A- A+

Приета със заповед № 1075/07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1162/02.12.2013
Изменена януари 2016 г., съгласно заповед №РД-08-69/29.01.2016 г.
Изменена юни 2016 г. съгл. заповед № РД-08-236/16.06.2016 г.
Изменена май 2019 г. съгл. заповед № РД-01-78/09.05.2019 г.

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ДОКУМЕНТ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 477)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - чл. 35
Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 33

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за издаване на препис или допълнителен екземпляр (дубликат) на документ, издаден/издаван от РЗИ – Велико Търново във връзка с предоставянето на друга административна услуга.

         Предмет:
         Услугата може да бъде заявена във връзка с друга вече предоставена от РЗИ – Велико Търново административна услуга, при която от РЗИ е бил издаден документ (удостоверение, становище и т.н.).
         Тя може да се заяви и заедно със заявяването на друга административна услуга, с която се иска издаването на документ от РЗИ – Велико Търново (удостоверение, становище и т.н.), в случай че са необходими допълнителни екземпляри/преписи от документа.
         С предоставянето на услугата се удостоверява единствено истинността на преписа или на допълнителния екземпляр на документа. Законосъобразността на документа и спазването на изискванията за издаването му са предмет на съответните административни услуги, във връзка с които е бил издаден/се издава документа.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Регионална картотека на медицинската експертиза към Регионална здравна инспекция – Велико Търново или служител, съхраняващ оригинал на издаден от РЗИ индивидуален административен акт.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Право на услугата имат всички потребители на административни услуги на РЗИ – Велико Търново (физически или юридически лица).

         Необходими документи        
         Заявление по образец до директора на РЗИ с данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията (ако заявителят е търговско дружество или кооперация);
         Документ за платена държавна такса.

         Вътрешен ход на административната услуга
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Подаденото заявление или протоколът за устно заявяване се регистрира в системата за управление на документооборота на РЗИ – Велико Търново EVENTIS R7.
         По служебен път заявлението/протоколът се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който резолира до директора на съответната дирекция, предоставяща услугата.
         Директорът на дирекция насочва преписката към длъжностно лице, отговорно за предоставянето на услугата.
         В зависимост от искането на заявителя се изготвя:
         • заверен препис от документа – служителят, който съхранява оригинала, прави копие на искания документ, върху който на всяка страница изписва: „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” или поставя щемпел със същия текст, изписва собственоръчно имената и длъжността си, поставя дата и се подписва. Документът се предава в звеното за административно обслужване, подпечатва се с печата на инспекцията и се връчва на заявителя.
         • дубликат или допълнителен екземпляр – подготвя се допълнителен екземпляр, носещ номера на първичния документ. Върху него, в горната дясна част се изписва ДУБЛИКАТ или съответно ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР и се представя на директора на инспекцията за подпис. Документът се подпечатва с печата на инспекцията и се предава в звеното за административно обслужване за връчване/изпращане на заявителя по начина, определен от него при заявяване на услугата.

         Забележки:
         При издаване на заверен препис на експертно решение на ТЕЛК, при загубване или физическо унищожение на ЕР, служителят в РКМЕ прави копие на оригинала, съхраняван в МЕД и го заверява, като поставя правоъгълен син печат „Вярно с оригинала - РКМЕ”, дата и подпис на длъжностното лице от двете страни на документа.
         При издаване на заверен препис на експертно решение на ТЕЛК за представяне пред РДСП, НАП или други институции допълнително се вписва и „Да послужи пред ....”

         Срок за предоставяне на услугата: Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр на документ се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявлението.


Образци и формуляри

           Образец на заявление


Начини на заявяване на услугата

         Заявителят подава заявление по образец в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите съставя протокол, който се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Съответен на този за документа, от който е изготвен заверен препис или дубликат.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         ° Съгласно чл. 33 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина: 10 лв.
         Забележка: За издаване на заверени копия на удостоверенията, издавани във връзка с регистрацията на дрогерии.
         ° Съгласно чл.35 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето: 6 лв.

        Начини на плащане
        Горе упоменатите такси могат да бъдат заплатени по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2, стая 204 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Директорът на РЗИ.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

        Заявителят уточнява начина, по който желае да получи преписа или допълнителния екземпляр (дубликат) на документа, при заявяването на услугата. Той може да избере един от следните възможни начини на получаване:
        1. от центъра за административно обслужване на РЗИ – Велико Търново;
        2. чрез лицензиран пощенски оператор на предварително заявен от него адрес. Разходите за изпращане са за сметка на заявителя;
        3. по електронен път на предварително заявен от него адрес на електронна поща при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;
        4. в Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.