A- A+

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

        Подаването на заявление и необходимите документи, посочени в съответната процедура на административните услуги, както и уведомление за промяна в обстоятелствата може да се извърши и по електронен път. Приемането на заявления и документи по ЗЛПХМ по електронен път се извършва при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
         1. Заявлението се изтегля от съответната процедура на административната услуга, попълва се и се изпраща на е-mail: office@rzi-vt.bg
        2. Документите, подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:
                2.1. Да са във формат:
                - doc или docx (Ms Word, минимална версия "ХР");
                - xls или xlsx (Ms Excel, минимална версия "ХР");
                - pdf (Adobe Acrobat, минимална версия "6.0 СЕ"');
                - msg (Ms Outlook. Outlook Express - минимална версия 2000/ ХР);
                - jpg (Ms Paint).
                2.2. Да съдържат прав (некриптиран) текст на български език, на кирилица;
                2.3. Да са подписани с валиден усъвършенстван или квалифициран електронен подпис.
                2.4. Документите не трябва да съдържат макроси.
                2.5. Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 3 MB.
                2.6. Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.
        3. Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.
        4. След получаване на заявлението се изпраща обратна поща на заявителя за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.
        5. При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, заявлението или уведомлението се входира в съответния хартиен регистър и входящия номер се съобщава на заявителя.
        6. При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.
        7. Заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.
        8. Заплащането на таксата може да се извърши в касата на РЗИ в брой или с ПОС терминално устройство, или по банков път, като се съобщи входящия номер на заявлението и извършената услуга:
                IBAN: BG16UNCR75273140017801
                SWIFT BIC код: UNCRBGSF
                Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
                Клон Велико Търново