A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-180/11.05.2016 г.
Изменена юни 2017 г. съгл. заповед № РД-08-272/23.06.2017 г.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ
ИЗВЪН СТРАНАТА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1089)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници - чл. 24, ал. 1

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да регламентира реда и начина за издаване на разрешение за пренасяне на покойници от територията на Република България в друга държава.
         Предмет:
         Разрешение на директора на РЗИ за пренасяне на покойници от територията на Република България в друга държава.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Всяко физическо или юридическо лице – роднина, упълномощено лице, длъжностно лице и други.

        Необходими документи:
        1.Заявление по образец.
        2.Съобщение за смърт – копие.
        3.Документ за платена държавна такса.

        Вътрешен ход на процедурата
        Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
        Заявлението се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер.
        По служебен път заявлението се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който резолира до директора на дирекция „Обществено здраве” (ОЗ) и връща преписката в деловодството. Заявлението и приложените документи се предават незабавно на директора на дирекция ОЗ, който стартира процедурата по издаване на разрешение за пренасяне на покойник извън страната. Съгласно чл.24, ал.4 в срок до 1 работен ден от подаване на заявлението здравен инспектор от дирекция ОЗ извършва проверка на представената документация, присъства по време на херметизирането или запояването и пломбирането на ковчега, съответно на затварянето на транспортния контейнер и извършва контрол за спазването на здравните изисквания по чл. 24, ал. 2 от Наредба №2 на МЗ за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
        На основание чл.24, ал.1 от Наредба №2 от 2011г. е изтотвя Разрешение за пренасяне на покойници и същото се се предоставя на директора на РЗИ за подпис.
        Документът се издава в 3 екземпляра – 1 за заявителя, 1 за ДОЗ и 1 за архив.

        Срок за предоставяне на услугата
        
Разрешението се издава в срок до 1 работен ден от подаване на заявлението.

        Отказ за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната:
        При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок, директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната и уведомява писмено лицето за това.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Приложение 1: Заявление за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Еднократно.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

                 На основание чл. 6 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. (Обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.), за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната се събира такса в размер на 13 лв.
         Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        Отказът да се издаде разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е бил длъжен да се произнесе. Обжалването на отказа е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg