A- A+

Карта на страницата

Начало  

За РЗИ - Велико Търново

                Структура

                Дейност

                Цели 

                         Цели 2019 г.

                         Цели 2018 г.

                         Отчет за изпълнение на целите през 2018 г.     

                Контакти

                Кариери

                Декларации по ЗПКОНПИ

                Етичен кодекс

                Обратна връзка

Административно обслужване

                Харта на клиента   

                Вътрешни правила за административно обслужване 

                Административни услуги

                Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

               Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

               Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

                Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

                Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицин
                  

                Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицин
          

                Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

                Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

                Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

                Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 

                Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

                Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

                Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

                Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

                Издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

                Издаване на становище за класифициране на отпадъци   

                Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове

                Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект  

                Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация 

                Издаване на сертификат за имунизационно състояние

                Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

                Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби  

                Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

                Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 

                Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

                Издаване на становище за унищожаване на лекарства

                Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

                Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

                Регистрация и заверка на лична здравна книжка

                Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

                Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

                Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

                Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 3)

                 Дейности, свързани с обслужването на граждани 

                 Електронни услуги 

                Подаване на сигнали, оплаквания, предложения  

                Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали 

                Достъп до обществена информация 

                                Вътрешни правила

                                Заявление за достъп

                                Заповед за определяне на нормативи за разходи по предоставяне на достъп до обществена информация

                                Годишни отчети    

                Ред за достъп до публичните регистри

Нормативни актове

                Закони

                Наредби

                Медицински стандарти

                Нормативни актове на ЕС

                Тарифи

                Правилници

                Медицински стандарти

Регистри

                Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи        

                Болнична помощ, ЦСМП, КОЦ, диализни центрове, центрове за психично здраве и КВЗ, и ДМСГД

                ЛКК

                Дрогерии        

                 Обекти с обществено предназанчение 

                Бутилирани води

                Неконвенционални методи

                Разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти

                Аптеки и оптики

Новини

                Актуално

                Епидемична обстановка

                Здравен контрол

                Инициативи за здраве

                Ограничаване на тютюнопушенето

                Лечебни заведения

                Обяви

Документи

                Доклади

                Отчети

                Анализи

                Бюджет

Стратегии и програми

                Национални стратегии

                СИНДИ

                СИНДИ – детска компонента 

                Превенция и контрол на ХИВ и СПИ

                Намаляване въздействието на радон

                Превенция на хроничните незаразни болести

                Профилактика на рака на маточната шийка

                Контрол на туберкулозата

                Лица в неравностойно положение

                Десетилетие на действия за безопасност на движението

                Рамкова конвенция за контрол на тютюна

                Подобряване на майчиното и детското здраве

                Интегриране на ромите

                Профилактика на оралните заболявания при деца

                Контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити

                Елиминация на морбили и рубеола

                Подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип

Областна здравна карта

Здравна статистика     

                Здравно-демографски показатели

                Формуляри на статистически отчети

Следдипломно обучение

За гражданите

Здравно образование   

               Профилактика на заразните и паразитни заболявания 

                                Имунизационен календар на Република България

                                Ваксините  

                                Информация за някои инфекциозни заболявания:  

                                Вирусен хепатит

                                Стомашно-чревни инфекции

                                Капкови инфекции

                                                Грип

                                                Птичи грип

                                                Рубеола

                                                Морбили

                                Паразитни заболявания

                                                Малария

                                                Трихинелоза

                                                Геохелминтози

                                                Ентеробиоза и жиардиаза 

                                                Внасяни паразитози

                                                Токсокароза

                                Предавани с кърлежи

                                Предавани от кучета

                                Предавани от комари

                                                Западнонилски енцефалит 

                                                Денга и Чикунгуня 

                                                Зика вирусна инфекция 

                                Лептоспироза

                                Полиомиелит

                                Скарлатина

                                Туберкулоза

                                Туларемия

                                Бруцелоза

                                Антракс

                                Листериоза

                                СПИН

                                Ебола

                Профилактика и промоция на незаразните заболявания

                                Информация за някои незаразни болести:  

                                Затлъстяване

                                Хипертония

                                Диабет

                                Мозъчно-съдова болест

                                Исхемична болест на сърцето

                                Йоддефицитни заболявания

                                Остеопороза   

                                Атеросклероза    

                                Психично здраве    

                                ХОББ   

                                Полово-преносими инфекции  

                                Рак на гърдата

                                Информация за фактори в начина на живот и околната среда:  

                                Повишен холестерол  

                                Повишено кръвно налягане  

                                Здравословно хранене    

                                Здравословно хранене на деца от 3 до 7 години  

                                Кърмене

                                Контрацепция    

                                Наркомании  

                                Тютюнопушене   

                                Алкохол 

                                Движение за здраве

                                Безопасност на движението 

                                Нитрати

                                Замърсяване на въздуха в затворени жилищни помещения

                                Замърсяване на околната среда 

                                Слънце и здраве

                               Информирани и здрави  

                Здравен календар

Кабинети                

                Имунизационен кабинет          

                Кабинет за отказване от тютюнопушене

                Кабинет за анонимно и безплатно изследване за СПИН   

Достъп до медицинска помощ                                              

Профил на купувача-Вътрешни правила

                Отворени обществени поръчки

                Възложени обществени поръчки

                Приключени обществени поръчки

Архив

                Епидемична обстановка

                Здравен контрол

                Инициативи за здраве