A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-180/11.05.2016 г.
Изменена юни 2017 г. съгл. заповед № РД-08-272/23.06.2017 г.
Изменена януари 2020 г., съгл. заповед № РД-01-9/22.01.2020 г.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ/ ТЛЕННИ ОСТАНКИ/ УРНА ИЗВЪН СТРАНАТА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1089)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници - чл. 24, ал. 1

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да регламентира реда и начина за издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна от територията на Република България в друга държава.
         Предмет:
         Разрешение на директора на РЗИ за пренасяне на покойници/тленни останки/ урна от територията на Република България в друга държава.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Всяко физическо или юридическо лице – съпруг/съпруга, роднина, упълномощено лице, длъжностно лице, погребална агенция и други.

        Необходими документи:
        1. Заявление по образец.
        2. Копие на съобщение за смърт.
        3. Копие от смъртния акт или препис-извлечение от акт за смърт;.
        4. Копие на документ за самоличност на починалото лице.
        5. Копие на разрешение за кремация - когато е извършена такава.
        6. Копие на удостоверение, издадено от лекар със специалност "Съдебна медицина" - когато е извършена аутопсия и/или обработка на тленните останки.
        7. Пълномощно или копие на договор с погребална агенция - когато заявлението се подава от упълномощено лице.
        8. Документ за платена такса.
        9. В случай, че заявлението се подава от погребална агенция, която не е регистрирана на територията на Република България, се прилага и документ за актуална регистрация съгласно законодателството на съответната държава по регистрация.

        Вътрешен ход на процедурата
        Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
        При подаване на заявлението младшият експерт в Звеното за административно обслужване, а при негово отсъствие заместващият го служител или главният специалист, осъществяващ деловодно обслужване, проверява приложените документи и когато установи непълнота или нередовност, дава указания на заявителя за отстраняването й в срок от 24 часа.
        Заявлението или протоколът за устно заявяване се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), регистрира се под съответен на услугата номер и се резолира от директора на инспекцията до директора на дирекция „Обществено здраве” (ДОЗ) или до началника на отдел „Държавен здравен контрол“ (ДЗК).
        Заявлението и приложените документи се предават незабавно на директора на дирекция ОЗ/началника на отдел ДЗК, който стартира процедурата по издаване на разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната. В срок до 24 часа от подаване на заявлението, здравен инспектор от дирекция ОЗ/отдел ДЗК извършва проверка за спазване на изискванията на чл. 24, ал. 2 и ал. 3 преди полагане на тленните останки в ковчега или транспортния контейнер, и на изискванията на чл. 21, ал. 2 – 4 по отношение на транспортното средство, в случаите когато същото е регистрирано извън територията на Република България от Наредба №2/2011 на МЗ за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
        На основание чл.24, ал.1 и чл. 24а, ал. 6 от Наредба №2 от 2011 г. се изготвя разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната, отразява се в Eventis R7 и се предоставя на директора на РЗИ за подпис.
        Документът се издава в 3 екземпляра – 1 за заявителя, 1 за ДОЗ и 1 за архив.

        Срок за предоставяне на услугата
        
Разрешението се издава в срок до 24 часа от подаване на заявлението и извършване на проверката.

        Отказ за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната:
        При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок, директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната и уведомява писмено лицето за това.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Заявление за издаване на разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението, заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        При непълнота или нередовност на приложените документи се дават указания на заявителя за отстраняването й в срок от 24 часа.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Еднократно.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

                 На основание чл. 6 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. (Обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.), за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната се събира такса в размер на 20 лв.
         Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        Отказът да се издаде разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е бил длъжен да се произнесе. Обжалването на отказа е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

        Заявителят уточнява начина, по който желае да получи Разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната при заявяването на услугата. Той може да избере получаване:
        1. от центъра за административно обслужване на РЗИ – Велико Търново;
        2. чрез лицензиран пощенски оператор, куриерска или пощенска пратка на предварително заявен от него адрес. Разходите за изпращане са за сметка на заявителя.
        3. по електронен път на предварително заявен от него адрес на електронна поща при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.