A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена март 2015 г., съгласно заповед № РД-08-143/26.03.2015 г.
Изменена юни 2016 г., съгласно заповед № РД-08-213/07.06.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 466)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

         Закон за храните - Чл. 12;
         Регламент (ЕО) №852/2004 г. на Европейския парламент и Съвета относно хигиената на храните;
         Регламент (ЕО) №882/2004 г. на Европейския парламент и Съвета относно официалния контрол на храните;
         Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните (Обн. ДВ. бр.10/2016г.)
         Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. (Обн. ДВ. бр.68/2004г.);


Характеристика:

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Велико Търново, което е задължително условие за осъществяване на тези дейности.
         Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закон за храните, производство и търговия с храни се извършва само в обекти, които са регистрирани по реда на този закон.

         Предмет:
         Вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Всяко физическо или юридическо лице, което открива обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Велико Търново.

         Необходими документи
         - Заявление по образец, в което се посочват: име и адрес на лицето; седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта;
         - Данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
         - Списък на групите храни (бутилираните води), които ще се произвеждат в обекта;
         - Документ за платена държавна такса.

         Вътрешен ход на процедурата:
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         По служебен път заявлението или протокола се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който резолира до директора на дирекция „Обществено здраве“ (ДОЗ) и връща преписката в деловодството. Заявлението и приложените документи се предават на директора на ДОЗ, който стартира процедурата по регистрация.
         При непълнота или нередовност на представените документи в 10-дневен срок от подаване на заявлението, писмено се уведомява заявителя за това и му се определя срок за отстраняване.
         В 30-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите, се извършва проверка на място за съответствие на обекта с условията, при които същият може да бъде регистриран, а именно:
         1. да отговарят на здравните изисквания, определени с нормативен акт;
         2. да имат разработена технологична документация;
         3. да имат въведени:
         а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;
         б) система за управление на безопасността на храните.
         При констатиране на несъответствие с изискванията се издава предписание и се определя подходящ срок за привеждане в съответствие.
         В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието се извършва регистрация на обекта и се издава удостоверение за регистрация.
         Удостоверението за регистрация се получава лично от лицето, подало заявлението, или от упълномощен негов представител от Звеното за административно обслужване на РЗИ – Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23. То може да бъде изпратено и чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, а също и сканирано на посочен от него електронен адрес до получаване на удостоверението на хартиен носител.

         Временна регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
         В РЗИ – Велико Търново се извършва и временна регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води за срок до три месеца в случаите, когато обектът отговаря само на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за храните, а именно:
         - да отговарят на здравните изисквания, определени с нормативен акт;
         - да имат разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган.
         Служители на РЗИ – Велико Търново извършват проверка на място на обекта в срока, за който е издадена временната регистрация, и регистрират обекта по реда на чл. 12 ал. 9 от Закона за храните, в случай че отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от същия закон.
         Ако при проверката се установи значителен напредък, но обектът все още не отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Закона за храните, РЗИ може да удължи срока на временната регистрация за максимален период общо 6 месеца.
         В случай на несъответствие със здравните изисквания, установени при проверката, се издава предписание за отстраняването им и се определя срок за изпълнение. След изтичане на срока на предписанието се извършва повторна проверка в обекта. Ако са изпълнени предписаните мероприятия, обектът се вписва в регистъра по гореописания ред.
Регионалната здравна инспекция води регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, намиращи се на територията на област Велико Търново, който съдържа:
         1. номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект;
         2. адрес на обекта;
         3. вид на обекта;
         4. фирмата или името на лицето, което извършва дейността в обекта;
         5. дата и основание за заличаване на регистрацията.
         Регистърът на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води е публичен и се публикува на Интернет страницата на РЗИ – Велико Търново.

         Срок за предоставяне на услугата - 45 дни, които включват:
         30 дни от подаване на заявлението – за извършване на проверка;
         15 дни след извършването на проверката – за издаване на удостоверение.

         Отказ за вписване в регистъра на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
         При неотстраняване на непълнотите в представените документи и/или при неизпълнение на предписаните мероприятия, директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок уведомява писмено лицето подало уведомлението – мотивираният отказ се изпраща на заявителя с обратна разписка. Процедурата по вписване в регистъра се прекратява и се издава заповед за спиране експлоатацията на обекта.
         Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.
         При непроизнасяне в срок на директора на РЗИ – Велико Търново е налице мълчаливо съгласие и се прилагат съответно чл. 28 и чл. 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Заявителят има право да извършва производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води в обекта, след като предварително писмено уведоми за това директора на РЗИ – Велико Търново и той не се произнесе с изричен отказ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
         В случаите на мълчаливо съгласие, директорът на РЗИ – Велико Търново е длъжен да извърши вписването в регистъра и да издаде удостоверение за регистрация в 14-дневен срок от писменото уведомление, освен ако е направил отказ.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга


Начини на заявяване на услугата

         За извършване на регистрацията заинтересованите лица подават заявление по образец в центъра за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Подаденото уведомление се завежда в дневник и се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите съставя протокол, който се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочнен (до започване на процедура за заличаване на обекта за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води от регионалния регистър).


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         За издаване на удостоверение за регистрация и вписване в регионалния регистър на обект за производство на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води се събира такса в размер на 30 лв. (съгласно чл. 17б от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето).

         Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.
         В Звеното за административно обслужване се представя фактура за платена такса или копие от платежното нареждане.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         Отказът да се извърши вписване на обекта за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води в регистъра на обектите с обществено предназначение може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е бил длъжен да се произнесе. Обжалването на отказа е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg