A- A+

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА 2005 - 2015 ГОДИНА

        Стратегическа цел

        Постигане на по-високо ниво на здраве на българските граждани в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и преустановяване на част от негативните тенденции в здравето на нацията. Постигане устойчиво икономическо развитие, намаляване на масовата безработица и редуциране на бедността и др.

        Подцели

        Преодоляване и преустановяване негативните тенденции за здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и създаване на условия за неговото подобрение. Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация. Редуциране на бедността и безработицата; повишаване на образователното ниво; подобряване на жилищните условия; осигуряването на устойчивост на развитието с поставянето на приоритет на развитието на изостаналите региони и общности; планиране на развитието и предоставянето на медицинските услуги и др.