A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена март 2015 г., съгласно заповед № РД-08-143/26.03.2015 г.
Изменена юни 2016 г., съгласно заповед № РД-08-264/30.06.2016 г.
Изменена декември 2018 г., съгласно заповед № РД-08-402/12.12.2018 г.

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1552)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето - чл. 36, ал. 3,
Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции - чл. 4.

        Цел:
        Целта на настоящата процедура е да регламентира реда и условията за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение (ООП).

        Предмет:
        В регистъра на обектите с обществено предназначение се вписват следните обекти:
        Централни водоизточници, местни водоизточници, минерални водоизточници; Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване; Плувни басейни; Плажове и места за къпане; Средства за подслон – вилни и туристически селища; Хотели, мотели и семейни хотели; Къмпинги и туристически хижи; Места за настаняване – пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала; Спортни обекти – стадиони, спортни зали и игрални площадки; Фитнес- центрове и зали; Театри, киносалони, концертни зали и читалища; Компютърни и интернет зали; Игрални зали; Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части от тялото, СПА и уелнес центрове; Обществени бани и перални; Обществени тоалетни; Предприятия за производство на козметични продукти; Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти; Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции; Детски ясли и градини; Заведения за социални услуги за деца и ученици; Училища и висши учебни заведения; Ученически и студентски общежития; Школи – музикални, езикови, спортни, както и центрове за работа с деца; Селскостопански аптеки; Гробищни паркове; Специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване; Оптики; Здравни кабинети (в детски градини и училища); Обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве; Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна мрежа, като: базови и радиолинейни станции, радио – и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокатори и навигационни станции и други; Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен; Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен; Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен; Транспортни средства със специално предназначение: транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове; Транспортни средства със специално предназначение – санитарни автомобили за превоз на болни; транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина; транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на тленни останки.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Всяко физическо или юридическо лице, което открива обект с обществено предназначение на територията на област Велико Търново.

        Необходими документи
        1. Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение по образец, съгласно Приложение №2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции и наличие на следните документи:
        - Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
        - Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова);
        - Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (за обекти с източници на йонизиращи лъчения).
        2. Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а по образец, съгласно Приложение №3 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции и наличие на следните документи:
        - Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (когато дружеството е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
        - Свидетелство/а за регистрация на транспортните средства;
        - Списък на транспортното/ите средство/а, включващ: вид, марка, модел, рег. №, място на домуване и извършвана дейност.
        3. Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение, на основание чл. 10 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции с приложени документи, удостоверяващи промяната.
        Уведомленията по т.т. 1 и 2 се подават в РЗИ не по-късно от деня на започване на дейността, а по т. 3 – в 7-дневен срок от настъпване на промените в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра.

        Вътрешен ход на процедурата:
        Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
        Подаденото уведомление/протокол, заедно с приложените към него документи, се завежда в дневник. Подадените на хартиен носител документи се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им (сканират се), и се регистрират под съответен на услугата номер (АУ-1552-......./ ...... г. /пореден номер, дата, месец, година/).
        По служебен път уведомлението постъпва при директора на РЗИ – Велико Търново, който резолира до началника на отдел „Държавен здравен контрол“, който възлага изпълнението на процедурата на здравния инспектор, в чийто район за контрол се намира обектът.
        Уведомленията за откриване на три от видовете обекти с обществено предназначение (санитарни автомобили за превоз на хора, здравни кабинети и обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве) се резолират до директора на дирекция „Надзор на заразните болести”, т.к. контролът върху тях се осъществява от нейните служители.
        В срок до 1 месец от датата на подаденото уведомление инспекторът извършва проверка в обекта за спазване на здравните изисквания и за наличие на документите, посочени в Необходими документи.
        Обектът/транспортното средство се вписва в регистъра на ООП в 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта, при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице необходимите документи от Необходими документи. Вписването се извършва от длъжностно лице, определено от директора на РЗИ. След вписване в регистъра подаденото уведомление и протоколът от проверката се окомплектоват в досие и се предават на определено длъжностно лице от съответната дирекция за осъществяване на систематичен здравен контрол.
        При заявено желание, на заявителя на административната услуга се издава удостоверение за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение или удостоверение за вписване в регистъра на промяна в данните и обстоятелствата на регистриран обект с обществено предназначение.
        Ако при проверката се констатира, че не са спазени здравните изисквания за обекта или е налице непълнота на посочените документи, се издава предписание с посочване на срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията. В 10-дневен срок след изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка на обекта. Обектът се вписва в регистъра при изпълнено предписание.
        При постъпило уведомление за промяна в данните и обстоятелствата на регистриран обект, които не се отнасят до извършваната дейност в обекта (адрес на обекта, фирма или име на лицето, което извършва дейността), настъпилите такива се вписват в регистъра в 7-дневен срок от уведомяването.
        Когато промените се отнасят до извършваната дейност в обекта, процедурата е същата както при регистрация на нов обект с обществено предназначение/транспортно средство.
        Постъпилите уведомления за обект с източници на йонизиращи лъчения І, ІІ и ІІІ степен се изпращат по служебен път в РЗИ – Русе, като една от инспекциите, извършващи държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения за проверка и издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекта. След връщане на окомплектованата преписка за обекта, същият се вписва в Регистъра на обекти с обществено предназначение в РЗИ – Велико Търново.

        Срок за предоставяне на услугата:
        За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания в ООП – 1 месец;
        За вписване в публичния регистър на ООП – 14 дни след проверката;
        За промяна в данните и обстоятелствата на регистриран обект, които не се отнасят до извършваната дейност в обекта – 7 дни след уведомяването.

        Отказ за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение:
        При констатиране на неизпълнение на предписанието, издадено при първата проверка в ООП за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията, директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

       Приложение 1: Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение;
       Приложение 2: Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/ и средство/а;
        Приложение 3: Уведомление за промяна на данните и обстоятелствата на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение.


Начини на заявяване на услугата

         Уведомлението (Приложение №1, №2 или №3 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.
         Уведомлението и приложените към него документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново). В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на проверка на място.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочен, до започване на процедура за заличаване на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение или до промяна в обстоятелствата.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Не се заплаща за услугата.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         Отказът да се извърши вписване на обекта в регистъра на обектите с обществено предназначение може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е била длъжна да се произнесе.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg

Регистър на обектите с обществено предназначение