A- A+

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

        Подаването на заявление и необходимите документи, посочени в съответната процедура на административните услуги, както и уведомление за промяна в обстоятелствата може да се извърши и по електронен път. Приемането на заявления и документи по ЗЛПХМ по електронен път се извършва при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
         1. Заявлението се изтегля от съответната процедура на административната услуга, попълва се и се изпраща на е-mail: office@rzi-vt.bg
        2. Документите, подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:
                2.1. Да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.zip, *.rar), електронна таблица (*.xls, *.xlsx), Portable Document Format (*.pdf), изображение (*.jpg, *.png) и Microsoft Outlook Express (*.eml).
                
                2.2. Да са написани на кирилица и да съдържат прав (некриптиран) текст.
                2.3. Да са подписани с валиден усъвършенстван или квалифициран електронен подпис.
                2.4. Да не съдържат препратки към други електронни адреси.
                2.5. Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
                2.6. Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси.
                2.6. общият обем на заявлението и файловете да не надхвърля 20 МБ.
        3. Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.
        4. След получаване на заявлението се изпраща обратна поща на заявителя за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.
        5. При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, заявлението или уведомлението се входира в съответния хартиен регистър и входящия номер се съобщава на заявителя.
        6. При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.
        7. Заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.
        8. Заплащането на таксата може да се извърши:
        - в касата на РЗИ в брой или с ПОС терминално устройство;
        - чрез Портала за електронни плащания, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“;
        - по банков път, като се съобщи входящия номер на заявлението и извършената услуга:
                IBAN: BG16UNCR75273140017801
                SWIFT BIC код: UNCRBGSF
                Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
                Клон Велико Търново


Електронно подаване в РЗИ-Велико Търново

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

882 Заличаване на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

2 Достъп до обществена информация

 

Електронно подаване чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици