A- A+

Утвърдена със Заповед №РД-01-177/21.11.2019 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново

ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 2961)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето – чл. 35
Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол – чл. 19, ал. 1
Закон за професионалното образование и обучение – чл. 49б, ал. 2, т. 8 и ал. 11, т. 4
Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование – чл. 23, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 3 от същата наредба и с чл. 331, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

        Цел:
        Процедурата регламентира реда на дейностите по издаване и получаване на хигиенно заключение за проектна документация в следните две хипотези:
        Хипотеза 1:
        При вписване и отразяване на промени в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини или частни училища (регламентирани със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование).
        При тази хипотеза хигиенното заключение е необходимо само, когато частната детска градина или училище ще ползва сгради или помещения в сгради, които се преустройват, реконструират, сменят своето предназначение или са ново строителство.
        Хипотеза 2:
        При издаване или изменение на лицензия на Центровете за професионално обучение и/или Центрове за информация и професионално ориентиране (регламентирани със Закона за професионалното образование и обучение).
        Предмет:
        Издаване на хигиенно заключение за проектна документация в описаните по-горе случаи.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        1. Законен представител на частни детски градини или частни училища за случаите, попадащи в хипотеза 1;
        2. Всяко българско или чуждестранно юридическо лице, посочено в ал.ал. 2 – 5 към чл. 22 от Закона за професионалното образование и обучение за случаите, попадащи в хипотеза 2.

        Необходими документи
        - Заявление по образец или протокол за устно заявяване;
        - Окомплектована проектна документация;
        - Документ за платена държавна такса.

        Вътрешен ход на процедурата
        Услугата се заявява в Звеното за административно обслужване на РЗИ – Велико Търновопо по описаните по-долу начини на заявяване на услугата.
        Заявлението или протоколът се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), регистрира се под съответен на услугата номер и се резолира от директора на инспекцията до директора на дирекция „Обществено здраве” (ДОЗ) или до началника на отдел „Държавен здравен контрол“(ДЗК).
        В РЗИ се води дневник за постъпилите за разглеждане документации.
        Директорът на ДОЗ /началникът на отдел ДЗК предоставя документацията на членовете на Експертния съвет по здравно-техническа експертиза (ЕС) при РЗИ – Велико Търново за разглеждане, които, след запознаване с нея, изготвят писмени становища.
        Документациите се разглеждат и обсъждат на заседание на ЕС, на което се взема решение за изготвяне на хигиенно заключение с оценка, че:
        - проектната документация съответства на установените с нормативен акт здравни изисквания;
        - проектната документация не съответства на установените с нормативен акт здравни изисквания, като се посочват конкретните несъответствия.
        Изготвеното хигиенно заключение се парафира от директора на ДОЗ/началника на отдел ДЗК и се предоставя в деловодството за подпис от директора на РЗИ.
        Подписаното и подпечатано хигиенно заключение се получава от заявителя или от изрично упълномощено от него лице в Звеното за административно обслужване срещу подпис. То може да бъде получено и чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя. Възможно е да се заяви и получаване на заключението сканирано по електронен път.

        Срок за предоставяне на услугата
        Директорът на РЗИ издава хигиенното заключение за проектна документация в срок 14 работни дни от заявяване на услугата.

        Отказ за издаване на хигиенно заключение за проектна документация:
        При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указан срок, директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на хигиенно заключение и уведомява писмено заявителя за това.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Заявление за издаване на хигиенно заключение за проектна документация


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението, заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение към чл. 23, ал. 4 от Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Регионална здравна инспекция Велико Търново). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.
        Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Еднократно.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        На основание чл. 23 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.), за издаване на хигиенно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционни проекти се събира такса в размер на 65 лв.

        Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2, стая 204, работно време 8:30 – 17:00 ч.
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        Отказът да се издаде хигиенно заключение за проектна документация може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е била длъжна да се произнесе. Обжалването на отказа е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

        Заявителят уточнява начина, по който желае да получи хигиенното заключение за проектна документация, при заявяването на услугата. Той може да избере получаване:
        - от центъра за административно обслужване на РЗИ – Велико Търново;
        - чрез лицензиран пощенски оператор на предварително заявен от него адрес. Разходите за изпращане са за сметка на заявителя;
        - по електронен път на предварително заявен от него адрес на електронна поща при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.