A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена март 2015 г., съгласно заповед № РД-08-143/26.03.2015 г.
Изменена май 2016 г., съгласно заповед № РД-08-202/27.05.2016 г.
Изменена август 2020 г., съгласно заповед № РД-01-149/28.08.2020 г.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 258)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

         Закон за храните – чл. 27, ал. 1

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване от публичния регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

         Предмет:
         Заличаване на вписан обект в публичния регистър на бизнес операторите и обектите за производство на натурални минерални, изворни и трапезни води.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Информация за центъра за административно обслужване

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
        
Всяко физическо или юридическо лице (бизнес оператор), което е преустановило дейността си в регистриран обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Велико Търново.

         Необходими документи:
        
1. Заявление по образец или протокол за устно заявяване до директора на РЗИ – Велико Търново от бизнес оператора, преустановил дейността си в регистриран обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води или упълномощено от него лице. Заявлението може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО/ОВ, L257/73 от 28.08.2014 г. и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;
         2. Удостоверение за регистрация на обекта.

         Вътрешен ход на процедурата:
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Заявителят подава заявление по образец до директора на РЗИ – Велико Търново или заявява услугата устно.
         Заявлението или протоколът за устно заявяване се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), регистрира се под съответен на услугата номер и се резолира от директора на инспекцията до директора на дирекция „Обществено здраве” (ДОЗ) или до началника на отдел „Държавен здравен контрол“ (ДЗК), който стартира процедурата по заличаване.
         Регистрацията на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се заличава, освен при прекратяване на дейността по искане на бизнес оператора, и при следните случаи (чл. 27, ал. 1 от Закона за храните):
         • при заличаване на бизнес оператора от търговския регистър;
         • при промяна на дейността на обекта в дейност извън обхвата на закона;
         • при груби или системни нарушения на закона и/или подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
         • при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи;
         • при неизпълнение на принудителна административна мярка, приложена по реда на Закона за управление на агрохранителната верига;
         • когато бизнес операторът не е възобновил дейността на обекта в деня след изтичане на посочения в уведомлението по чл. 29 от Закона за храните период на спиране;
         • при констатирано от контролен орган спиране за повече от един месец на дейността на обекта, считано от деня на констатиране, без уведомяване по чл. 29 от Закона за храните.
         В 7-дневен срок от подаване на заявлението директорът на РЗИ – Велико Търново издава заповед за заличаване на обекта от публичния регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
         Със заповедта се обезсилва издаденото удостоверение за регистрация (ако има такова) и експлоатацията на обекта се спира. Досието на обекта се предава на директора на ДОЗ за осъществяване на контрол върху изпълнението на заповедта.
         Заповедта се предоставя на заявителя по описания в т. 14 от настоящата процедура начин. В случаите, когато заличаването не е на основание искане на бизнес оператора, заповедта се съобщава, като се изпраща по пощата с обратна разписка или чрез лицензиран пощенски оператор.
         За заличаването се уведомява МЗ, като преписката се оформя от отговорния за воденето на регистъра служител от отдел ДЗК, дирекция ОЗ. Уведомяването се извършва в рамките на три дни след издаването на заповедта за заличаване.

         Срок за предоставяне на услугата -7 дни от подаване на заявлението.


Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт


Начини на заявяване на услугата

         За заличаване на регистрацията се подава заявление по образец. Заявлението, заедно с приложените към него документи, се подава по пощата или на място в Центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение №3 към настоящата процедура). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.
         Заявлението, може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. Заявления и документи могат да се подават на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Изискванията за изпращане на документи по електронен път са както следва:
         • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.zip, *.rar), електронна таблица (*.xls, *.xlsx), Portable Document Format (*.pdf), изображение (*.jpg, *.png) и Microsoft Outlook Express (*.eml);
         • Документите да са написани на кирилица и да съдържат прав (некриптиран) текст;
         • Документите да не съдържат препратки към други електронни адреси;
         • Сканираните документи трябва да са черно-бели изображения с разделителна способност 300 dpi (точки на инч);
         • Файлът, съдържащ документа(ите), да не е заразен с вируси;
         • Общият обем на заявлението и файловете да не надхвърля 20 МБ.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво на предоставяне на услугата
         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.
         Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване
         https://www.rzi-vt.bg/blanki/zajavlenie-zal-voda.doc
         Интернет адрес за служебно заявяване
         -
         Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена
         първична
         Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност - в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Eднократно действие, безсрочен.


Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Не се заплаща за услугата.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         Заповедта за заличаване на обекта за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води в регионалния регистър на РЗИ може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на лицето. Обжалването на заповедта е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

         Заявителят уточнява начина, по който желае да получи заповедта за заличаване при заявяването на услугата. Той може да избере получаване:
         1. на място - лично (респективно чрез упълномощен представител) срещу подпис от Центъра за административно обслужване на РЗИ – Велико Търново;
         2. чрез лицензиран пощенски оператор на предварително заявен от него адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка. Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ се изпраща като:
         а) вътрешна препоръчана пощенска пратка;
         б) вътрешна куриерска пратка;
         в) международна препоръчана пощенска пратка;
         3. по електронен път на предварително заявен от него адрес на електронна поща при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
         4. на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.