A- A+

Следдипломно обучение

   

Заповед РД-19-1/14.01.2022 г. за определяне на местата за специализанти,
финансирани от държавата за 2022 година

Приложения към Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата,
определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

   Свободни длъжности за специализанти на територията на област Велико Търново (14.10.2021)

       Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

       Информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването. (27.04.2021)

       Кандидатстване за финансиране по проект "Специализация в здравеопазването"


       Заповед № РД-01-746/01.09.2021 г. за утвърждаване на образец на заявление за получаване на одобрение за извършване на дейностите по клинично обучение на студенти по медицина, дентална медицина и фармация, клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“ и/или следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
       Приложение към т. 1 на Заповед № РД-01-746/01.09.2021 г. (02.09.2021)


         УНИВЕРСИТЕТИ:

         На интернет-страницата на Медицински университет - София (www.mu-sofia.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", е публикувано План-разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2022 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - Варна (www.mu-varna.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове " е публикувано ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2022 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - Плевен (www.mu-pleven.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", е публикувано План – Разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация през 2021 г.


         На интернет-страницата на Медицински университет - Пловдив (www.mu-plovdiv.bg) в раздел СДО, подраздел "Продължаващо обучение", в "Курсове" е публикувано План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 г.


         НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ:

         На интернет-страницата на Национален център  по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е публикувана Програма за обучение на специализанти, докторанти и продължителна квалификация на медицински и немедицински кадри през 2022 г.    


         БОЛНИЦИ:

         На интернет-страницата на Военномедицинска Академия (www.vma.bg) в раздел „Академична дейност“ са публикувани:
         План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за 2021 / 2022 г.