A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-187/18.05.2016 г.
Изменена юни 2018 г. съгл. заповед № РД-08-246/20.06.2018 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 558)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – чл. 7 ал. 2 и чл. 9, ал. 4.
Заповед № РД-01-70/02.03.2018 г. на министъра на здравеопазването.

        Предмет:
        Удостоверение за правоспособност на изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) се издава на лица с най-малко средно образование след завършен курс на обучение, усвоени знания и успешно положен изпит. Лицата с тази правоспособност могат да извършват дейности като изпълнители по дезинфекция, дезинсекция и дератизация към специализирани фирми за ДДД услуги, регистрирани от МЗ.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация се издава от директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Всички физически лица с минимум средно или висше образование.

        Необходими документи
        - Заявление до директора на РЗИ за включване в курс/полагане на изпит за придобиване на правоспособност за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
        - Диплом за завършено минимум средно образование;
        - Документ за платена такса.

        Вътрешен ход на процедурата
        Услугата се заявява в Звеното за административно обслужване на РЗИ – Велико Търновопо по описаните по-долу начини на заявяване на услугата.
        Подаденото заявление или протокол се завежда в дневник и се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер.
        По служебен път заявлението или протокола се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който го резолира до директора на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ). Заявлението/протоколът и приложените документи се предават на директора на дирекция НЗБ, който организира и осъществява контрол над последващите действия, а именно:
        1. Предоставяне на информация за насрочения курс в сайта на РЗИ. Уведомяване на всички участници допълнително и по телефона.
        2. Провеждане на обучението по утвърдена програма от МЗ, като продължителността на обучението е не по-малко от 40 учебни часа.
        3. Полагане на изпит след завършване на курса от определена със заповед на директора на РЗИ изпитна комисия, състояща се от директор на дирекция НЗБ, главен инспектор и биолог.
        4. Издаване на Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на лицата, в 7-дневен срок от полагане на изпита.
        5. Изготвените в дирекция НЗБ удостоверения се предоставят на директора на РЗИ за подпис и след оформяне в деловодството и получаване на съответен за услугата номер се предават в Звеното за административно обслужване за получаване от заявителите. Удостоверенията могат да бъдат получавани по описаните в т. "Начини на получаване на резултата от услугата" начини.
        6. Издаденото Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител се вписва в електронен регистър на издадените от РЗИ – Велико Търново Удостоверения за придобита квалификация за изпълнител на ДДД дейности. Регистърът съдържа: номер и дата на издаденото удостоверение, трите имена и ЕГН на лицето, на което е издадено удостоверението.
        7. Копия на издадените Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се съхраняват в дирекция НЗБ.

        Отказ за издаване на Удостоверението за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация:
        При неуспешно положен изпит за правоспособност на лицето.

        Права и задължения на лицата:
        Лицата, притежаващи Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, могат да изпълняват тези дейности към специализирани ДДД фирми.
        Същите са длъжни да спазват чл.16 от Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда на извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Образец на заявление


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението, заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. Приемането на заявления и документи по електронен път се извършва при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Срок за валидност на удостоверението за провоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация – удостоверението е безсрочно.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        На основание приложение 4 към чл. 29 г от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето се дължи следната такса за провеждане на курс за обучение, изпит и издаване на удостоверение за изпълнители на ДДД дейности, по утвърдена от министъра на здравеопазването програма, за 1 лице – 259 лв.

        Забележка:
        Лице, което е изгубило Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, следва да уведоми писмено РЗИ – Велико Търново. В този случай РЗИ издава препис на издаденото Удостоверение, след заплащане на такса от 6 лв (на основание чл. 35 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето).

        Начини на плащане
        Горе упоменатите такси могат да бъдат заплатени по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        Неприложимо.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

        Заявителят уточнява начина, по който желае да получи удостоверението за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, при заявяването на услугата. Той може да избере получаване:
        - от центъра за административно обслужване на РЗИ – Велико Търново срещу подпис;
        - чрез лицензиран пощенски оператор на предварително заявен от него адрес. Разходите за изпращане са за сметка на заявителя.
        - по електронен път на предварително заявен от него адрес на електронна поща при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.