A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена юни 2016 г. съгл. заповед № РД-08-254/28.06.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ГОТОВНОСТТА НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1338)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето  - чл. 35,
Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол– чл. 21, ал. 2;
Закон за устройство на територията,
Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

        Цел:
        Процедурата регламентира реда, движението на документите и изпълнителите при издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация.

         Предмет:
         Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по желание на физически и юридически лица.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи становище за готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация.

         Необходими документи
        1. Заявление по образец;
        2. Разрешение за строеж от съответната община;
        3. Протоколи от измерване на факторите на работната и/или околната среда;
        4. Документ за платена държавна такса в размер, определен в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

         Вътрешен ход на административната услуга
        
Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
        Заявлението или протоколът за устно заявяване на услугата се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), регистрира се под съответен на услугата номер, завежда се в дневник и се резолира от директора на инспекцията до директора на дирекция „Обществено здраве” (ОЗ).
        Директорът на дирекция ОЗ предава преписката на началника на отдел „Държавен здравен контрол“ (ДЗК), който определя служителя/ите, които ще извършат проверка на обекта за преценка на съответствието му със здравните изисквания и готовността му за въвеждане в експлоатация, и изготвят становище.
        Изготвеното становище се парафира от началника на отдел ДЗК и/или директора на дирекция ОЗ и се предоставя в деловодството за подпис от директора на РЗИ.
        Преписката се съхранява в дирекция ОЗ.
        Подписаното и подпечатано становище се предава от служителя в деловодството в Звеното за административно обслужване за получаване от заявителя по желания от него начин (на място срещу подпис; с лицензиран пощенски оператор на предварително заявен адрес, при което разходите за изпращане са за сметка на заявителя или сканирано по електронна поща).

         Срок за извършване на услугата:
        Директорът на РЗИ издава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

        Действия, които трябва да се предприемат за получаване на допълнителен екземпляр или при изгубване или унищожаване на становището по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ:
        Заинтересованото лице заявява издаване на дубликат или допълнителен екземпляр по реда на административна услуга „Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ“.
        Служителят от дирекция ОЗ, при който се съхранява преписката, изготвя допълнителен екземпляр, носещ номера на първичния документ. Върху него, в горната дясна част се изписва ДУБЛИКАТ или съответно ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР. Становището се представя на директора на инспекцията за подпис.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Приложение 1: Образец на заявление за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация;        


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново). В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на проверка на обекта.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочен.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         На основание чл. 22 от от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, за издадено становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация се събира такса в размер на 63 лв.

         Забележка:
         за издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ се заплаща такса в размер на 6 лв. на основание чл. 35 от гореупоменатата тарифа.

         Начини на плащане
         Таксата(ите) може(могат) да бъде(ат) заплатена(и) по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg