A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-197/20.05.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРУШАВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗБЕСТ И/ИЛИ АЗБЕСТСЪДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ ОТ СГРАДИ, КОНСТРУКЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ КОРАБИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1553)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето - чл. 73, ал. 1;
Чл. 3 от Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, издадена на основание чл. 36, т.2 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

         Цел:
         Процедурата регламентира реда, начина и условията за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби от директора на РЗИ – Велико Търново.

         Предмет:
         Издаване на разрешение за следните дейности:
         1. Разрушаване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби;
         2. Отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Всяко физическо или юридическо лице, заинтересовано да осъществява дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби на територията на област Велико Търново.

        Необходими документи
        1. Заявление за издаване на разрешение по образец;
        2. План за работата, съдържащ конкретни мерки за осигуряване на здравето и безопасността на работниците и служителите на работното място и информация по чл.73, ал.3 от Закон за здравето относно: видът и очакваната продължителност на дейностите; мястото на извършване на дейностите; методите, които се прилагат при дейностите с азбест или азбестосъдържащи материали; личните предпазни средства, които се осигуряват, където е необходимо; характеристиките на използваното оборудване за защита на работниците и служителите и за отстраняване на замърсяването с азбест и други лица, които се намират на мястото на извършваната работа или са в близост до него; предвидените мероприятия за опазване на околната среда; редът и начинът за доказване липсата на риск от експозиция на азбест на работното място след приключване на дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали;
        3. Списък на ангажираните работници и служители;
        4. Удостоверение за обучение на работниците и служителите, извършено при условията и по реда, определени в Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа при работа;
        5. Документ за платена държавна такса.

        Забележка:
        При разработване на плана за работа се спазва изискването за отстраняване на азбеста и/или азбестосъдържащите материали преди прилагането на техники за разрушаване, с изключение на случаите, при които работите по отстраняването предизвикват по-голям риск за работниците и служителите от неотстраняването на азбеста или азбестосъдържащите материали.

        Вътрешен ход на процедурата
        Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
        Заявлението се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), регистрира се под съответен на услугата номер и се резолира от директора на инспекцията до директора на дирекция „Обществено здраве” (ДОЗ).
        Заявлението и приложените документи се предават незабавно на директора на дирекция ОЗ, който стартира процедурата по издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби. Директорът на дирекция ОЗ предоставя заявлението и приложените към него документи на началника на отдел „Държавен здравен контрол“ (ДЗК) за определяне с резолюция на инспектор, изпълняващ проверката на документацията за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.
        В 3-дневен срок от подаване на заявлението директорът на РЗИ – Велико Търново изпраща по служебен път копия на заявлението за издаване на разрешение и придружаващите го документи за становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира обектът за разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали.
        РИОСВ дава становище в 14-дневен срок от датата на получаване на документите. В случай, че в определения срок в РЗИ не постъпи становище, се смята, че РИОСВ съгласува представените документи без забележки.
        Разрешението за разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали се издава от директора на РЗИ – Велико Търново в срок 5 дни от получаване на положително становище на РИОСВ или от получаване на коригирания план за работа.
        Документът се издава в 3 екземпляра – 1 за заявителя, 1 за ДОЗ и 1 за архив.
        Цялата служебна преписка се съхранява в ДОЗ.
        Екземплярът за заявителя се предава в центъра за административно обслужване на РЗИ и се връчва на заявителя срещу представени лична карта или нотариално заверено пълномощно.

        Действия при несъответствие на документите:
        Директорът на РЗИ – Велико Търново уведомява заявителя относно препоръките на инспекцията и/или РИОСВ за промени в плана за работа. В съответствие с препоръките, в срок не по-късно от един месец от уведомяването му, заявителят е длъжен да представи коригирания план за работа.

        Срок за предоставяне на услугата
        Директорът на РЗИ издава разрешение за разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали в срок от 22 дни от заявяване на услугата.

        Отказ за издаване на разрешение за разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби:
        В случай на неизпълнение на препоръките директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на разрешение за дейност по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби и уведомява писмено лицето за това.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Приложение 1:  Заявление за издаване на разрешение за разрушение или демонтаж на азбестосъдържащи материали.


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.
         Заявления могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Еднократно, до приключване на дейностите, предвидени в плана, който е задължителна част от документите за издаване на разрешение за разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         На основание чл. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето , приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.), за издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби се събира такса в размер на 125 лв.

         Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         Мотивираният отказ на директора на РЗИ – Велико Търново за издаване на разрешение за разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби, описан във вътрешния ход на процедурата, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg