A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена март 2015 г., съгласно заповед № РД-08-148/26.03.2015 г.
Изменена юни 2016 г., съгласно заповед № РД-08-249/23.06.2016 г.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ОБЕКТИ, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 882)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции - чл. 12, ал. 1

        Цел:
        Да се укажат реда и условията за заличаване от регистъра на обекти с обществено предназначение по искане на лицата, регистрирали обекти с обществено предназначение

        Предмет:
        Заличаване на обекти, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 9 ал. 1 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции по искане на лицата, регистрирали обекти с обществено предназначение

        Ограничения и условности:
        Регистрацията може да бъде заличена със заповед на директора на РЗИ на база мотивирано предложение от осъществяващ контрол служител от отдел ДЗК, дирекция „Обществено здраве” в случаите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции, а именно:
        1. Прекратяване на дейността в обекта, установена от органите на държавния здравен контрол, при извършена проверка;
        2. Промяна в предназначението на обекта, с която същият вече не е обект с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето, установена при извършена проверка от органите на държавния здравен контрол;
        3. Установяване на нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората;
        4. Неизпълнение на принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол.
        Случаите на заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение, които не са извършени по искане на лицата, регистрирали обекти с обществено предназначение, не представляват административна услуга и не са предмет на настоящата процедура.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

          Заявители
          Всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си във вписания в регистъра обект с обществено предназначение на територията на област Велико Търново.

          Необходими документи
          - Заявление до директора на РЗИ – Велико Търново за заличаване от публичния регистър на обект с обществено предназначение от лицето, подало уведомление за откриване на същия обект или от упълномощено от него лице.

          Вътрешен ход на процедурата
          Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
          Заявителят подава заявление по образец до директора на РЗИ – Велико Търново за заличаване от публичния регистър на обект с обществено предназначение или заявява услугата устно.
          Заявлението или протоколът се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер.
          По служебен път заявлението или протоколът се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който резолира до директора на дирекция „Обществено здраве“ (ДОЗ) и връща преписката в деловодството. Заявлението или протокола и приложените документи се предават ежедневно на директора на ДОЗ, който ги резолира до началника на отдел ДЗК. Началникът на отдел ДЗК ги предава на главния специалист „Обработка на информация” в отдела за изготвяне на заповедта за заличаване на регистрация на обект с обществено предназначение. След отпечатването заповедта се поднася на директора на РЗИ за подпис. Досието на обекта се предава на инспектора, контролирал обекта за осъществяване на контрол върху изпълнението на заповедта.
          Заявителят получава копие от заповедта за заличаване на регистрацията. То се получава в ЗАО, изпраща по пощата с обратна разписка или чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес. Копието може да бъде изпратено също на предварително предоставен от заявителя електронен адрес, до получаване/предоставяне на заповедта на хартиен носител.
          Забележка: При заличаване на обект, в който се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, копие от заповедта се връчва и на директора на дирекция „Медицински дейности“ за сведение.

          Срок за предоставяне на услугата – 7 дни от подаване на заявлението.

          Резултат от процедурата
          Със заповедта се обезсилва регистрацията и/или издаденото удостоверение за регистрация и експлоатацията на обекта се спира.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

          Приложение 1:  Заявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение, вписан в регистъра


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Заявленията могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Eднократно действие, безсрочен.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Не се заплаща за услугата.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         Заповедта за заличаване на обекта в регистъра на обектите с обществено предназначение може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на лицето. Обжалването на заповедта е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg