A- A+

Утвърдена със Заповед №РД-08-323/ 30.09.2014 г. на директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена януари 2016 г., съгласно заповед №РД-08-69/29.01.2016 г.
Изменена ноември 2017 г. съгл. заповед № РД-08-376/07.11.2017 г.
Изменена февруари 2018 г. съгл. заповед № РД-08-102/23.02.2018 г.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1102)


Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите

          „РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА”
          УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ 1102


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони – чл. 4 ал. 3 и ал. 8

          Цел:
          Процедурата указва реда и условията за заверяване и вписване на заверените лични здравни книжки (ЛЗК) в регистър на Регионална здравна инспекция– Велико Търново (РЗИ).

          Предмет:
          Заверката на лична здравна книжка и вписването й в регистъра на РЗИ – Велико Търново се извършва след като са направени необходимите изследвания и прегледи, резултатите са нанесени и има заключение от личния лекар или от лекар специалист по вътрешни болести.


Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт

          Определени със заповед на директора на РЗИ длъжностни лица, които да извършват заверката на личните здравни книжки и да вписват заверените лични здравни книжки в регистъра.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

          Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

          5.1. Заявители: Всички физически лица, попадащи под разпоредбите на Наредба №15 от 2006 година.
          5.2. Необходими документи
          5.2.1. Представяне на документ за самоличност.
                    Само в случаите на заявяване на услугата чрез лицензиран пощенски оператор се изпраща копие от документа за самоличност, заверено с текст "Вярно с оригинала", трите имена, дата и подпис на заявителя;
          5.2.2. Здравна книжка с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на заявителя и с отразени извършени задължителни прегледи и изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лечебни заведения и медицински специалисти, извършили прегледите и изследванията; заключение "допуска се на работа" от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ.
          5.2.3. Документ за платена държавна такса.

          Вътрешен ход на процедурата
          Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез подаване на заявление, устно заявяване или заявяване чрез лицензиран пощенски оператор по начините, подробно описани в т. 7 от настоящата процедура.
          Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.
          Проверява се за пълнотата на изискуемите документи и на извършените и нанесени в ЛЗК прегледи и изследвания.
          Резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания трябва да са вписани в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили, като за проведените изследвания се вписват дата и лабораторен номер и се полага печат на лечебното заведение, извършило изследването. За проведен тест Манту се вписва датата на поставяне на ППД туберкулин и датата на отчитане на теста и се полага печат на медицинския специалист, извършил изследването.
          Необходимо е заключение за постъпване на работа - "допуска се на работа", което след извършване на всички предварителни медицински прегледи и изследвания се дава от общопрактикуващия лекар (ОПЛ) или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ, който поставя и своя универсален идентификационен номер и печат.
          Заверяването на личните здравни книжки се извършва чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката.
          Заверените лични здравни книжки по ал. 6 се вписват в регистър по чл. 11 от Наредбата, който съдържа данни за лицето, на което е заверена ЛЗК (трите имена, ЕГН, месторабота и адрес на местоработата), както и УИН и фамилия на лекаря, дал заключението за постъпване на работа. Регистърът не се публикува в интернет.
          Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в РЗИ от Звеното за административно обслужване или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, като изпращането е с наложен платеж за сметка на заявителя.
          В случаите на заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, заверената здравна книжка се изпраща на посочения точен адрес с придружително писмо, изготвено от звеното за административно обслужване.
          Отказ за заверка на ЛЗК:
          При нередовност на извършените прегледи и/или изследвания.
          Срок за предоставяне на услугата: При заявяване на услугата на място в РЗИ - в рамките на същия работен ден. При заявяване чрез лицензиран пощенски оператор - в рамките на 3 работни дена от получаването на отговарящи на изискванията заявление и придружаващи го документи.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

          Образец на заявление
          Образец на лична здравна книжка


Начини на заявяване на услугата

          Гражданите, които идват за заверка на ЛЗК, подават заявление по образец пред отговорния за заверката на ЛЗК служител в Звеното за административно обслужване.
          Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
          Възможно е и заявяване на услугата чрез лицензиран пощенски оператор, при което заявителят изпраща попълнено заявление, придружено с документите, упоменати в т.т. 5.2.1. и 5.2.2. от настоящата процедура.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

          Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

          Книжката се регистрира еднократно – при издаване, а се заверява при издаване и при замяна на изцяло попълнената заверена книжка с нова.
          Права и задължения на лицата:
          Лицата, притежаващи заверени в РЗИ – Велико Търново ЛЗК, имат право да работят в посочените в Наредба №15 от 2006 г. обекти и са длъжни да ги съхраняват на работното си място за проверка от съответните контролни органи, както и всяка година да провеждат необходимите медицински изследвания.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

          Такса:
          За заверка на лична здравна книжка и вписването й в регистъра на новоиздадените лични здравни книжки се събира такса в размер на 3 лв.
          Таксата се събира на основание чл. 33 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

          Таксата може да бъде платена по следните начини:
          1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
          2. В брой – на касата на РЗИ
          гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2, стая 204, 8:30 – 17:00 ч.
          3. По банков път:
          IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF –
          Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

          Директорът на РЗИ – Велико Търново.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

          По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

          rzi-vt@rzi-vt.bg