A- A+

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГОТОВНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА НОВАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

         През периода 02 - 13.09.2019 г., по предварително уточнен с общинските администрации план-график, бяха извършени съвместни проверки във всички 85 учебни заведения в 10-те общини на областта, с цел оценка на готовността им за учебната година и по изпълнението на издадените 24 предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания.
         Към 13.09.2019 г. са изпълнени 17 от издадените предписания. Постъпили са 7 молби от директори на учебни заведения за удължаване срока на предписанията, за които РЗИ – Велико Търново е дала съгласието си (СУ „Емилиян Станев” – Велико Търново, ОУ „П. Р. Славейков – Велико Търново, ПГЕ „А. Попов“ – Велико Търново, ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Самоводене, община Велико Търново, ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Г. Оряховица, ОУ „П. Р .Славейков“ – с. Джулюница, община Лясковец, СУ „Цв. Радославов“ – Свищов), като в две от училищата предписаните мероприятия са частично изпълнени. Предписанията са за ремонтни дейности, изискващи по-големи инвестиции (подмяна на дограма, пребоядисване на стени и тавани в класните стаи, коридори и физкултурни салони, основен ремонт на санитарни възли, подмяна на учебна мебел, изграждане на нови ел. инсталации, с цел осигуряване на осветление, отговарящо на хигиенните норми, подмяна на отоплителни инсталации и други) и в повечето от тях са започнати или предстоят ремонтни дейности по различни проекти. Неизпълнението на мероприятията от предписанията с удължен срок не създава пряк риск за здравето и безопасността на учениците и не е пречка за започване на учебната 2019/2020 г.
         В СУ „Емилиян Станев“ град Велико Търново ще продължи извършването на ремонтни дейности – външна изолация на сградата, и след началото на учебната година, за което от ръководството на училището ще бъдат предприети мерки за опазване на здравето и живота на учениците по време на ремонтните дейности и за осигуряване на нормално протичане на учебния процес.
         За две от училищата – ПГТ „Д-р П. Берон“ и ПГЕ „А.С. Попов“ в град Велико Търново, тече процедура по изпълнение на ОП „Региони в растеж“, в рамките на която ще бъдат извършени основни ремонтни дейности в тях.
         Общата оценка е, че подготовката в учебните заведения е приключила и по-голямата част от тях са в много добро състояние, предвид на което на 16 септември 2019 година всички училища на територията на област Велико Търново ще започнат новата учебна година.
         РЗИ – Велико Търново ще продължи да осъществява систематичен и насочен здравен контрол в учебните заведения на областта, в т.ч. и по изпълнението на предписаните мероприятия.

(публикувано на 13.09.2019 г.)
 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ПЕРИОДА 15 – 31.07.2019 Г.

         В периода 15–31 юли 2019 г. от регистрираните в област Велико Търново 21 закрити плувни басейни не функционираха 6 (по 2 басейна в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов). През м. август ще функционират два закрити басейна във Велико Търново („Радиотехникума“ и на ул. „Козлодуй“), закритият басейн в с. Леденик, както и басейните в хотелските комплекси (в които има такива) във Велико Търново, в с. Арбанаси и с. Вонеща вода. Закритите басейни в СУ „Емилиян Станев“ и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през месец август няма да функционират. През периода 15–31 юли е извършен лабораторен анализ на 21 водни проби от водата в закрити басейни. Не са установени несъответствия в качеството на водата.
         В периода 15–31 юли от общо регистрираните в областта 59 открити плувни басейна, функционираха 53. Поради икономически причини 6 басейна - 5 в община Елена и 1 в гр. Свищов, останаха затворени и неизползваеми за този летен сезон. Анализирани са 62 водни проби, от които в 37 няма установени отклонения, а 25 проби са в процес на анализ.
         При текущия здравен контрол не са установени нарушения на здравните изисквания и няма спрени от експлоатация обекти.

(публикувано на 01.08.2019 г.)
 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 02 – 15.07.2019 г.

