A- A+

Утвърдена със Заповед №РД-01-183/26.11.2019 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена със заповед № РД-01-259/18.12.2020 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УТВЪРДЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 3041)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения – чл. 40, ал. 4 и чл. 43;
Закон за здравето
– чл. 10, ал. 1, т. 3;
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – чл. 18, т. 1.

        Цел:
        Регионалните здравни инспекции извършват проверка и издават удостоверение относно спазването на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (ЛЗИПХ). Удостоверението се издава във връзка с процедурата по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи, която се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), както и при процедура по вписване на промяна в обстоятелство по регистрацията им, изискваща проверка за спазването на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от вече регистрирани ЛЗИПХ.
        Адресатът на издаденото удостоверение е Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, като същото е част от приложените изискуеми документи по процедурите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи или вписване на промяна в обстоятелство по регистрацията им.

        Предмет:
        Издаване на документ, удостоверяващ спазването на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Център за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Заявители на административната услуга са:
        1. Лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ или вече регистрирали такава;
        2. Лица, представляващи лечебни заведения за извънболнична помощ - групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, медицински центрове (МЦ), дентални центрове (ДЦ), медико-дентални центрове (МДЦ), диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ), самостоятелни медико-технически лаборатории (СМТЛ)) и хосписи;
        3. Лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област, желаещи да регистрират индивидуална практика по здравни грижи, или вече регистрирали такава (в сила от 16.06.2020 г.).
        4. Лица, представляващи търговски дружества или кооперации, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри, и/или акушерки, и/или рехабилитатори), желаещи да регистрират групова практика за здравни грижи, или вече регистрирали такава (в сила от 16.06.2020 г.).

        Необходими документи
        1. Лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ, които нямат регистрация по Търговския закон подават писмено заявление по образец (Приложение № 1 от настоящата процедура); Лекари и лекари по дентална медицина, вече регистрирали индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ, които нямат регистрация по Търговския закон подават писмено заявление по образец. Услугата може да се заяви и устно.
        Прилагат се:
        При първоначална регистрация (съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЛЗ).
        • диплома за съответното висше образование на лицето, което регистрира лечебното заведение;
        • документ за призната специалност на лицата, които ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а - документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
        • разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
        • документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4, както и по чл. 46 от Закона за здравето;
        • свидетелство за съдимост или аналогичен документ за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани.
        При вписване на промяна в обстоятелство по регистрацията.
        Само документите (от списъка по чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЛЗ и изброени по-горе), касаещи промяната във вписаните по регистрацията на ЛЗИПХ обстоятелства и декларация за липсата на промяна във всички останали документи и обстоятелства
        2. Лечебни заведения за извънболнична помощ (индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, МЦ, ДЦ, МДЦ, ДКЦ, СМДЛ, СМТЛ), хосписи и медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища, където ще се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност, подават писмено заявление по образец; Регистрирани лечебни заведения за извънболнична помощ (индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, МЦ, ДЦ, МДЦ, ДКЦ, СМДЛ, СМТЛ), хосписи и медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища, където се извършва лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина, както и при извършване на научна дейност, подават писмено заявление по образец. Услугата може да се заяви и устно.
        Прилагат се:
        При първоначална регистрация (съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЛЗ):
        • документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава - за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
        • правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
        • имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
        • диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
        • документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите по чл. 14а - документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
        • разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
        • документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4, както и по чл. 46 от Закона за здравето;
        • свидетелство за съдимост или аналогичен документ за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани.
         При вписване на промяна в обстоятелство по регистрацията се прилагат  само документите (от списъка по чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЛЗ и изброени по-горе), касаещи промяната във вписаните по регистрацията на ЛЗИПХ обстоятелства и декларация за липсата на промяна във всички останали документи и обстоятелства (по чл.43 от ЗЛЗ).
        3. Лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, желаещи да регистрират индивидуална практика по здравни грижи, които нямат регистрация по Търговския закон подават писмено заявление по образец; Лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, вече регистрирали индивидуална практика по здравни грижи, които нямат регистрация по Търговския закон подават писмено заявление по образец. Услугата може да се заяви и устно.
        Прилагат се:
        При първоначална регистрация (съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЛЗ):
        • диплома за съответното висше образование на лицето, което регистрира лечебното заведение;
        • документ доказващ наличието на минимум три години стаж в съответната професионална област на лицето регистриращо индивидуална практика по здравни грижи (съгл. чл. 18а, ал. 1 от ЗЛЗ)
        • документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4, както и по чл. 46 от Закона за здравето;
        • свидетелство за съдимост или аналогичен документ за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани.
        При вписване на промяна в обстоятелство по регистрацията се прилагат само документите (от списъка по чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЛЗ и изброени по-горе), касаещи промяната във вписаните по регистрацията на ЛЗИПХ обстоятелства и декларация за липсата на промяна във всички останали документи и обстоятелства (по чл.43 от ЗЛЗ).
        4. Групови практики по здравни грижи, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри, и/или акушерки, и/или рехабилитатори подават писмено заявление по образец; Групови практики по здравни грижи, вече регистрирани по реда на чл. 40 от ЗЛЗ подават писмено заявление по образец. Услугата може да се заяви и устно.
        Прилагат се:
        При първоначална регистрация (съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЛЗ):
        • документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава - за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
        • правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
        • имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
        • диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
        • документ доказващ наличието на минимум три години стаж в съответната професионална област на лицата учредяващи групова практика по здравни грижи (съгл. чл. 18а, ал. 2 от ЗЛЗ)
        • документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4, както и по чл. 46 от Закона за здравето;
        • свидетелство за съдимост или аналогичен документ за лицата - членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани.
        При вписване на промяна в обстоятелство по регистрацията се прилагат само документите (от списъка по чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗЛЗ и изброени по-горе), касаещи промяната във вписаните по регистрацията на ЛЗИПХ обстоятелства и декларация за липсата на промяна във всички останали документи и обстоятелства (по чл.43 от ЗЛЗ).
        5. За случаите на заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис от регистъра се подава заявление до Изпълнителния директор на ИАМН чрез директора на РЗИ.

