A- A+

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

        На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:
        I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
        

1.Хартия А4 - 1 лист - 0,01 лв.

2.Хартия А3 - 1 лист - 0,02 лв.

3.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1 стр. - 0,02 лв.

4.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1 стр. - 0,04 лв.

5.CD диск 700 MB - 1 бр. - 0,26 лв.

6.DVD диск 4,7 MB - 1 бр. - 0,30 лв.

7.DVD диск 8,5 MB - 1 бр. - 0,67 лв.

8.USBфлаш памет 4 GB - 1 бр. - 3,46 лв.

9.USB флаш памет 8 GB - 1 бр. - 5,72 лв.

10.USB флаш памет 16 GB - 1 бр. - 7,93 лв.

11.USB флаш памет 32 GB - 1 бр. - 9,47 лв.


Издадена от министъра на финансите
Обн. ДВ. бр. 22 от 18 март 2022 г.