A- A+

Утвърдена със заповед №1075/07.11.2011 г. на директора на РЗИ – В. Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена през м.май 2016 г. в изпълнение на заповед №РД-08-184/14.05.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1870)


Правно основание за предоставяне на административната услуга

Закон за здравето – чл.34 и чл. 35,
Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол – чл. 19, ал.1,
Закон за устройство на територията – чл. 142, ал. 5, т. 7.

        Цел:
        Процедурата регламентира реда, движението на документите и изпълнителите при издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти по искане на физически и юридически лица, внесени за разглеждане от Експертен съвет (ЕС) със състав, определен съгласно заповед на директора на РЗИ.

        Предмет:
        Издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти по желание на физически и юридически лица.


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

        Директорът на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители:
        Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи здравно заключение за оценка на инвестиционен проект.

        Необходими документи:
        1. Заявление по образец или протокол за устно заявяване;
        2. Окомплектована проектна документация;
        3. Документ за платена държавна такса.

        Вътрешен ход на процедурата:
        
Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
        Заявлението или протоколът се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), регистрира се под съответен на услугата номер и се резолира от директора на инспекцията до директора на дирекция „Обществено здраве” (ДОЗ).
        В РЗИ се води дневник за постъпилите за разглеждане документации.
        Директорът на ДОЗ предоставя документацията на членовете на ЕС при РЗИ – Велико Търново за разглеждане, които, след запознаване с нея, изготвят писмени становища.
        Документациите се разглеждат и обсъждат на заседание на ЕС, на което се взема решение за изготвяне на здравно заключение с оценка, че:
        - инвестиционният проект съответства на установените с нормативен акт здравни изисквания;
        - инвестиционният проект не съответства на установените с нормативен акт здравни изисквания, като се посочват конкретните несъответствия.
        Изготвеното здравно заключение се парафира от директора на ДОЗ и се предоставя в деловодството за подпис от директора на РЗИ.
        Подписаното и подпечатано здравно заключение се получава от заявителя или от изрично упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване срещу подпис. То може да бъде получено и чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя. Възможно е да се заяви и получаване на заключението сканирано по електронен път.

        Срок за предоставяне на услугата
        Директорът на РЗИ издава здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти в срок от 14 работни дни от заявяване на услугата.

        Отказ за издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти:
        При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указан срок, директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на здравно заключение и уведомява писмено лицето за това.


Образци и формуляри

        Приложение 1:  Заявление за издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението (Приложение №1), заедно с приложената към него проектна документация, се подава в центъра за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение към чл. 23, ал. 4 от Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Регионална здравна инспекция Велико Търново). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, под рубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Еднократно


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        На основание чл. 21б от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.), за издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти се събира такса в размер на 65 лв.

        Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        Отказът да се издаде здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е бил длъжен да се произнесе. Обжалването на отказа е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg