A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена през м. септември 2014 г. в изпълнение на Заповед №РД-08-282/26.08.2014 г.
Изменена през м. май 2016 г. в изпълнение на Заповед №РД-08-186/17.05.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 259)


Правно основание за предоставяне на административната услуга

Закон за здравето – чл. 35,
Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол – чл. 18,
Закон за устройство на територията – чл.127,ал. 2 и чл.128, ал.6

        Цел:
        Процедурата регламентира реда, движението на документите и изпълнителите при издаване на здравно заключение за общ/подробен устройствен план, внесен за разглеждане от Експертен съвет (със състав, определен съгласно заповед на директора на РЗИ).

        Предмет:
        Издаване на здравно заключение за общ/ подробен устройствен план на физически и юридически лица, представили по собствено желание проектни документации за съгласуване.


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

        Директорът на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.


Звено за административно обслужване,приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявител:
        Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план.

        Необходими документи:
        1. Заявление по образец или протокол за устно заявяване;
        2. Окомплектована проектна документация, придружена от планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация (съгл. чл. 108, ал. 2 от ЗУТ);
        3. Документ за платена държавна такса.

        Вътрешен ход на процедурата:
        
Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
        Заявлението или протоколът, заедно с приложената проектна документация, се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането им (сканират се), регистрират се под съответен на услугата номер и се резолират от директора на инспекцията до директора на дирекция „Обществено здраве” (ДОЗ).
        Директорът на ДОЗ предоставя документацията на членовете на Експертния съвет (ЕС) при РЗИ – Велико Търново за разглеждане, които след запознаване с нея, изготвят писмени становища.
        Документациите се разглеждат и обсъждат на заседание на ЕС, на което се взема решение за изготвяне на здравно заключение с текст „Съгласува”, когато проектът съответства на здравните изисквания или „Не съгласува”, когато са налице несъответствия със същите. Ако за извършване на пълна и точна оценка на съответствието със здравните изисквания на общ/подробен устройствен план не са приложени всички необходими документи, се пристъпва към издаване на здравно заключение с препоръка за допълнително прилагане на документи.
        Изготвеното здравно заключение се парафира от директора на дирекция ОЗ и се предоставя в деловодството за подпис от директора на РЗИ.
        Подписаното и подпечатано здравно заключение се предава в ЦАО за получаване от заявителя.

        Срок за предоставяне на услугата:
        Директорът на РЗИ издава здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план в срок до 14 работни дни от заявяване на услугата в РЗИ.


Образци и формуляри:

        Приложение 1: Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложената към него проектна документация, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение към чл. 23, ал. 4 от Вътрешните правила за организация на административ¬ното обслужване в Регионална здравна инспекция Велико Търново). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, под рубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Еднократно.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        На основание чл. 21в от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.), за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен се събира такса в размер на 55 лв.

        Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        Отказът да се издаде здравно заключение може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е били длъжна да се произнесе. Обжалването на отказа е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg