A- A+

Утвърдена със заповед №1075/07.11.2011 г. на директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена януари 2016 г. съгласно заповед №РД-08-69/29.01.2016 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-174/03.05.2016 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-174/03.05.2016 г.
Изменена юни 2018 г. съгл. заповед № РД-08-241/14.06.2018 г.

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 883)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците – чл. 8 и чл. 7, ал. 1, т. 5
Закон за управление на отпадъците
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г.

         Предмет:
         Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 се издава за дейности, при които се генерират опасни отпадъци. Дейностите по управление на отпадъците, включват събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане на отпадъци. Класифицирането на отпадъците осигурява екологосъобразното им управление с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. След експертна оценка на отпадъците по видове и свойства, на база представена документация се извършва класификация на отпадъците чрез избор на шестцифрен код.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Становище за класификация на отпадъци се издава от директора на РЗИ – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
         Всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейности в лечебно заведение, при които се генерират опасни отпадъци на територията на област Велико Търново.

         Необходими документи съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 - 3 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците:
         1. Заявление или протокол за устно заявяване;
         2. Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба №2 в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка. В работния лист притежателят на отпадъци е длъжен да класифицира сам отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като при наличие на огледални кодове отпадъкът се класифицира с код, отбелязан със знак *;
         3. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;
         4. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (обн., OB, специално българско издание, глава 13, том 60);
         5. Документ за платена такса.

         Вътрешен ход на процедурата
         Услугата се заявява по един от описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         След запознаване с документите директорът на РЗИ насочва служебната преписка с резолюция до директора на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ), който възлага изработването на служебната преписка на определен служител.
         Заявлението с всички данни за лицето, представляващо лечебното заведение, се завежда с вътрешен пореден номер в книга за издадени становища за класификация на отпадъци.
         Определеният служител (главен инспектор от дирекция НЗБ) извършва експертна оценка на базата на представената документация.
         Служителят изготвя Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 при спазване изискванията на Наредба №2 на МОСВ и МЗ от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. При констатиране на пропуски и установяване на несъответствия в приложената документация се издава предписание със срок на изпълнение и след проверка на изпълнението се изготвя становище за класификация на отпадъците.
         Директорът на РЗИ – Велико Търново подписва становището за класификация на отпадъците.
         Становището се подпечатва с печата на РЗИ и се предава в Звеното за административно обслужване, от където се получава. То може да бъде изпратено по електронен път, или чрез лицензиран пощенски оператор, като се изпраща за сметка на получателя с наложен платеж.
         Цялата служебна преписка се съхранява в НЗБ при определения за извършване на услугата служител.

         Отказ за издаване на становище за класификация на отпадъците:
         При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на становище за класификация на отпадъците и уведомява писмено лицето за това.

         Права и задължения на лицата:
         Издаването на становище за класификация на отпадъците дава право за предприемане на всички необходими действия по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, за получаване на разрешение за дейности по управление на отпадъците от РИОСВ, съгласно раздел I, глава 5 от Закона за управление на отпадъците.
         Притежателят на отпадъци е длъжен да подаде документи за издаване на ново становище за класификация на отпадъците при промяна в състава и свойствата на отпадъка.

         Срок за предоставяне на услугата:
         Становище за класификация на отпадъците се издава в 30-дневен срок от заявяване на услугата.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Образец на заявление
         Работен лист за класификация на отпадъци


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението, заедно с приложените към него документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес:
         office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Становището за класификация на отпадъци се издава за неопределен срок.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         На основание чл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. за издаване на Становище за класификация на отпадъци се събира такса в размер на 43 лв.

         Забележка: При изгубване или унищожаване на становище за класификация на отпадъци представителят на лечебното заведение следва да уведоми за това писмено РЗИ – Велико Търново. В този случай РЗИ издава на лицето заверен препис на издаденото становище за класификация на отпадъците, след заплащане на такса от 6 лв. (За повече подробности вижте административна услуга „Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ“.)

         Начини на плащане
        
Горе упоменатата такса може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

          Заявителят уточнява начина, по който желае да получи становището за класифициране на отпадъци при заявяването на услугата. Той може да избере получаване:
          - от Звеното за административно обслужване на РЗИ – Велико Търново;
          - чрез лицензиран пощенски оператор на предварително заявен от него адрес. Разходите за изпращане са за сметка на заявителя.
          - по електронен път на предварително заявен от него адрес на електронна поща при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.