A- A+

Приета със заповед №1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2016 г. съгл. заповед №РД-08-60/21.01.2016 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед №РД-08-198/25.01.2016 г.
Изменена октомври 2017 г. съгл. заповед №РД-08-358/20.10.2017 г.
Изменена ноември 2019 г. съгл. заповед №РД-01-169/05.11.2019 г.
Изменена юни 2022 г. съгл. заповед №РД-01-104/09.06.2022 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И ТЪКАННИТЕ БАНКИ


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)  – чл. 46 и чл. 47, ал. 4;
Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - чл.1;
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 11;
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 18, т. 2;
Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции - чл. 31, ал. 2, т. 2;

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на Удостоверения на лечебните заведения по чл. 47, ал. 4 от Закон за лечебните заведения.

         Предмет:
         Издаването на Удостоверение по чл. 47, ал. 4 от Закон за лечебните заведения е процедура, предхождаща издаването на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министъра на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки.
         Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ се дава след решение на Министерския съвет по реда на чл. 37а от ЗЛЗ.
         РЗИ извършва проверка относно спазването на изискванията на Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи на МЗ, правилника за устройството и дейността на ЛЗ и на утвърдените медицински стандарти, издава удостоверение, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Изпълнителни директори/Директори/Управители на лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, домове за медико-социални грижи, диализни центрове и тъканни банки на територията на област Велико Търново.

         Необходими документи
         Заявление до Министъра на здравеопазването се подава в РЗИ. В заявлението се посочват единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър и се прилагат следните документи (изброени в чл. 47 от ЗЛЗ):
         1. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава - за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
         2. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
         3. Диплома за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а за лицата по чл. 63, ал. 1, съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт или диплома, или свидетелство за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
         4. Данните от документа за самоличност - за членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение;
         5. Разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
         6. Стандартните оперативни процедури, които съдържат подробни писмени описания на последователността и начина на извършване на дейностите по трансплантация за всеки специфичен процес, материалите и методите, които ще се използват, и очаквания резултат - за тъканните банки;
         7. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани;
         8. Документи за платена държавна такса по чл. 49, ал. 5 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето.

         Вътрешен ход на процедурата
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Заявлението с документите за издаване на административния акт – Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от лечебно заведение по чл. 47, се адресира до Министерство на здравеопазването чрез директора на РЗИ.
         Заявлението се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер. Резолира се за дирекция „Медицински дейности“ (МД) и дирекция „Надзор на заразните болести“.
        В срок до 20 дни от подаване на заявлението комисия, назначена от директора на РЗИ, извършва проверка в лечебното заведение относно спазването на изискванията на ЗЛЗ, наредбата по чл. 46 ал. 3 от ЗЛЗ /Наредба № 49 от 2010 г./ и на утвърдените медицински стандарти. Издава се удостоверение за съответствие, а при установяване на несъответствия се дават предписания и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.
        По служебен път в деня на постъпването се изпраща искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на членовете на управителните и контролните органи на лечебното заведение, които са лекари или лекари по дентална медицина. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
        В едноседмичен срок от изтичането на срока за извършване на проверката и/или за отстраняване на несъответствията, РЗИ изпраща на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" заявлението с приложените към него документи, удостоверенията за вписване в регистрите на съсловните организации и удостоверението за съответствие.

        Резултат от процедурата
        Издадено удостоверение по чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения за съответствие със здравните изисквания, утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.
        Изпълнителните директори/директорите/управителите на лечебните заведения, са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промяна във вписаните в разрешението обстоятелства, да уведомят Министерство на здравеопазването чрез РЗИ, като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.
        Чл. 50, ал. 2 от ЗЛЗ урежда промените на вписаните в разрешението обстоятелства да се извършват по реда на чл. 46, ал. 2 и 3 и чл. 47 от ЗЛЗ. Представят се само документи относно промяната и такива, чийто срок на валидност е изтекъл, придружени от декларация за декларация за липса на промяна във всички останали документи и обстоятелства.
        Промяната се заявява със заявление по образец и се извършва по аналогичен на описания в горната процедура начин.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на чл. 47 от ЗЛЗ;
        Заявление за уведомяване за промени в издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност;
        Декларация за липса на промяна по чл. 50 от ЗЛЗ.


Начини на заявяване на услугата

         Лицето, представляващо лечебното заведение, подава писмено заявление по образец. Заявлението, заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23; тел. 062 614-331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Поради естеството на услугата и необходимостта от изпращане на комплект документи, отговарящи на изискванията на Министерство на здравеопазването, устно заявяване на услугата не се предвижда.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново). В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на описаната по-горе проверка.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         До настъпване на промяна във вписаните обстоятелства.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Такси и основания
         Съгласно чл. 11 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки:
         - За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се събира такса 2100 лв.
         - За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, когато лечебното заведение ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се събира такса 3000 лв.
         - За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения по обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 2 (данни за лечебното заведение - име, седалище, капитал, Единен идентификационен код и единен регистрационен номер, адрес на осъществяване на дейността) от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 1100 лв.
         - За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 3 (ниво на компетентност на съответните структури) и 5 (видове лечебни дейности, за които е издадено разрешението) от Закона за лечебните заведения се събира такса 1124 лв.
         - За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за лечебните заведения, когато лечебното заведение ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се събира такса 2120 лв.

         Начини на плащане
         Таксите се заплащат по банков път по сметка на Министерство на здравеопазването:
         IBAN BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC BNBGBGSD - Българска народна банка

         Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето:
         За извършване на проверка по спазване на здравните изисквания при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението, таксата е в размер на 134 лв. (на основание чл. 18, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето).

         Начини на плащане
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

         Преписката, вкл. издаденото от РЗИ удостоверение, се изпраща в ИАМН по служебен път.