A- A+

Утвърдена със заповед №1075/07.11.2011 г. на директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена юни 2016 г. съгл. заповед №РД-08-235/15.06.2016 г.
Изменена февруари 2017 г. съгл. заповед №РД-08-112/16.02.2017 г.

ИЗДАВАНЕ НА ХИГИЕННО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1795)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за управление на отпадъците - Чл. 69, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 43, ал. 3;
Закон за здравето - Чл.34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "к" от допълнителните разпоредби;
Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

         Предмет:
         Хигиенно заключение за спазване на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците се издава при извършване на дейности по третиране на опасни отпадъци за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ).
         Когато дейностите се извършват на териториите на повече от една РЗИ, хигиенното заключение се издава от директора на всяка РЗИ поотделно, за дейностите, извършвани на територията на съответната инспекция.
         Хигиенното заключение е необходимо във връзка с процедурата за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, което се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се издава от директора на РЗИ – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се издава на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия за извършване на дейности по третиране на опасни отпадъци на територията на лечебните и здравни заведения.

         Необходими документи:
         1. Заявление по образец.
         2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства.
         3. Становище за класификация на отпадъците.
         4. Система за управление на опасните отпадъци.
         5. План за собствен мониторинг и контрол.
         6. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията.
         7. В случаите когато се изисква - номерът на постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
         8. Описание на мерките за безопасност и превантивните мерки, които ще се предприемат с отпадъците при аварийна ситуация.
         9. Документ за платена такса.

         Вътрешен ход на процедурата
         Услугата се заявява по един от описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Заявлението или протоколът за устно заявяване се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер.
         След запознаване с документите директорът на РЗИ насочва служебната преписка с резолюция до директора на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ), който възлага изработването на служебната преписка на определен служител.
         Определеният служител извършва проверка на площадката и изготвя протокол от проверката.
         Служителят изготвя Хигиенно заключение за спазване на изискванията на Наредба №1 на МЗ. При констатиране на пропуски и установяване на несъответствия в приложената документация се издава предписание със срок на изпълнение и след проверка на изпълнението се изготвя Хигиенното заключение.
         Директорът на РЗИ – Велико Търново подписва Хигиенното заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци.
         Хигиенното заключение се подпечатва с печата на РЗИ и се предава в Звеното за административно обслужване, от където се получава. То може да бъде изпратено по електронен път, или чрез лицензиран пощенски оператор, като се изпраща за сметка на получателя с наложен платеж.
         Цялата служебна преписка се съхранява в НЗБ при определения за извършване на услугата служител.

         Отказ за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци
         При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок, директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци и уведомява писмено лицето за това.

         Права и задължения на лицата
         Издаването на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци дава право за предприемане на всички необходими действия по реда на Закона за управление на отпадъците на МОСВ и МЗ от 13.07.2012 г. за получаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъците от РИОСВ, съгласно чл. 67 от Закона за управление на отпадъците.
         При промяна на обстоятелствата се подават документи за ново Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци.

         Срок за предоставяне на услугата
         Издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се извършва в срок от 1 месец от заявяване на услугата.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №1 Образец на заявление
         Приложение №2 Образец на протокол по чл. 29, ал. 5 от Административно-процесуалния кодекс (За устно заявяване на услугата. Не се публикува на сайта на РЗИ).
        
Приложение №3 Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасно отпадъци (Не се публикува на сайта на РЗИ).


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение №2 към настоящата процедура). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци е безсрочно.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         На основание чл. 21 а от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.) за издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се събира такса в размер на 123 лв.

         Забележка: При изгубване или унищожаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци представителят на лечебното заведение следва да уведоми за това писмено РЗИ – Велико Търново. В този случай РЗИ издава на лицето заверен препис на издаденото Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци, след заплащане на такса от 6 лв. (За повече подробности вижте административна услуга „Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ“.)

         Начини на плащане
         Горе упоменатата такса може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg