A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-195/20.05.2016 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1336)


Правно основание

         Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти - чл. 4, ал. 4, 5, 6.

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за прекратяване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от медицински специалисти по Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

         Предмет:
         1. Разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина се прекратява по искане на лечебното заведение;
         2. При откриване на аптека в съответното населено място;
         3. При неспазване на условията за съхранение и условията за продажба на готови лекарствени продукти.
         4. При заличаване на лечебното заведение, получило разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Център за административно обслужване (ЦАО), ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Представители на лечебни заведения, получили разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

         Необходими документи
         Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, заедно с приложени документи:
         • Оригинал на издаденото от РЗИ – Велико Търново разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
         • Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако не се подава лично)
         • Документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице (в тези случаи).

         Вътрешен ход на административната услуга
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
Заявлението, заедно с необходимите документи, се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането им (сканират се), и се регистрират под съответен на услугата номер. След резолюция на директора на инспекцията се предават в дирекция „Медицински дейности“ (МД).
         В срок от 5 работни дни от подаване на заявлението главен експерт от дирекция МД, определен от директора на дирекцията, изготвя проект на заповед за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, в която се посочва датата, от която се прекратява разрешението и представя преписката за съгласуване с директора на дирекция МД.
         Заповедта за прекратяването на разрешението за съхраняване и продажба на лекарствени продукти се изготвя в два екземпляра – за заявителя и за съответния регистър, като вторият екземпляр се подписва от главния експерт и директора на дирекция “Медицински дейности”, след което се представят за подпис на директора на РЗИ.
         След подписване на заповедта, тя се подпечатва с печата на РЗИ – Велико Търново. Главният експерт от дирекция МД, определен от директора на дирекцията, заличава заявителя от списъка на лицата, имащи разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти.
         Заповедта се връчва на заявителя от служителите на Звеното за административно обслужване срещу подпис. Цялата служебна преписка се съхранява от съответното длъжностно лице, извършващо вписванията.
         За прекратеното разрешение се уведомява писмено директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение 1:  Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура) се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
Заявления могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение към чл. 23, ал. 4 от Вътрешните правила за организация на административ¬ното обслужване в Регионална здравна инспекция Велико Търново). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

           Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, под рубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

           Безсрочен /еднократно действие.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

           Не се заплаща за услугата.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

           Министерство на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

           По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

           rzi-vt@rzi-vt.bg