         В периода 02–15 юли 2019 г. от регистрираните в област Велико Търново 21 закрити плувни басейни 6 не функционираха: 2 басейна поради техническа неизправност във филтриращите системи и/или помпените агрегати, а останалите 4 – поради непроявен интерес и икономическа нецелесъобразност.
В летния сезон интересът на потребителите разбираемо е насочен към откритите басейни. В областта те са общо 58, от които: в община Велико Търново – 20 бр., в община Горна Оряховица - 2 бр., в община Лясковец - 5 бр., в община Елена – 18 бр., в община Свищов – 7 бр., в община Стражица – 1 бр., в община Полски Тръмбеш - 2 бр. и в община Павликени – 2 бр. В посочения период в гр. Свищов е открит един нов басейн. В готовност за започване на сезон „лято 2019 г.“ е нов басейн в с. Арбанаси. По технически причини не се експлоатират два открити басейна в община Елена. Сезонът не е започнал за още 6 басейна от общините Велико Търново, Стражица, Свищов и Елена.
         Във всички открити басейни, които са изпълнили изискванията на нормативните документи и предписанията на контролните органи, и се ползват в летния сезон, се извършва контрол на качеството на водата: ежедневен - от стопаните на водните съоръжения и систематичен – от органите на държавния здравен контрол. В посочения период е извършен лабораторен анализ на 54 водни проби от 4 закрити и 50 открити плувни басейна. Несъответствие в качеството на водата е установено в три водни проби.

(публикувано на 22.07.2019 г.)
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГОТОВНОСТТА НА ОТКРИТИТЕ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН НА 2019 г. към 02.07.2019 г.

         В Публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Велико Търново са регистрирани 78 плувни басейна, от които 57 открити и 21 закрити. Във връзка с настъпването активния летен сезон, през м. юни 2019 г. от служители на отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“ е връчено предписание на 57 фирми, експлоатиращи открити плувни басейни на територията на областта. Предписанието включва, както мерки, свързани с осигуряването на хигиенен и противоепидемичен режим в обектите, така и относно контрола върху качествата на водата в басейните, а именно:
         1. Извършване на подготовка на обектите за сезона, съгласно изискванията на Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ, бр. 82/ 1975 г.), включваща: привеждане в изправност на инсталациите, ремонт на съблекални, душови помещения и санитарни възли, осигуряване на достатъчно на брой съдове за събиране на твърдите отпадъци; снабдяване с необходимото количество биоциди за извършване на профилактични дезинфекции, както и за обеззаразяване на водата в басейна.
         2. Изисквания, които трябва да се спазват през периода на експлоатация на басейните:
         • водата да се използва за срока, посочен в техническия паспорт на пречиствателните съоръжения;
         • водата да се сменя всяка седмица, ако към басейна няма пречиствателни съоръжения или същите са неизправни;
         • ведомствата, експлоатиращи басейните да организират контрол върху качествата на водата в басейна, съгласно чл. 33 (4) от Инструкция № 34 ;
         • санитарните възли, съблекалните и душовите помещения да се почистват и дезинфекцират минимум два пъти дневно.
         Същите изисквания се прилагат към басейни – част от зони за отдих и рекреация (в хотели, ваканционни селища и пр.), използвани за къпане от гостите им, които следва да бъдат включени в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Велико Търново.
         След изпълнение на предписаните мероприятия от фирмите, експлоатиращи откритите плувни басейни и информиране на органите на държавния здравен контрол, РЗИ – Велико Търново извършва съответни проверки и вземане на проби води за лабораторен контрол преди въвеждане на обектите в сезонна експлоатация.
         През месец юни 2019 г. 40 фирми заявиха готовност за предстоящия сезон, във връзка с което са проверени 35 плувни басейни относно изпълнението на предписаните мероприятия и са взети проби от водата за микробиологичен и химичен анализ, а за 5 се изчакват лабораторните резултати. Освен това, обектите, намиращи се на територията на община Велико Търново, бяха проверени и от комисия, включваща представители на Общината, РПУ, БЧК и РЗИ.
         Резултатите от проверките и от лабораторния контрол на водите от басейните показват, че от всичките 57 обекта към 02.07.2019 г. само 35 отговарят на изискванията на Инструкция №34 и са готови за експлоатация през настоящия летен сезон. Останалите 22 обекта са в процес на подготовка.

