A- A+

Приета със заповед №1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена юни 2016 г. съгл. заповед № РД-08-260/29.06.2016 г.
Изменена март 2019 г. съгл. заповед № РД-01-54/20.03.2019 г.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ФОРМУЛЯРИ НА АПТЕКИ ЗА ПОРЪЧКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 341)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции - чл. 31, ал. 2, т. 21,
Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 62 и чл. 63,
Наредба № 21 от 12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - чл. 13, ал. 3 и ал. 4,
Наредба № 28 от 31.05.2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ - чл. 4, ал. 3.

         Цел:
         Целта на процедурата е да регламентира условията и реда за предоставяне на специални формуляри за закупуване на наркотични вещества, чрез които се осъществява покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

         Предмет:
         Всички лица, които извършват производство, преработване, търговия на едро и на дребно, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.
         Право да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32 и 32а, 33а от ЗКНВП.
         Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени в Наредба 28.
         Всяка покупко-продажба на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в страната, се извършва със специален формуляр за поръчка по образец. Специалните формуляри се отпечатват в три екземпляра: оригинал и две копия в различни цветове.
         Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването и разпределянето на специалните формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Отпечатаните специални формуляри се предоставят от производителя им на регионалните здравни инспекции.
         Лицата, извършващи дейности с наркотични вещества закупуват специалните формуляри от регионалните здравни инспекции.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Инспекторът по наркотични вещества към РЗИ и/или служител в дирекция „Медицински дейности” (МД), определен от директора на дирекция МД.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване на РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, тел.: 062 614 331, с работно време от 8:30 – 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         - Аптеки, притежаващи лицензия за работа с наркотични вещества;
         - ЛЗ за извънболнична помощ, с изключение на тези по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения (самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории).

         Необходими документи
         - Заявление по образец за аптека / за лечебно заведение;
         - Копие от платежен документ, удостоверяващ заплащането на стойността на заявените кочани със специални формуляри.

         Вътрешен ход на административната услуга
         Покупката на формулярите се регистрира в Регистър за водене продажбата на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества, в който се отразяват следните данни:
         1. пореден номер и дата на продажбата;
         2. име, седалище и адрес на купувача;
         3. серия и номер на формуляра;
         4. подпис.
         Регистърът се води в хронологичен ред по получаване на специалните формуляри за поръчка.

         Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на специални формуляри:
         За установени липси на специални формуляри аптеките и лечебните заведения уведомяват незабавно съответното районно управление на полицията и инспектора по наркотични вещества или определения да изпълнява функциите му главен експерт от дирекция МД при РЗИ, като се посочват серията и номерът им.
         В срок до 24 часа от уведомяването, инспекторът по наркотични вещества или определеният да изпълнява функциите му главен експерт от дирекция МД изпраща писмен сигнал до дирекция „Лекарствена политика”, отдел „Наркотични вещества и съвети” в МЗ, която обявява за невалидни специалните формуляри с посочените серии и номера.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Образец на заявление (за аптека)
         Образец на заявление (за лечебно заведение)


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (към Вътрешните правила на РЗИ – Велико Търново за организация на административното обслужване). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
         Предоставянето на услугата се удостоверява с подпис в Регистъра за водене продажбата на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси. Информацията е достъпна на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Неприложимо.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Не са предвидени такси по извършване на процедурата. Заплаща се стойността на формулярите по цени, определени от Министерство на здравеопазването и вариращи в зависимост от партидата на формулярите.

         Стойността на формулярите може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.
        2. В брой – на касата на РЗИ
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2, стая 204,работно време 8:30 – 17:00 ч.
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Директорът на РЗИ.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

         Предвид естеството им заявителят може да получи специалните формуляри за закупуване на наркотични вещества единствено лично на място в РЗИ.