A- A+

Приета със заповед №1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2016 г. съгл. заповед №РД-08-60/21.01.2016 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед №РД-08-198/25.01.2016 г.
Изменена октомври 2017 г. съгл. заповед №РД-08-358/20.10.2017 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ
(в процес на преработка)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения – чл. 46 и чл. 47, ал. 4;
Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - чл.1;
Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения и закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 18, т. 2;
Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции - чл. 31, ал. 2, т. 2;

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на Удостоверения на лечебните заведения по чл. 47, ал. 4 от Закон за лечебните заведения.

         Предмет:
         Издаването на Удостоверение по чл. 47, ал. 4 от Закон за лечебните заведения е процедура, предхождаща издаването на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министъра на здравеопазването на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове.
         РЗИ извършва проверка относно спазването на изискванията на Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи на МЗ, правилника за устройството и дейността на ЛЗ и на утвърдените медицински стандарти, издава удостоверение, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Изпълнителни директори/Директори/Управители на лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, домове за медико-социални грижи и диализни центрове на територията на област Велико Търново.

         Необходими документи
         Заявление до Министъра на здравеопазването чрез директора на РЗИ, което трябва да се придружава с допълнителни документи - приложения, изброени в чл. 47 от ЗЛЗ:
         1. Данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава-членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
         2. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
         3. Дипломи за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а за лицата по чл. 63, ал.(1) съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт или диплома, или свидетелство за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
         4. Данните от документа за самоличност - за членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение;
         5. Свидетелство за съдимост - за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;
         6. Разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
         7. Документи за платена държавна такса по чл. 49, ал. 5 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал.(6) - и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал.(6) от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
         8. В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки - документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

         Вътрешен ход на процедурата
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Заявлението с документите за издаване на административния акт – Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от лечебно заведение по чл. 47, се адресира до Министерство на здравеопазването чрез директора на РЗИ.
         Заявлението заедно с документите се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането им (сканират се), регистрират се под съответен на услугата номер и се резолират за дирекция „Медицински дейности“ (МД), а при необходимост от извършване на проверка на здравните изисквания – и за дирекция „Надзор на заразните болести“ и/или дирекция „Обществено здраве“.
        В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки, в деня на постъпване на заявлението регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията от лечебното заведение. В 20-дневен срок от постъпване на искането Изпълнителната агенция по трансплантация издава удостоверение. В удостоверението се посочва дали лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти, а при несъответствия се дават предписания и се определя срок за отстраняването им.
        По служебен път в деня на постъпването се изпраща искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, членове на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
        В срок до 20 дни от подаване на Заявлението комисия, назначена от директора на РЗИ, извършва проверка в лечебното заведение, относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 46 ал. 3 от ЗЛЗ /Наредба № 49 от 2010 г./, правилника по чл. 28 а, ал. 3 от ЗЛЗ и утвърдените медицински стандарти. Издава се удостоверение, а при установяване на несъответствия се дават предписания и се определя срок за отстраняването им.
        При липсата на проблеми или след отстраняването на предписаните несъотвествия се изготвя констативен протокол и карта за съответствие, съгласно образец – Приложение №2 от Наредба № 49/2010 г. Картата за съотвествие се попълва съгласно чл. 19 от Наредбата във връзка със съответния медицински стандарт.
        В едноседмичен срок от изтичането на срока по ал. 4 (за издаване на удостоверение от РЗИ) и ал. 7 (за издаване на удостоверение от ИАТ) от чл. 47 на ЗЛЗ РЗИ изпраща на министъра на здравеопазването цялата преписка, придружена от протокола от извършена проверка с картата/те за съответствие по приложение на Наредба №49 и удостоверението на директора на РЗИ по чл. 46.
        Преписката се изпраща в МЗ с обратна пощенска разписка. Копие от всички документи, които се изпращат в МЗ, оформят досието на лечебното заведение в дирекция МД. Към него се добавя и обратната пощенска разписка.
Законът за лечебните заведения предвижда, когато са налице хипотезите на чл. 48, ал. 2 Министърът на здравеопазването да направи мотивиран отказ, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

        Резултат от процедурата
        Права и задължения на регистрираните лица:
        Удостоверението по чл. 47 от Закона за лечебните заведения дава правото на лечебното заведение да получи разрешение за осъществяване на лечебна дейност от министъра на здравеопазването, с което на основание чл. 3, ал. 3 от ЗЛЗ може да осъществява дейност.
        Съгласно чл. 19 от ЗЛЗ получилите разрешение за лечебна дейност са длъжни да извършват дейността си:
         в съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;
         при осигуреност на лечебното заведение за болнична помощ с медицински специалисти на основен трудов договор;
         при наличие на определените в медицинските стандарти технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение;
         при осигуряване на непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно разрешението за лечебна дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

        Изпълнителните директори/директорите/управителите на лечебните заведения, са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промяна във вписаните в разрешението обстоятелста, да уведомят Министерство на здравеопазването чрез РЗИ, като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.
        Чл. 50, ал. 2 от ЗЛЗ урежда промените на вписаните в разрешението обстоятелства да става по реда на чл. 47.
Промяната се заявява със заявление по образец (Приложение №2 към настоящата процедура) и се извършва по аналогичен на описания в т. 5 начин.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Приложение №1 – Заявление за издаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по по реда на чл. 47 от ЗЛЗ;
        Приложение №2 – Заявление за отразяване на промени в издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност


Начини на заявяване на услугата

         Лицето, представляващо лечебното заведение, подава писмено заявление по образец (Приложение №1 към настоящата процедура). Заявлението, заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Поради естеството на услугата и необходимостта от изпращане на комплект документи, отговарящи на изискванията на Министерство на здравеопазването, устно заявяване на услугата не се предвижда.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново). В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на описаната по-горе проверка.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         До настъпване на промяна във вписаните обстоятелства.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Такси и основания
         Съгласно чл. 5 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения:
         - За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се събира такса 1066 лв.
         - За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения по чл. 49, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 548 лв.
         - За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението по чл. 49, ал. 1, т. 5 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 562 лв.

         Начини на плащане
         Таксите се заплащат по банков път по сметка на Министерство на здравеопазването:
         IBAN BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC BNBGBGSD - Българска народна банка
         Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона на здравето:
         За извършване (при необходимост) на проверка по спазване на здравните изисквания при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението, таксата е в размер на 134 лв. (на основание чл. 18, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето).

         Начини на плащане
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg