A- A+

Следдипломно обучение

- Университети

- Национални центрове

- Болници

 

       Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (07.10.2019)

       Регистър на обявените от лечебните заведения места за специализации в системата на здравеопазването (19.07.2017)

       Кандидатстване за финансиране по проект "Специализация в здравеопазването"

        Конкурс по документи за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“


         Със заповед на Ректора на Медицински университет - София са определени местата за за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност "Обща медицина" и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина".
         http://mu-sofia.bg/node/226
         Документи за участие в конкурс по документи се приемат в отдел "СДО и УБК" при МУ-София от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

         На интернет-страницата на Медицински университет - София (www.mu-sofia.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", е публикувано План-разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2018 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - Варна (www.mu-varna.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове 2018 г." е публикувано ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2018 г.


         Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

         Прием на студенти във факултет "Обществено здраве" за учебната 2017/2018 г.

         На интернет-страницата на Медицински университет - Плевен (www.mu-pleven.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", е публикувано План–Разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2017 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - Пловдив (www.mu-plovdiv.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове" е публикувано План – разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2018 година                 На интернет-страницата на Военномедицинска Академия (www.vma.bg) в раздел „Академична дейност“ са публикувани:
         План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за 2017 / 2018 г.
         Програма на курсове за продължаващо обучение през 2019 г. на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.