        Вътрешен ход на процедурата
        Услугата се заявява в центъра за административно обслужване на РЗИ – Велико Търновопо по описаните по-долу начини на заявяване на услугата.
        Заявлението се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер. Резолира се за дирекция „Медицински дейности“ (МД) и дирекция „Надзор на заразните болести“ (НЗБ).
       След получаване на заявлението или протокола, главният експерт от дирекция „Медицински дейности“ със задължения по водене на Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите за областта (РЛЗИПХ), извършва задължително проверка относно окомплектоваността на заявлението и допустимостта на искането за регистрация или на искането за промяна на регистрацията и вписва заявлението във входящата книга за заявления по регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи.
        В деня на постъпване на заявлението/протокола, главният експерт от дирекция „Медицински дейности“ със задължения по водене на РЛЗИПХ, изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и/или до Българската асоциация на зъботехниците, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите или зъботехниците, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а от ЗЛЗ. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
        В 10-дневен срок от постъпване на заявлението длъжностни лица от дирекция „Надзор на заразните болести”, съвместно с длъжностни лица от дирекция „Медицински дейности“ извършват проверка за спазване от лечебното заведение на здравните изисквания и на утвърдените медицински стандарти, след което изготвят констативен протокол с резултатите от проверката. Главният експерт от дирекция „Медицински дейности“ със задължения по водене на РЛЗИПХ проверява за наличието на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато лечебното заведение ще използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания и/или утвърдените медицински стандарти или на лечебното заведение не е издадена лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването на нередовностите, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. При издадени предписания 10-дневният срок спира да тече.
        На констативния протокол относно спазването на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение се дава уникален (последващ предишния) номер с дата и в три екземпляра се предава за утвърждаване от директора на РЗИ – Велико Търново. По един екземпляр от протокола се съхранява в досието на ЛЗИПХ в дирекция МД и досието на обекта в дирекция НЗБ. Третият екземпляр се връчва на заявителя.
        Главният експерт от дирекция „Медицински дейности“ със задължения по водене на РЛЗИПХ изготвя проект на Удостоверение с предложение за вписване от ИАМН на регистрация на ЛЗИПХ или на промяна на вече регистрирано ЛЗИПХ, на основание чл. 40, ал. 4 от ЗЛЗ и констативния протокол относно спазването на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти, и го внася за одобрение и подпис от директора на РЗИ.
        В тридневен срок от извършване на проверката и получаване на удостоверенията от съсловните организации директорът на РЗИ изпраща на ИАМН сканирани по електронен път (заверени с вярно с оригинала) заявлението с придружаващите го документи и всички останали документи по чл. 40, ал. 4 и ал. 5 от ЗЛЗ.
        В случаите, когато лечебно заведение регистрира втори или следващ адрес на дейност на територията на регионална здравна инспекция, различна от регионалната здравна инспекция по първоначалната регистрация, главният експерт от дирекция „Медицински дейности“ със задължения по водене на РЛЗИПХ изпраща чрез система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 до РЗИ, на територията на която е новият адрес, искане за изготвяне на констативен протокол относно спазването на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение. Към искането се прилагат сканирани: заявлението и декларацията по чл. 43 от ЗЛЗ (Приложения №2 и №5 от настоящата процедура); актуално удостоверение за регистрация на ЛЗИМПХ, което заявява вписването; диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят на новия адрес на лечебното заведение; документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят на новия адрес на лечебното заведение; копие на платежно нареждане/вносна бележка за платена държавна такса по чл. 46 от Закона за здравето по сметка на РЗИ, на чиято територия ще е новият адрес. В 10-дневен срок от постъпване на преписката в РЗИ на чиято територия ще е новият адрес, инспекцията извършва проверка за спазване от лечебното заведение на здравните изисквания и на утвърдените медицински стандарти, след което изготвя констативен протокол с резултатите от проверката и чрез системата за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 изпраща протокола до РЗИ, приело заявлението (по първоначална регистрация). В случаите, когато в лечебното заведение се установят несъответствия със здравните изисквания и/или медицинските стандарти, се дават предписания и се определя срок за отстраняването им. При издадени предписания 10-дневният срок спира да тече. След получаване на удостоверението за регистрация от ИАМН, РЗИ, приела заявлението, изпраща чрез системата за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 сканирано удостоверението в РЗИ, на чиято територия е вписан адреса на дейност.
        Удостоверението за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ се издава от ИАМН.

