A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-200/25.05.2016 г.
Изменена юли 2017 г. съгл. заповед № РД-08-284/18.07.2017 г.

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИМУНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1796)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 26, т. 6 от Наредба №15/2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ бр. 45/2005 г.);
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с ПМС №242/08.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.)

         Предмет:
         Свидетелството за имунизационно състояние се издава за удостоверяване на имунизационния статус на граждани.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Свидетелство за имунизационно състояние се издава от директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Физически лица.

         Необходими документи
         1. Заявление до директора на РЗИ за издаване на свидетелство (Приложение №2 към настоящата процедура) или устно заявяване, отразено в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
         2. Документ, удостоверяващ имунизационното състояние (имунизационен паспорт, лична амбулаторна карта, здравно осигурителна книжка) с подпис на личния лекар;
         3. Документ за платена държавна такса.

         Вътрешен ход на процедурата
         1. Услугата се заявява по описания в т. 7 от настоящата процедура начин. Заявителят представя документ, удостоверяващ имунизационното му състояние – имунизационен паспорт, амбулаторна карта или здравно осигурителна книжка с вписани имунизации и реимунизации до деня на издаване на свидетелството. Документът трябва да е с подпис и печат от лекаря, извършил имунизациите и реимунизациите или лицето, извършило препис от тези документи. Заплаща такса в касата на РЗИ или по банков път.
         2. Подаденото заявление или протоколът за устно заявяване на услугата се завежда в дневник и се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер.
         3. По служебен път заявлението се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който го резолира до директора на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ) и връща преписката в деловодството. Заявлението и приложените документи се предават на директора на дирекция НЗБ, който възлага изпълнението на инспектор от имунизационния кабинет и осъществява контрол над последващите действия.
         4. Инспекторът от имунизационния кабинет проверява наличната информация за имунизационния статус на лицето и при непълнота на представените документи уведомява заявителя за това. Срокът за издаване на свидетелството спира да тече до представянето на липсващите документи. Непредставянето на изисканите документи е основание за отказ за издаване на свидетелство.
         5. При наличие на всички необходими документи инспекторът от имунизационния кабинет изготвя свидетелство за имунизационно състояние, въз основа на предоставените данни, на езика, посочен в заявлението (български, английски или френски). Свидетелството се изготвя в два екземпляра, единият от които, подписан от изготвилия документа служител и от директора на дирекция НЗБ, се съхранява в имунизационния кабинет към дирекция НЗБ.
         6. Свидетелството се получава от центъра за административно обслужване или се изпраща по електронен път. Възможно е и изпращане чрез лицензиран пощенски оператор на заявен от потребителя адрес с наложен платеж за негова сметка.

         Отказ за издаване на сертификат за имунизационно състояние:
         При липса на данни за имунизационното състояние на лицето, се прави отказ за издаване на свидетелство за имунизационно състояние.

         Права и задължения на лицата:
         Издаването на свидетелство за имунизационно състояние дава право на лицето да го представи пред органите, които го изискват.

         Срок за предоставяне на услугата:
         Издаване на свидетелство за имунизационно състояние се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявлението.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №2: Образец на заявление


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №2 към настоящата процедура), заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614-331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Свидетелството за имунизационно състояние е безсрочно.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         На основание приложение 4 към чл. 29г от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се дължат следните такси:
         За издаване на свидетелство за имунизационно състояние се събира такса в размер на 10 лв.

         Забележка:
         Лице, което е изгубило свидетелство за имунизационно състояние, следва да уведоми писмено РЗИ – Велико Търново. В този случай РЗИ издава препис на издаденият сертификат, след заплащане на такса от 6 лв (на основание чл. 35 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето).

         Начини на плащане
         Горе упоменатите такси могат да бъдат заплатени по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg