A- A+

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ на Регионална здравна инспекция - Велико Търново
        Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ) като териториално звено на Министерство на здравеопазването е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
        Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
        Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

        Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

        Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
        Център за административно обслужване

        Адрес: гр. Велико Търново,
        ул. "Никола Габровски" №23
        Електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg или office@rzi-vt.bg
        Телефон: 062 / 614 331
        Работно време от 08:30 до 17:00

        ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (обн. ДВ. бр.55 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.82 от 2023 г.)

        ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (26.04.2022 г.)

        ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (07.01.2020 г.)

        ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ (07.01.2020 г.)

        Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (Обн. ДВ. бр. 22 от 18 март 2022 г.)

        Такси за повторно използване на информация от обществения сектор (23.06.2022 г.)

        Годишни отчети за дейността по предоставяне на обществена информация (08.01.2024 г.)

         Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална здравна инспекция - Велико Търново за 2024 година и форматите, в които е достъпна (24.04.2024 г.)

         Списък на информацията, предоставена от Регионална здравна инспекция - Велико Търново през 2023 г. повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация (24.04.2024 г.)

         Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна (16.11.2017 г.)