A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена март 2015 г., съгласно заповед № РД-08-143/26.03.2015 г.
Изменена май 2016 г., съгласно заповед № РД-08-202/27.05.2016 г.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 258)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

         Закон за храните – чл. 16, ал. 2

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване от регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

         Предмет:
         Заличаване на вписан в регионалния регистър на РЗИ – Велико Търново обект за производство на натурални минерални, изворни и трапезни води.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
        
Всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си в регистриран обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Велико Търново.

         Необходими документи:
        
1. Заявление по образец до директора на РЗИ – Велико Търново от лицето, преустановило дейността си в регистриран обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води или упълномощено от него лице.
         2. Удостоверение за регистрация на обекта (ако има такова).

         Вътрешен ход на процедурата:
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Заявителят подава заявление по образец до директора на РЗИ – Велико Търново за издаване на удостоверение (УП-2) или заявява услугата устно. При заявяването се посочва длъжността, на която е работил и периода за осигурителния доход.
         Заявлението или протоколът за устно заявяване се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер.
         По служебен път заявлението/протокола се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който резолира до директора на дирекция „Обществено здраве” (ДОЗ) и връща преписката в деловодството. Заявлението/протокола и приложените документи се предават ежедневно на директора на ДОЗ, който стартира процедурата по заличаване.
Регистрацията на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се заличава, освен при прекратяване на дейността по искане на лицето, и при следните случаи (чл. 16, ал. 2 от Закон за храните):
         1. настъпила промяна в предназначението на обекта;
         2. установяване на нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена и голяма опасност за здравето на потребителите;
         3. системни нарушения на хигиената на храните и на чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните, констатирани от компетентните органи, а именно не се прилагат и не се поддържат добрите производствени практики и системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостно внедряване на системата е неприложимо;
         4. неизпълнение на принудителни административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол по чл. 30, ал. 1, т.т. 5, 6, 8, 10 и 11 от Закона за храните.
         В 7-дневен срок от подаване на заявлението директорът на РЗИ – Велико Търново издава заповед за заличаване на обекта от регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
         Със заповедта се обезсилва издаденото удостоверение за регистрация и експлоатацията на обекта се спира. Досието на обекта се предава на директора на ДОЗ за осъществяване на контрол върху изпълнението на заповедта.
         Копие от заповедта се изпраща до заявителя с обратна разписка или чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес. Копие от заповедта може да бъде изпратена на заявителя, ако предварително е заявил това, на посочен от него електронен адрес, до получаване/предоставяне на заповедта на хартиен носител.

         Срок за предоставяне на услугата -7 дни от подаване на заявлението.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга


Начини на заявяване на услугата

         За заличаване на регистрацията заинтересованите лица подават заявление по образец в Звеното за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, тел. 062 614 331, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Подаденото заявление се завежда в дневник и се предава за допълнително вписване в автоматизираната деловодна информационна система на РЗИ под индекс РД-20.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите съставя протокол, който се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Eднократно действие, безсрочен.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Не се заплаща за услугата.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         Заповедта за заличаване на обекта за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води в регионалния регистър на РЗИ може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на лицето. Обжалването на заповедта е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg