A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-193/20.05.2016 г.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 2155)


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции - чл.31, ал. 2, т. 21 и т. 22
Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 60
Наредба №4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - чл. 5, чл.12, ал. 1 и 2 и чл. 53

         Цел:
         Целта на процедурата е да регламентира условията и реда за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебните заведения.

         Предмет:
         Предоставянето на специални рецептурни бланки дава възможност за отпускане на упойващи и психотропни вещества.
         Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават рецепти, имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина, регистрирали лечебно заведение или работещи по трудов договор в такова.
         Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за упойващи и психотропни вещества с жълт цвят (за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите) и със зелен цвят (за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите).


Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Инспектор по наркотични вещества към РЗИ и/или служител в дирекция „Медицински дейности” (МД), определен от директора на дирекцията.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Дирекция „Медицински дейности”, стая №603 на VI етаж на РЗИ-Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062 614 312


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Всички лекари, включени в регистъра за лекарите, които предписват лекарствени продукти, съдържащи високорискови упойващи и психотропни вещества.

         Необходими документи
         Попълнено заявление по образец

         Вътрешен ход на административната услуга
         Инспекторът по наркотични вещества или служител в дирекция МД, определен от директора на дирекцията, контролира процеса на предоставяне на специални рецептурни бланки.
         Служителят предоставя специалните рецептурни бланки на лекарите, включени в регистъра на лекарите, които получават рецептурни бланки срещу подпис. Получените бланки се съхраняват лично от лекаря и не се преотстъпват.
         В РЗИ се води отделен регистър на лекарите, които предписват лекарствени продукти, съдържащи високорискови упойващи и психотропни вещества и получават специални рецептурни бланки съдържащ:
         • трите имена на лекаря, ЕГН и регистрационният му номер, съгласно регистъра в РЗИ;
         • лечебното заведение, в което работи;
         • брой на получените кочани и брой на рецептите в тях;
         • серията, първият и последният № от кочана с рецептурни бланки (по Прил. № 2 или №3);
         • датата на получаване на рецептурните бланки;
         • подпис на лекаря, получил бланките;
         • дата на връщане на използваните рецептурни бланки в РЗИ;
         • подпис на служителя, приел бланките.
         За всеки лекар, който получава специални рецептурни бланки, се води на отделна партида в регистъра (том, страница, ред). Регистърът се води в хронологичен ред по получаване на специалните рецептурни бланки.
Всеки кочан специални рецептурни бланки, които лекарят получава, се записва на отделен ред. На гърба на съответния кочан се записва том, страница и пореден номер в страницата, под който е заведен съответния кочан.
         За всяка партида се заделят по необходимият брой (в зависимост от разходваното количество) страници от съответния том. При изчерпване на заделените страници в тома за даден лекар, се прави прехвърляне в нова партида, като в новия том се отбелязва тома и страницата, от който е прехвърлен. Партидата не се закрива докато не бъдат върнати всички предоставени кочани по нея.
         Регистърът се води и в електронен вариант, като всички вписвания се отразяват в програмен продукт, разработен от дирекция МД.
         Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за упойващи и психотропни вещества: с жълт цвят - за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и със зелен цвят - за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
         Лекарствените продукти от приложение № 7, съдържащи наркотични вещества в комбинация, се предписват на рецептурната бланка по ал. 1 със зелен цвят.
         Специалната рецептурна бланка се отпечатва в три екземпляра на химизирана хартия и съдържа и следните допълнителни данни:
         1. серия и номер на рецептурната бланка;
         2. надпис „Документ, който подлежи на специален отчет”.
         Срокът на валидност на специалната рецепта е 7 дни от датата на издаването й.
         Рецептата се издава от лекаря в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря до връщането на кочана в РЗИ.
         При изчерпване на рецептите от един кочан, той се връща в РЗИ. Служителят, който приема бланките, проверява за липсващи рецепти и ако няма такива, отбелязва в регистъра на съответната партида връщането на рецептите и се разписва.

         Ред за отстраняване на недостатъци и непълноти:
         В случаите, когато се установи, че лекарят не е вписан в регистъра на лекарите, които предписват лекарствени продукти, съдържащи упойващи и психотропни вещества, инспекторът по наркотични вещества или определеният служител от дирекция МД прави мотивиран отказ за предоставяне на специални рецептурни бланки и дава указания на лекаря какви са условията и редът за вписването му в регистъра.
         При установени липси на рецептурни бланки за упойващи и психотропни вещества незабавно се уведомяват съответното районно управление на полицията и инспектора по чл. 17 Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като се посочват серията и номерът им. В срок 24 часа от уведомяването по ал. 1 инспекторът изпраща писмен сигнал до Дирекция “Лекарствени продукти, медицински изделия и Наркотични вещества” в Министерство на здравеопазването, която обявява за невалидни рецептурните бланки с посочените серии и номера.


Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №1 - Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки по ЗКНВП


Начини на заявяване на услугата

         Заявлението се подава в дирекция „Медицински дейности” (МД) – стая № 603, етаж IV, при получаване на рецептурните бланки.
         Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите съставя протокол (Приложение към чл. 23, ал. 4 от Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Регионална здравна инспекция - Велико Търново). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
         Предвид специалния режим на съхранение и отчетност на специалните рецептурни бланки не е възможно заявяването им по електронна поща и изпращането им с лицензиран пощенски оператор.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

           Неприложимо.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

           Не са предвидени такси за предоставяне на специални рецептурни бланки.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

          Директорът на РЗИ.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.bg