A- A+

Утвърдена със заповед № РД-01-77/05.05.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново
изм. със заповед № РД-01-126/22.07.2020 г., изм. със заповед № РД-01-92/12.05.2022 г.

ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШУМ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 3047)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) – чл. 16б, ал. 2;
Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр. 58/18.07.2006 г.);
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
Закон за здравето
Закон за устройство на територията

        Цел:
        Регламентиране на реда и условията за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум, необходимо при подаване заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обект по чл. 16, ал. 1 от ЗЗШОС (обекти за производство, съхраняване и търговия и обектите в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии, и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение), както и за промяна на работното им време.

        Предмет:
        Спазване граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба №6/2006 г.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.


Информация за центъра за административно обслужване

        Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23;
тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Физически лица, юридически лица, еднолични търговци или упълномощени от тях лица във връзка с подаването от тях на заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1 от ЗЗШОС, както и за промяна на работното им време.

        Необходими документи
        1. Заявление по образец, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО/ОВ, L257/73 от 28.08.2014 г. и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление или протокол за устно заявяване;
        2. Декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) - при промяна на предназначението на помещението;
        3. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, съгласно ЗУТ;
        4. Копие на документ, удостоверяващ правото на ползване на обекта;
        5. Протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време. (Измерването  на шума, излъчван от обекта се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателя шум. Измерването се извършва при спазване изискванията на Наредба №6 и изискванията, определени в съответния стандарт.)
        6. Документ за платена държавна такса.

        Вътрешен ход на процедурата
        Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата.
        Към заявлението се прилагат необходимите документи.
        Прилаганите към заявлението копия на документи, регламентирани в нормативна уредба следва да са заверени „Вярно с оригинала“, независимо дали са на хартиен носител или сканирани.
        Заявлението или протоколът се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), регистрира се под съответен на услугата номер и се резолира от директора на инспекцията до директора на дирекция „Обществено здраве” (ДОЗ) или до началника на отдел „Държавен здравен контрол“ (ДЗК).
        РЗИ – Велико Търново издава становището за спазване на граничните стойности на показатели за шум в срок до 10 дни от подаване на заявлението въз основа на извършена документална проверка на документите по т. 5.2., в т. ч. и за съответствие на измерените стойности на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, посочени в протокола от измерването на акредитираната лаборатория (т. 5.2.5.), с граничните стойности на нивата на шума съгласно изискванията на Наредба №6/2006 г.
        При констатирани несъответствия с изискванията на действащото законодателство и/или непълнота на представените документи се издава предписание с определен срок за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №6 и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни. В този случай срокът за издаване на становището спира да тече.
        Само когато в хода на документалната проверка са констатирани несъответствия с изискванията на Наредба №6 се извършва измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време.
        Във връзка с измерването на нивото на шума началникът на отдел ДЗК попълва Заявление ФК 7.1-01 ОК А-13, което подава в приемния офис на дирекция „Лабораторни изследвания“.
        Измерването на нивото на шума, излъчван от обекта,  се извършва от Орган за контрол от вид А в дирекция ЛИ, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“, само след осигурен достъп от заявителя, в рамките на заявеното работно време в най-близко разположените до обекта с източник на шум, жилищни/обществени помещения. След извършване на измерването се съставя протокол. Измерването се извършва в срок до 10 дни от изтичането на срока, даден в предписанието за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №6.
        За измерването, в зависимост от източника на шум, се събира държавна такса в размер на по 7,00 лв. за 1 точка на измерване, и съгласно попълнена от експерта, извършил измерването, Фиш-справка за извършени услуги - ФК 7.1-03 ОК А-13.
        Протоколът от измерването на шум се предава от гл. специалист в приемния офис на дирекция ЛИ на началника на отдел ДЗК, само след извършено заплащане от заявителя по един от описаните начини в т. 10 на процедурата.
         РЗИ – Велико Търново издава становището при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на измерването и/или от отстраняване на непълнотите в документите.

        Отказ за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум:
        При неизпълнение на предписанието в указания срок, директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум и уведомява писмено заявителя за това в срок до 7 дни. В този случай процедурата по издаване на становище относно спазване на граничните стойности на показатели за шум се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.

        Срок за предоставяне на услугата
        Директорът на РЗИ издава становището относно спазването на граничните стойности на показателите за шум (по образец Приложение №2 от настоящата процедура) в срок до 10 дни от заявяване на услугата, а при наличие на изпълнено предписание – в срок до 5 дни от извършване на измерването, съответно от отстраняване на непълнотите в документите.


Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт

        Заявление за изготвяне на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум
        Становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум
        Образец на декларация


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението може да бъде подадено на място, по електронен път или устно.
        Заявлението, заедно с приложените към него документи, се подава по пощата или на място в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение №3 от Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РЗИ – Велико Търново). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.
        Заявлението, може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. Заявления и документи могат да се подават на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
        Изискванията за изпращане на документи по електронен път са както следва:
        • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.zip, *.rar), електронна таблица (*.xls, *.xlsx), Portable Document Format (*.pdf), изображение (*.jpg, *.png) и Microsoft Outlook Express (*.eml);
        • Документите да са написани на кирилица и да съдържат прав (некриптиран) текст;
        • Документите да не съдържат препратки към други електронни адреси;
        • Сканираните документи трябва да са черно-бели изображения с разделителна способност 300 dpi (точки на инч);
        • Файлът, съдържащ документа(ите), да не е заразен с вируси;
        • Общият обем на заявлението и файловете да не надхвърля 20 МБ.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        а) Ниво на предоставяне на услугата
        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, под рубрика „Административни услугии“.

        б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване
        https://www.rzi-vt.bg/blanki/zajavlenie_shum.doc

        в) интернет адрес за служебно заявяване
        -

        г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена
        първична

        д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност - в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга.
        -


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Становището е безсрочно. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        На основание чл. 28 а от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум се събира такса в размер на 40,00 лв.
        При установени несъответствия с изискванията на Наредба №6/2006 г. и необходимост от контролно измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на установеното работно време, за измерването, в зависимост от източника на шум, се събира държавна такса в размер на 7,00 лв. за 1 точка в съответствие с таксата под код 01.04.01 „Измерване на постоянен шум за 1 точка“ и/или 01.04.02 „Измерване на непостоянен шум за 1 точка“ от раздел 01.04 „Физични фактори на жизнената среда – шум, вибрации, осветление, микроклимат лъчения“, съгласно приложение (код 01.04.01и код 01.04.02) към чл. 28 а от на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контроли националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

        Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2, стая 204, работно време 8:30 – 17:00 ч.
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        Отказът да се издаде становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е била длъжна да се произнесе. Обжалването на отказа е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

        Заявителят уточнява начина, по който желае да получи становището относно спазването на граничните стойности на показателите за шум, при заявяването на услугата. Той може да избере получаване:
        1. на място - лично (респективно чрез упълномощен представител) срещу подпис от центъра за административно обслужване на РЗИ – Велико Търново;
        2. чрез лицензиран пощенски оператор на предварително заявен от него адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка. Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ се изпраща като:
        а) вътрешна препоръчана пощенска пратка;
        б) вътрешна куриерска пратка;
        в) международна препоръчана пощенска пратка;
        3. по електронен път на предварително заявен от него адрес на електронна поща при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
        4. на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.