A- A+

Приета със заповед №1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена юли 2014 г. съгл. заповед № РД-08-251/16.07.2014 г.
Изменена март 2015 г. съгл. заповед № РД-08-143/17.03.2015 г.
Изменена април 2016 г. съгл. заповед № РД-08-170/28.04.2016 г.
Изменена февруари 2018 г. съгл. заповед № РД-08-82/02.02.2018 г.

ИЗГОТВЯНЕ НА ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1350)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1),
Закон за здравето - чл. 46

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да регламентира реда на дейностите по изготвяне на здравна оценка на седмичните разписания на задължителните учебни часове в училищата и предоставяне на завереното седмично разписание и протокол по образец (Приложение към чл. 10, ал. 1 към Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на МЗ) на заявилите ги училища.

         Предмет:
         На здравна оценка подлежат седмичните разписания на задължителните учебни часове в училищата, които трябва да осигуряват условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване на здравето на учениците.
         Утвърденото от директора на училището седмично разписание на учебните занятия се представя в Регионална здравна инспекция - Велико Търново до 10 дни след началото на първия и на втория учебен срок и до 5 дни след всяка промяна на седмичното учебно разписание, като учебните предмети се посочват с пълното им наименование, без кодове и без имената на учителите.
         Регионална здравна инспекция - Велико Търново в срок до 15 дни от представянето на утвърденото седмично учебно разписание го оценява, заверява и изготвя протокол в три екземпляра по образец, съгласно приложението от Наредба 10, като единият се предоставя на директора на училището, вторият - на Регионалния инспекторат по образованието, а третият се съхранява в РЗИ.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.
         Изготвянето на утвърждавания от директора протокол се извършва от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” (ПБПЗ), дирекция „Обществено здраве“ (ОЗ).


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявител:
         Представител на съответното училище от област Велико Търново.

         Необходими документи:
         1. Седмично разписание в два екземпляра;
         2. Заявление по образец;
         3. Копие от заповед на директора на училището за назначаване на комисия за изготвяне на седмичното разписание на училището;
         4. Документ за платена такса.

         Вътрешен ход на процедурата:
         1. Всички документи, необходими за извършване на здравната оценка се подават в центъра за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново.
         Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите съставя протокол, който се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.
         Седмичните учебни разписания могат да се предоставят на РЗИ – Велико Търново и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление. За целта се изпращат, заедно с всички необходими документи, по електронна поща с квалифициран електронен подпис. Получените документи се разпечатват в ЦАО в 1 екземпляр.
         1.1. При представяне на пълния комплект необходими документи длъжностното лице от ЦАО вписва в заявлението номера и датата на документа за платена такса.
         1.2. При непълнота в приложените документи преписката се връща на вносителя за отстраняване на пропуските.
         2. Заявлението или протоколът за изготвяне на здравна оценка на седмичното учебно разписание, заедно с другите необходими документи се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането им (сканират се), регистрират се под съответен на услугата номер и се предават в дирекция ОЗ, отдел ПБПЗ за извършване на административната услуга.
         3. В отдел ПБПЗ се води журнал за регистриране на резултатите от извършената оценка на седмичните учебни разписания за съответната учебна година.
         4. За резултатите от оценката се изготвя Протокол по образец (Приложение към чл. 10, ал. 1 на Наредба № 10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания).
         5. Протоколът се подписва от експерта, извършил оценката и се утвърждава от директора на РЗИ. Протоколът за оценка се съставя в три екземпляра, като единият се предоставя на директора на училището, вторият – на Регионалния инспекторат по образованието, а третият се съхранява в РЗИ (3 години).
         6. Седмичните учебни разписания, които отговарят на изискванията на Наредба 10 се съгласуват от директора на РЗИ - гр. Велико Търново със специален за целта щемпел. Единият екземпляр се предоставя на заявителя, а другият се съхранява в РЗИ (3 години).
         7. Седмичните учебни разписания, които не отговарят на изискванията на наредбата, се изпращат обратно в училището с протокол за оценка на седмичното учебно разписание, в който се посочват несъответствията и препоръките. Директорите на училищата представят коригираните, в съответствие с дадените препоръки, седмични учебни разписания в РЗИ - Велико Търново до 5 дни от получаването на документите.
         8. Когато не са спазени всички изисквания на Наредба 10 се съставя предписание на директора на училището за отстраняване на нарушенията.
         9.1. Протоколите и съгласуваните седмични разписания се получават в ЦАО или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя.
         9.2. Протоколът за оценка може да бъде изпратен на заявителя, ако предварително е заявил това, на посочен от него електронен адрес с квалифициран електронен подпис. В този случай заедно с протокола се изпраща и съгласуваното седмично разписание.

         Резултат от процедурата
         Заявителят получава:
         1. Заверено седмично учебно разписание.
         2. Протокол за оценка на седмичното учебно разписание, по образец, в два екземпляра (Приложение към чл. 10, ал. 1 на Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на МЗ), валиден до края на учебния срок, за който е подадено заявлението за здравна оценка на седмичните разписания на учебните занятия.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

           Приложение 1: Заявление до директора на РЗИ - Велико Търново за извършване на здравна оценка на седмично разписание на учебните занятия


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец.
         Заявления и документи могат да се подават и по пощата и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         • До края на учебния срок, за който е подадено заявлението за здравна оценка или
         • до промяна на разписанието.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Такси:
         Таксата за оценка на седмичните разписания е в размер 18 лева, съгласно Постановление № 124 от 10 май 2011 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г – Приложение № 4 към чл. 29г код 01.13.25 от Тарифата.
         Таксата може да бъде платена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ
        гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2, стая 204, 8:30 – 17:00 ч.
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg