A- A+

Приета със заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена март 2015 г. съгл. заповед №РД-08-148/26.03.2015 г.
Изменена през м. май 2016 г. в изпълнение на заповед №РД-08-196/20.05.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП-3)
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 2133)

Правно основание за предоставяне на административната услуга

         Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал.7
         Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 2, т. 1
         Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба § 1, т. 2 „в“

         Цел:
         Изготвяне на документи за определяне размера на пенсията на заявителя на услугата.

         Предмет:
         Изготвянето на удостоверението се извършва на база преглед за периода от време, в който лицето е било служител в инспекцията и длъжностите които е заемал. За дадения период се проверяват и се вземат данни от разплащателните ведомости на инспекцията, други разходооправдателни документи, договори за възлагане на труд и други автентични документи, съдържащи достатъчно данни за осигурителния стаж, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

           Директорът на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

           Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062/614-331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
         Настоящи или бивши служители на РЗИ или на институция, на която РЗИ е правоприемник (РИОКОЗ, РЦЗ, ХЕИ, ЦИЗОТ и т.н.).

         Необходими документи:
         1. Заявление от лицето
         2. Фотокопие от трудова или служебна книжка

         Вътрешен ход на процедурата:
         Услугата се заявява по описанините по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Заявителят подава заявление по образец до директора на РЗИ – Велико Търново за издаване на удостоверение (УП-3) или заявява услугата устно. При заявяването се посочва длъжността, на която е работил и периода.
         Заявлението или протоколът за устно заявяване, заедно с приложените документи, се входира в деловодната система с входящ индекс ФС - 10 и се резолира за директора на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО).
         Главният експерт „Човешки ресурси” в дирекция АПФСО изготвя удостоверението в два екземпляра, единият за лицето, а другият за съхранение в изходящия дневник.
         За вътрешния контрол и отчетност служителят, изготвящ удостоверенията, предава втория екземпляр на главния специалист-касиер, който води изходящ дневник на издадените удостоверения УП-2 и УП-3.
         Заявителят получава удостоверението от Звеното за административно обслужване. То може да бъде получено и чрез лицензиран пощенски оператор на уточнен при заявяването адрес. В този случай разходите за изпращане са за сметка на заявителя. Възможно е и изпращане на сканирано копие на зададен от заявителя адрес на електронна поща.

         Срок за предоставяне на услугата
         Срокът за изготвяне на удостоверението е: 14 дни.

Образци и формуляри:

           Приложение 1: Заявление за издаване на УП-3
           Приложение 2: УП-3 (Стандартен формуляр, утвърден от НОИ)

Начини на заявяване на услугата

           Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062/614-331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
           Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
           Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ - Велико Търново.)

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

           Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, под рубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

           Еднократно.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

           На основание чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване за услугата не се заплаща.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

           Национален осигурителен институт.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

           По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

           rzi-vt@rzi-vt.bg