A- A+

 

Следдипломно обучение

 

Местата за специализанти, обявени от базите за обучение


Предложения на базите за обучение за местата за специализанти, финансирани от държавата


Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването    
Заповед РД-19-1/09.01.2024 г. за определяне на местата за специализанти
финансирани от държавата за 2024 година

Приложения 1-7 към Заповед № РД-19-1/09.01.2024г.

Приложения с трудови възнаграждения към Заповед № РД-19-1/09.01.2024г.

Бланка подаване МФД от бази за обучение

Бланка подаване МФД от ЛЗ по чл. 13

Актуализираният образец за подаване на МФД от базите за обучение и този за лечебните заведения по чл. 13 могат да бъдат намерени и на интернет страницата на НЦОЗА на следния адрес:
https://ncpha.government.bg/index/278-informacia-za-rzi.htm

Заповед РД-19-5/02.08.2023 г.
за определяне на местата за специализанти
финансирани от държавата за 2023 година

Приложения към Заповед № РД-19-5/02.08.2023г.

       Заповед № РД-01-746/01.09.2021 г. за утвърждаване на образец на заявление за получаване на одобрение за извършване на дейностите по клинично обучение на студенти по медицина, дентална медицина и фармация, клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“ и/или следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
       Приложение към т. 1 на Заповед № РД-01-746/01.09.2021 г. (02.09.2021)


         УНИВЕРСИТЕТИ:

        

         На интернет-страницата на Медицински университет - Плевен (www.mu-pleven.bg) в раздел Обучение, подраздел Следдипломно обучение, подраздел "Продължаващо обучение" е публикуван План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2024 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - София (medfac.mu-sofia.bg) в раздел СДО, подраздел "План-разписание", е публикуван План-разписание за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2024 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - Варна (www.mu-varna.bg) в раздел СДО, подраздел "Теоретични курсове " е публикуван План-график за теоретични обучения 2024 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - Пловдив (www.mu-plovdiv.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове" е публикувано План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 г.


         НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ:

         На интернет-страницата на Национален център по бществено здраве и анализи (НЦОЗА) е публикувана Учебна програма за 2024 г.  


         На интернет-страницата на Национален център  по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е публикувана Програма за обучение на специализанти, докторанти и продължителна квалификация на медицински и немедицински кадри през 2024 г.    


         БОЛНИЦИ:

         На интернет-страницата на Военномедицинска Академия е публикуван План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 / 2024 г.