(публикувано на 03.07.2019 г.)
 

На вниманието на работещите в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони


         В ДВ бр. 87 от 31.10.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ, бр. 57 от 2006 г.).
         Промените, с които трябва да са запознати работещите в цитираните обекти, са следните:
         - Предварителните и периодичните прегледи, освен от общо-практикуващ лекар (ОПЛ), може да се извършват и от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ;
         - Всяка новоиздадена лична здравна книжка (ЛЗК) се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождение на обекта, в който ще работи лицето, или по постоянния му адрес, след извършване на предварителните медицински прегледи и изследвания, т.е. не е необходимо представяне на удостоверение за настоящ адрес;
         - Заявление за услугата по заверяване и вписване в регистъра на ЛЗК (приложение №1а към чл. 4 ал. 4) може да бъде подадено на място в РЗИ или чрез лицензиран пощенски оператор. Заверената ЛЗК може да бъде получена на място в РЗИ, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор;
         - Периодичните медицински прегледи и изследвания се извършват веднъж годишно от датата на проведения първоначален преглед.
         Цитираните текстове от Наредбата влизат в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

(публикувано на 03.11.2017 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЕКТИ, ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

         В Държавен вестник брой 82 от 26.10.2012 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм.), което влиза в сила от деня на обнародването.
         Към предварителните медицински прегледи (преди постъпване на работа) и периодичните медицински прегледи (веднъж годишно) се предвиждат допълнително следните изследвания:
         - туберкулинов кожен тест на Манту за всички работещи в изброените по-горе обекти
         - бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство за работещите в изброените по-горе обекти, с изключение на бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
         Стойността на услугата за изследванията в РЗИ – Велико Търново, изискващи се от Наредба №15 от 2006 г., съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (обн. ДВ бр. 83 от 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 81 от 2012 г.), е както следва:
         - за бактериологично изследване – 15 лв.
         - за паразитологично изследване – 11 лв.
РИСК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ СЪДЪРЖАЩИ nimesulide

         Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) разпространи информация относно риска от чернодробни увреждания по време на лечение с лекарствени продукти съдържащи nimesulide.
         С оглед намаляването му, Европейската комисия одобрява мерките за минимизиране на риска, предложени от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHМP) на Европейската агенция по лекарствата като препоръчва:
                  - лекарствени продукти съдържащи nimesulide, трябва да се предписват само след внимателна преценка на общия риск за отделния пациент;
                  -лекарствени продукти съдържащи nimesulide, да се отпускат на пациенти само срещу представяне на рецепта, съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);
                  - максималната продължителност на един курс на лечение да е 15 дни;
                  - да не се отпускат на пациенти с повишена температура и/или грипо-подобни симптоми, а при появата на такива лечението да бъде преустановено.
         Лекарствени продукти съдържащи nimesulide са: Амеолин, Аулин, Биолин, Енетра, Кокстрал, Нимед, Нимезил, Олгон.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        В бр. 106 от 10.12.2013 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ, бр. 57 от 2006 г.). Съгласно промените в наредбата, всяка новоиздадена лична здравна книжка (ЛЗК) се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи. Заверяването на ЛЗК се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.
        Личните здравни книжки, издадени преди влизане в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по гореописания ред, след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.
        Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 година.
        Уведомяваме всички заинтересовани, че заверката и регистрацията на ЛЗК на лицата, работещи в посочените в наредбата обекти, с настоящ адрес на територията на област Велико Търново, ще се извършва в Приемния офис на РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, в редовното работно време от 8³º до 17ºº часа. Лице за контакт – Стоян Стефанов, тел. 062/ 614 331.