        Срок за предоставяне на услугата
        10-дневен срок, ако няма непълноти в представените документи и са спазени здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Образец на заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис
        Образец на заявление за вписване на промени по извършената регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис
        Образец на заявление за заличаване на регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис
        Образец на декларация по чл.43 от Закона за лечебните заведения


Начини на заявяване на услугата

        Заявлението, заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23; тел. 062 614 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.) В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на описаната по-долу проверка.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в центъра за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЦАО, което го е съставило.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        а) Ниво на предоставяне на услугата
        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.
        б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване
        https://www.rzi-vt.bg/blanki/zajavlenie-LZIPH.docx
        https://www.rzi-vt.bg/blanki/zajavlenie-prom-LZIPH.docx
        https://www.rzi-vt.bg/blanki/zajavlenie-zal-LZIPH.docx
        https://www.rzi-vt.bg/blanki/deklarazia-LZIPH.docx
        в) интернет адрес за служебно заявяване
        -
        г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена
        комплексна (1335, 1659 и 465 на ИАМН, 3041 на РЗИ)
        д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност - в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга.
        -


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        До настъпване на промяна във вписаните обстоятелства.

        Забележка: Регистрираните лица са длъжни да уведомяват Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност по чл. 2а в 7-дневен срок от настъпването им.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        Такси и основания
        Таксата за извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при регистрация на лечебно заведение в размер на 92 лв. се събира от РЗИ на основание чл. 18, т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето.

        Начини на плащане
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2, стая 204, работно време 8:30 – 17:00 ч.
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.

        Забележка: Такси се събират и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по чл. 46 от Закона за здравето за издаване на удостоверение за регистрация или при промяна, както следва:
        Държавната такса се определя съгласно „Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки”, приета с ПМС №88/24.04.2019 г.
        За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се събира такса 104 лв.
        За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, когато лечебното заведение ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се събира такса 1100 лв.
        За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 – 5 и 7 от Закона за лечебните заведения се събира такса 64 лв.
        За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 92 лв.
        За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения, когато същото ще извършва и дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и/или дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, се събира такса 1100 лв.
        За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения се събира такса 64 лв.
        За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра по чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 48 лв.
        Съответната такса по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се събира от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по следната банкова сметка в БНБ:
        IBAN: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01-транзитна сметка,
        BIC: BNBGBGSD


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът на здравеопазването и ИАМН.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg


Начини на получаване на резултата от услугата

        Преписката, включително издаденото от РЗИ удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти, се изпраща в ИАМН по служебен път.
        Издаденото от ИАМН удостоверение за регистриране или при промяна на обстоятелствата се получава от заявителя по един от възможните начини, обявени от ИАМН и подробно описани в заявленията и в протокола за устно заявяване. Възможно е ИАМН да извърши промени в тези начини на получаване, които ще бъдат съответно отразени в заявленията и в протокола във възможно най-кратък срок, но в случай на колизия приоритет ще имат начините на получаване, обявени от ИАМН.