

                Здравен контрол

                Инициативи за здраве

                Ограничаване на тютюнопушенето

                Лечебни заведения

                Обяви

Документи

                Доклади

                Отчети

                Анализи

                Бюджет

Стратегии и програми

                Национален план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2

                Национален план на Република България за готовност при пандемия

                Национални стратегии

                СИНДИ

                СИНДИ – детска компонента 

                Превенция и контрол на ХИВ и СПИ

                Намаляване въздействието на радон

                Превенция на хроничните незаразни болести

                Профилактика на рака на маточната шийка

                Контрол на туберкулозата

                Лица в неравностойно положение

                Безопасност на движението

                Рамкова конвенция за контрол на тютюна

                Подобряване на майчиното и детското здраве

                Интегриране на ромите

                Профилактика на оралните заболявания при деца

                Контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити

                Елиминация на морбили и рубеола

                Подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип

                Програма за превенция и контрол на вирусните хепатити

                Национален план на Република България за готовност при пандемия

Информация за COVID-19

Актуална епидемична обстановка

                За област Велико Търново

                За България

                СЗО-статистика

Заповеди

                Заповеди на МЗ

                Заповеди на РЗИ - Велико Търново

Указания

                Интерактивен справочник за лечение на COVID-19

                За българските пенсионери, ваксинирани в чужбина

                За лечебни заведения

                За училища, детски градини и детски ясли

                За работодатели

                За граждани

Информация за ваксините срещу COVID-19

                Ваксини

Лични предпазни средства

                Възможности за осигуряване

                Указания за употреба

Въпроси и отговори

Архив за COVID-19

 

Областна здравна карта

Здравна статистика     

                Здравно-демографски показатели

                Формуляри на статистически отчети

Следдипломно обучение

За гражданите

Здравно образование   

               Профилактика на заразните и паразитни заболявания 

                                Имунизационен календар на Република България

                                Ваксините  

                                Информация за някои инфекциозни заболявания:  

                                Вирусен хепатит

                                Стомашно-чревни инфекции

                                Капкови инфекции

                                                Грип

                                                Птичи грип

                                                Рубеола

                                                Морбили

                                Паразитни заболявания

                                                Малария

                                                Трихинелоза

                                                Геохелминтози

                                                Ентеробиоза и жиардиаза 

                                                Внасяни паразитози

                                                Токсокароза

                                Предавани с кърлежи

                                Предавани от кучета

                                Предавани от комари

                                                Западнонилски енцефалит 

                                                Денга и Чикунгуня 

                                                Зика вирусна инфекция 

                                Лептоспироза

                                Полиомиелит

                                Скарлатина

                                Туберкулоза

                                Туларемия

                                Бруцелоза

                                Антракс

                                Листериоза

                                СПИН

                                Ебола

                Профилактика и промоция на незаразните заболявания

                                Информация за някои незаразни болести:  

                                Затлъстяване

                                Хипертония

                                Диабет

                                Мозъчно-съдова болест

                                Исхемична болест на сърцето

                                Йоддефицитни заболявания

                                Остеопороза   

                                Атеросклероза    

                                Психично здраве    

                                ХОББ   

                                Полово-преносими инфекции  

                                Рак на гърдата

                                Информация за фактори в начина на живот и околната среда:  

                                Повишен холестерол  

                                Повишено кръвно налягане  

                                Здравословно хранене    

                                Здравословно хранене на деца от 3 до 7 години  

                                Кърмене

                                Контрацепция    

                                Наркомании  

                                Тютюнопушене   

                                Алкохол 

                                Движение за здраве

                                Безопасност на движението 

                                Нитрати

                                Замърсяване на въздуха в затворени жилищни помещения

                                Замърсяване на околната среда 

                                Слънце и здраве

                               Информирани и здрави  

                Здравен календар

Кабинети                

                Имунизационен кабинет          

                Кабинет за отказване от тютюнопушене

                Кабинет за анонимно и безплатно изследване за СПИН   

Достъп до медицинска помощ                                              

Профил на купувача-Вътрешни правила

                Процедури по ЗОП

                                Отворени обществени поръчки

                                Възложени обществени поръчки

                                Приключени обществени поръчки

                Пазарни проучвания

                Архив

                                Архив-Вътрешни правила

                                Архив-Процедури по ЗОП

                                Архив-Пазарни проучвания

Архив

                Епидемична обстановка

                Здравен контрол

                Инициативи за здраве