A- A+

Утвърдена със заповед №1075/07.11.2011 г. на директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена януари 2016 г. съгласно заповед №РД-08-69/29.01.2016 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-174/03.05.2016 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-174/03.05.2016 г.
Изменена юни 2018 г. съгл. заповед № РД-08-241/14.06.2018 г.
Изменена ноември 2020 г. съгл. заповед № РД-01-203/02.11.2020 г.

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 883)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците – чл. 8
Закон за управление на отпадъците
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

         Предмет:
         Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 се издава за дейности, при които се генерират опасни отпадъци. Дейностите по управление на отпадъците, включват събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане на отпадъци. Класифицирането на отпадъците осигурява екологосъобразното им управление с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. След експертна оценка на отпадъците по видове и свойства, на база представена документация се извършва класификация на отпадъците чрез избор на шестцифрен код.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Становище за класификация на отпадъци се издава от директора на РЗИ – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
         Всяко физическо или юридическо лице, което осъществява дейности в лечебно заведение, при които се генерират опасни отпадъци на територията на област Велико Търново, като заявяването се извършва чрез директора на Регионалната инспекция по околна среда и води - Велико Търново.

         Необходими документи съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 - 3 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците:
         1. Попълнен работен лист за класификация на отпадъци по приложение № 5 от Наредба №2 в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка. В работния лист притежателят на отпадъци е длъжен да класифицира сам отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като при наличие на огледални кодове отпадъкът се класифицира с код, отбелязан със знак *;
         2. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;
         3. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (обн., OB, специално българско издание, глава 13, том 60);

         Вътрешен ход на процедурата
         Услугата се заявява чрез директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Велико Търново (РИОСВ).
         Искането за становище на директора на РИОСВ с приложените към него документи се регистрира под съответния за услугата номер в системата за управление на документооборота и работния поток Eventis R7.
         След запознаване с документите директорът на РЗИ насочва служебната преписка с резолюция до директора на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ), който възлага изработването на служебната преписка на определен служител.
         Преписката се завежда с вътрешен пореден номер в книга за издадени становища за класификация на отпадъци.
         Определеният служител (главен инспектор от дирекция НЗБ) изисква информация от главен експерт/главен специалист от дирекция АПФСО с функции по счетоводното обслужване за заплащането на дължимата такса и записва в преписката номера и датата на документа, удостоверяващ плащането. Служителят извършва експертна оценка на базата на представената документация.
         Служителят изготвя Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 при спазване изискванията на Наредба №2 на МОСВ и МЗ от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. При констатиране на пропуски и установяване на несъответствия в приложената документация се издава предписание със срок на изпълнение и след проверка на изпълнението се изготвя становище за класификация на отпадъците и съпроводително писмо до РИОСВ.
         Директорът на РЗИ – Велико Търново подписва становището за класификация на отпадъците и писмото.
         Становището и писмото се регистрират като изходящи документи в Eventis R7, подпечатват с печата на РЗИ и се предават в деловодството за изпращане. Те могат да бъдат изпратени и по електронен път, сканирани или подписани с електронен подпис. Начинът на изпращане съответства на заявения от РИОСВ.
         Цялата служебна преписка се съхранява в НЗБ при определения за извършване на услугата служител.

         Отказ за издаване на становище за класификация на отпадъците:
         При непълнота на изискуемите документи, незаплатена такса и/или несъответствие между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството и неотстраняването й/им в указан срок не по-дълъг от 15 дена директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на становище за класификация на отпадъците и уведомява писмено лицето за това.

         Права и задължения на лицата:
         Издаването на становище за класификация на отпадъците дава право за получаване на разрешение за дейности по третирне на отпадъци от РИОСВ, съгласно раздел I, глава 5 от Закона за управление на отпадъците.
         Притежателят на отпадъци е длъжен да подаде документи за издаване на ново становище за класификация на отпадъците при промяна в състава и свойствата на отпадъка.

         Срок за предоставяне на услугата:
         Становището за класификация на отпадъци се издава в 14-дневен срок от получаване на искането от РИОСВ с изискуемите документи и заплащане на таксата по точка 10 от настоящата процедура. При непълнота на изискуемите документи/несъответствие между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството становището се издава в 14-дневен срок от предоставяне на липсващите документи и/или от остраняване на несъответствието.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Работен лист за класификация на отпадъци


Начини на заявяване на услугата

         Директорът на РИОСВ изисква служебно, по предпочитан от него начин, от директора на Регионална здравна инспекция издаването на становище за класификация на отпадъци.
         Възможностите за постъпване на искането, с приложените документи по т. 5.2. от настоящата процедура, са както следва:
         1. на място в Центъра за административно обслужване;
         2. чрез лицензиран пощенски оператор;
         3. по електронна поща на адрес office@rzi-vt.bg или rzi-vt@rzi-vt.bg;
         4. чрез средата за електронен обмен на документи (междуведомствения обмен);
         5. чрез Системата за сигурно електронно връчване.

         В случаите по 3, 4 и 5, при които искането се изпраща по електронен път, то следва да е подписано с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. Сканираните, приложени към него документи следва да отговарят на следните изисквания:
         • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.zip, *.rar), електронна таблица (*.xls, *.xlsx), Portable Document Format (*.pdf), изображение (*.jpg, *.png) и Microsoft Outlook Express (*.eml);
         • Документите да са написани на кирилица и да съдържат прав (некриптиран) текст;
         • Документите да не съдържат препратки към други електронни адреси;
         • Сканираните документи трябва да са черно-бели изображения с разделителна способност 300 dpi (точки на инч);
         • Файлът, съдържащ документа(ите), да не е заразен с вируси;
         • Общият обем на искането и файловете да не надхвърля 20 МБ.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         а) Ниво на предоставяне на услугата        
         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.
         б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване
         -
         в) интернет адрес за служебно заявяване
         -
         г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена
         комплексна (883 и 719)
         д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност - в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга.
         -


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Становището за класификация на отпадъци се издава за неопределен срок.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         На основание чл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, за издаване на Становище за класификация на отпадъци се събира такса в размер на 43 лв.

         Начини на плащане
        
Горе упоменатата такса може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

          В искането си директорът на РИОСВ може да уточни предпочитаният от него начин за получаване. В случай, че начинът на получаване не е уточнен, становището ще бъде изпратено по избран от РЗИ начин.