A- A+

Приета със заповед № 1075/07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед №РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена юни 2016 г. съгл. заповед №РД-08-253/28.06.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1793)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето – чл. 170,
Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – чл. 8а.

         Цел:
         Да укаже условията и реда за регистрация на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, в регионалните здравни инспекции (РЗИ).

         Предмет:
         Съгласно § 1, т. 1 от Наредба № 7 от 1 март 2005 г. “неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве” са методи, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища и които не трябва да предизвикват влошаване на здравословното състояние на гражданите и се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
         Видовете неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, които могат да се прилагат в Република България, са изброени в чл. 166, ал. 1 от ЗЗ. Дефинирани са в § 1 от Наредба №7 от 1 март 2005 г. Те са следните:
         1. използване на нелекарствени продукти от органичен произход - съгласно § 1, т. 3 от Наредба №7 от 1 март 2005 г., това са химични съединения с растителен или животински произход, както и синтетични и полусинтетични органични продукти, които не са лекарства съгласно ЗЛПХМ;
         2. използване на нелекарствени продукти от минерален произход - химични елементи и съединения с неорганичен произход, които не са лекарства съгласно ЗЛПХМ (§ 1, т. 4 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         3. използване на нетрадиционни физикални методи - такива, при които се използва механично, топлинно или магнитно въздействие върху човешкото тяло (§ 1, т. 5 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         4. хомеопатия - метод, при който чрез индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени продукти съгласно "принципа на подобието" се цели стимулиране на естествените оздравителни сили на организма (§ 1, т. 6 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         5. акупунктура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (§ 1, т. 7 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         6. акупресура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (§ 1, т. 8 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         7. ирисов метод на изследване - метод, при който се изследват морфологичните изменения на ириса на окото, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма (§ 1, т. 12 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         8. пулсов метод на изследване - метод, при който се изследват качествени и количествени показатели на пулса, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма (§ 1, т. 13 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         9. аурикуларен метод на изследване - метод, при който се изследват морфологията, електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма (§ 1, т. 14 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         10. диетика - метод, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (§ 1, т. 9 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.);
         11. лечебно гладуване - метод, при който чрез предписан режим на приемане на вода, сокове или други течности се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (§ 1, т. 10 от Наредба №7 от 1 март 2005 г.).


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Право да практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, с изключение на хомеопатия, имат български граждани и граждани на държава членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и отговарят на едно от следните условия:
         - притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина", "Дентална медицина" или "Фармация";
         - притежават образователно-квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" по професионално направление "Здравни грижи";
         - притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.
         Право да практикуват хомеопатия имат български граждани и граждани на държава членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" или "Дентална медицина".
         Забележка: лицата, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина" или "Дентална медицина" и са регистрирали лечебно заведение или работят в лечебно заведение, могат да предписват хомеопатични лекарствени продукти без регистрация по настоящата процедура.

         Необходими документи
         Лицата, които желаят да практикуват неконвенционални методи, се регистрират в РЗИ в областта, където ще практикуват, като подават заявление по образец (Приложение №1 от настоящата процедура), към което прилагат следните документи:
         - диплома за завършено образование;
         - свидетелство за съдимост;
         - документ за психично здраве;
         - книга за посещенията – по образец (Приложение № 3 от Наредба № 7);
         - документ за платена такса.
         В заявлението се посочват изчерпателно неконвенционалните методи и средства, които лицето ще практикува.
Лицето, което ще практикува неконвенционални методи, подписва декларация, че е запознато със задължения на лицата, практикуващи неконвенционални методи.
         Забележка: в момента на подаване на заявление по настоящата процедура лицето заявява и вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение (уникален идентификатор от списъка на услугите № 1552).

         Вътрешен ход на процедурата
         Заявлението или протоколът, заедно с необходимите документи, се въвеждат в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането им (сканират се), и се регистрират под съответен на услугата номер. След резолюция на директора на инспекцията се предават в дирекция „Медицински дейности“ (МД).
         Копие от заявлението или протоколът се предава в дирекции „Надзор на заразните болести“ (НЗБ) - за извършване на проверка относно спазването на здравните изисквания. Копие от заявлението или протоколът се предава в дирекции „Обществено здраве“ (ОЗ) – за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение. В 14-дневен срок от постъпване на заявлението длъжностни лица от дирекция НЗБ извършват проверката и издават констативен протокол с резултатите от проверката.
         Проверката относно спазване на здравните изисквания към помещенията, в които лицата упражняват дейност по неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се извършва съгласно Приложение №2 към чл. 6 на Наредба №7.
         След получаване на заявлението или протоколът, длъжностното лице от дирекция МД, определено със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция, извършва проверка относно комплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за регистрация, респ. за издаване на удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. При непълнота на представените документи или несъответствие с изискванията за регистрация директорът на РЗИ в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя 10-дневен срок за отстраняването им.
         В 15-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотата директорът на РЗИ издава удостоверение за регистрация (Приложение №3 от настоящата процедура) или прави мотивиран отказ за издаването му. Директорът на РЗИ може да откаже регистрация, ако описаният в заявлението неконвенционален метод е в нарушение на нормативните изисквания. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
         След вписването в регистъра удостоверението и протоколът от проверката се окомплектоват в досие за осигуряване на текущ здравен контрол.
         Удостоверението се получава от лицето, вписано в регистъра, или от изрично упълномощено от него лице в Звеното за административно обслужване. То може да бъде получено и чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя. Удостоверението може да се получи и сканирано по електронен път.

         Срок за предоставяне на услугата: 15-дневен


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №1 – Образец на заявление за регистрация на лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (Приложение №4 към чл. 8a, ал. 1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве).
         Приложение №2 – Образец на Книга за посещения на лицата, върху които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (Приложение № 3 към Наредба №7 от 1 март 2005 г.).
         Приложение №4 – Образец на декларация.


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №1 от настоящата процедура) заедно с приложени към него документи се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочен.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Такси и основания
Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, заплащат за регистрация такса в размер 100 лева на основание чл.11 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.).

         Начини на плащане
         Горе упоменатите такси могат да бъдат заплатени по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg