A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-181/11.05.2016 г.

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1088)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето – чл. 172,
Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве – чл. 8а, ал. 3 и ал. 4 .

         Цел:
         Да укаже условията и реда за заличаване от регистъра при РЗИ на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

         Предмет:
         Издаване на заповед за заличаване от регистъра на лица, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, съгласно чл. 172, ал. 1 от Закон за здравето.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Център за административно обслужване (ЦАО), ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
         Лицата, които са регистрирани в РЗИ като упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, или нотариално упълномощено от тях лице.
         Наследник или попечител в случай на смърт или поставяне под запрещение на регистрирано лице.

         Необходими документи
         Заявление по образец съгласно Приложение № 6 към чл. 8а, ал. 3 от Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве с приложени в зависимост от основанието за заличаване:
         - оригинал на издаденото от Регионална здравна инспекция – Велико Търново удостоверение за регистрация;
         - нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако не се подава лично);
         - документ, удостоверяващ смърт или поставяне под запрещение на регистрираното лице.

         Вътрешен ход на процедурата
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Заявлението или протоколът се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер. След резолюция на директора на инспекцията се предава в дирекции „Медицински дейности“ (МД) и „Обществено здраве“ (ОЗ). Дейностите по заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение, извършвани от дирекция ОЗ, са подробно разписани в съответната процедура за административна услуга с уникален идентификатор 882.
         След получаване на заявлението или протокола, длъжностното лице от дирекция МД, определено от директора на РЗИ, извършва проверка относно комплектоваността и допустимостта на искането за заличаване.
         Длъжностното лице подготвя проект на заповед за заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, съгласно Приложение №7 към чл. 8a, ал. 4 от Наредба №7 от 2005 г.
         След подписването на заповедта, длъжностното лице извършва съответното вписване в книжния и в електронния регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве при РЗИ.
         Заповедта за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се приема и като основание за изготвяне и на заповед за заличаване регистрацията на обекта, в съответствие с чл.12, ал. 1 от Наредба № 9 от 21.05.2001 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции. Копие от заповедта се връчва на директора на дирекция „Надзор на заразните болести“ за прекратяване контрола на обекта и на директора на дирекция „Обществено здраве“ за заличаване на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение.
         Заявителят може да получи копие от заповедта в Звеното за административно обслужване, на предварително посочен от него точен адрес, както и сканирана по електронен път.

         Срок за предоставяне на услугата:
         Заповедта за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се издава в 3-дневен срок от подаване на заявлението.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №1 –  Образец на заявление за заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (Приложение №6 към чл. 8a, ал. 3 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве)


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.) В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят преди издаването на заповедта.
         Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочен.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Не се заплаща за услугата.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg