A- A+

Процедури и образци на формуляри към административни услуги

Списък на административните услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция – Велико Търново и такси за предоставянето им (18.06.2024)

№ по ред

Уникален идентифи-катор

Наименование на услугата

Такса

1

961

Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

Не се заплаща за услугата.

2

3041

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
           Образец на заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис
           Образец на заявление за вписване на промени по извършената регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис
         Образец на заявление за заличаване на регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис
         Електронна форма
         Образец на декларация по чл.43 от Закона за лечебните заведения

92 лв.
(събират се и такси от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“)

3

1793

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
          
Образец на заявление за регистрация
           Образец на Книга за посещения на лицата, върху които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
            Образец на декларация      

100 лв.

4

1088

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
          
Образец на заявление за заличаване

Не се заплаща за услугата.

5

685

Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
          Образец на заявление  
          Списък на лекарствените групи съгласно анатомотерапевтично-химична класификация, от които могат да съхраняват и продават лекарствени продукти лекарите и лекарите по дентална медицина

Не се заплаща за услугата.

6

1336

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
          
Образец на заявление за прекратяване

Не се заплаща за услугата.

7

881

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Не се заплаща за услугата.

8

341

Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
         Образец на заявление (за аптека)
         Образец на заявление (за лечебно заведение)

Заплаща се стойността на формулярите по цени, определени от Министерство на здравеопазването и вариращи в зависимост от партидата на формулярите.

9

1552

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 
          
Образец на уведомление (обект с обществено предназначение)
          Образец на уведомление (транспортно средство)
          Образец на уведомление за промяна в обстоятелствата

Не се заплаща за услугата.

10

882

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
        
Заявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение, вписан в регистъра

Не се заплаща за услугата.

11

1660

Издаване на удостоверения за съответствие основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки
          Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност
          Заявление за уведомяване за промени в издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност
          Декларация за липса на промяна

За извършване на проверка по спазване на здравните изисквания при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението, таксата е в размер на 134 лв.;
(събират се и такси от Министерство на здравеопазването във връзка с издаване/ промяна на разрешение за лечебна дейност)

12

466

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
          
Образец на заявление за регистрация на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

30 лв.

13

258

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
          
Образец на заявление за заличаване

Не се заплаща за услугата.

14

1795

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
         Образец на заявление 

123 лв.

15

883

Издаване на становище за класифициране на отпадъци    
         Работен лист за класификация на отпадъци

43 лв.

16

259

Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план
          
Образец на заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план

55 лв.

17

1870

Издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционен проект    
          
Образец на заявление за издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти

65 лв.

18

1338

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация    
          
Образец на заявление 

63 лв.

19

1796

Издаване на свидетелство за имунизационно състояние
          Образец на заявление

10 лв.

20

558

Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
        
Образец на заявление

259 лв.

21

1553

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
           Образец на заявление

125 лв.

22

1089

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната    
          
Образец на заявление  

20 лв.

23

1573

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
          Образец на заявление

93 лв.

24

1349

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
          
Образец на заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
          Образец на заявление за издаване на удостоверение за промяна на обстоятелствата по регистрация на дрогерия

200 лв. (първоначална регистрация)
100 лв. (промяна)

25

2241

Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти    
          
Образец на заявление
          Образец на заповед на заявителя за извършване на бракуване на лекарствени продукти, указваща и лицата, отговорни за организиране на унищожаването

33 лв.

26

477

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
          
Образец на заявление

10 лв. (за документ във вр. с регистрация на дрогерия)
6 лв. (по Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол)

27

1350

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
          
Образец на заявление

18 лв.

28

1102

Регистрация и заверка на лична здравна книжка
          
Образец на заявление

3 лв.

29

2961

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация
          
Образец на заявление   

65 лв.

30

3047

Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум
          Образец на заявление
          Образец на декларация

40 лв.

Услуги, предоставяни от всички администрации

31

2

Достъп до обществена информация

Заплащат се само разходите за предоставяне по нормативи, определени с Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на Министъра на финансите

32

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
          
Образец на заявление

Не се заплаща за услугата.

33

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
          
Образец на заявление

Не се заплаща за услугата.