A- A+


Актове, по прилагането на които Регионалната здравна инспекция - Велико Търново осъществява контролни и регистрационни функции

 

Закони

последна актуализация на 16.05.2024


Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004 г.; посл. изм. ДВ бр.39 от 2024 г.),

Закон за защита личните данни (обн. ДВ. бр.1 от 2002 г.; посл.изм. ДВ. бр.84 от 2023 г.),

Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 1969 г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 2023 г.),

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ. бр.10 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр. 23 от 2024 г.),

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 1999 г.; посл. изм. ДВ бр. 41 от 2024 г.),

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.16 от 2024 г.),

Закон за медицинските изделия (обн. ДВ. бр.46 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.41 от 2024 г.),

Закон за водите (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл. изм. ДВ бр. 41 от 2024 г.),

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.124 от 1997 г.; посл.изм. ДВ. бр.27 от 2024 г.),

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 1996 г.; посл. изм. ДВ бр. 41 от 2024 г.),

Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр.62 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.39 от 2024 г.),

Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.86 от 2023 г.),

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр.53 от 2012 г.; посл.изм. ДВ. бр.108 от 2023 г.),

Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ. бр.74 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.101 от 2020 г.),

Закон за храните (обн. ДВ. бр.52 от 2020г.; посл. изм. ДВ бр. 41 от 2024 г.),

Закон за държавния служител (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.85 от 2023 г.),

Закон за администрацията (обн. ДВ. бр.130 от 1998 г.; посл.изм. ДВ. бр.33 от 2024 г.),

Закон за достъп до обществена информация (обн. ДВ. бр.55 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.82 от 2023 г.),

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн. ДВ. бр.102 от 2003 г.; посл.изм. ДВ. бр.54 от 2020 г.),

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обн. ДВ. бр.83 от 2003 г.; посл.изм.и доп. ДВ. бр.54 от 2020 г.),

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн. ДВ. бр.83 от 1998 г.; посл.изм. ДВ. бр.85 от 2020 г.),

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (обн. ДВ. бр.46 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.39 от 2024 г.),

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн. ДВ. бр.75 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.85 от 2020 г.),

Закон за закрила на детето (обн. ДВ. бр.48 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.39 от 2024 г.),

Закон за здравното осигуряване (обн. ДВ. бр.70 от 1998 г.; посл.изм. ДВ. бр.39 от 2024 г.),

Закон за хората с увреждания (обн. ДВ. бр.105 от 2018 г.; посл.изм. ДВ. бр.39 от 2024 г.),

 

Наредби

последна актуализация на 14.06.2024


Наредба за административното обслужване (обн. ДВ. бр.78 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.47 от 2022 г.),

Наредба за административния регистър (обн. ДВ. бр.8 от 2016 г.; посл.изм. ДВ. бр.90 от 2021 г.),

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)(обн. ДВ. бр.1 от 2012 г.),

Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване (Обн. ДВ. бр.65 от 1996 г.; посл.изм. ДВ. бр.47 от 2024 г.),

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн. ДВ. бр.68 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.66 от 2008 г.),

Наредба за критериите за определяне на университетски болници (обн. ДВ. бр.36 от 2019 г.),

Наредба за медицинската експертиза (обн. ДВ бр.51 от 2017 г.; посл.изм. ДВ. бр.23 от 2024 г.),

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (обн. ДВ бр.45 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.15 от 2024 г.),

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (обн. ДВ бр.87 от 2011 г.; посл.изм. ДВ. бр.85 от 2023 г.),

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (обн. ДВ бр.65 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.59 от 2021 г.),

Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ бр.9 от 2018 г.),

Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ бр.78 от 2016 г.; изм. ДВ. бр.84 от 2018 г.),

Наредба № Н-1 от 7 март 2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 (обн. ДВ. бр. 22 от 2024 г.),

Наредба № Н-1 от 9 март 2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (обн. ДВ. бр. 58 от 2023 г.),

Наредба № Н-2 от 12 юли 2023 г. за дейности по асистирана репродукция (обн. ДВ. бр.63 от 2023 г.),

Наредба № H-4 ОТ 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн. ДВ. бр.64 от 2022 г., посл. изм. ДВ. бр. 64 от 2023 г.)

Наредба № Н-5 от 29 ноември 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола (Обн. ДВ. бр.98 от 2022г.),

Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на националната здравноинформационна система (Обн. ДВ. бр.103 от 2022г.),

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (обн. ДВ. бр.63 от 2014 г.),

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (обн. ДВ. бр.15 от 2011 г.; изм. ДВ. бр.50 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2022 г.),

Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн. ДВ. бр.13 от 2015 г.; изм. и доп. ДВ. бр.102 от 2018 г.),

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ. бр.7 от 2015 г.; посл.изм. ДВ. бр.51 от 2023 г.),

Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението (обн. ДВ бр.11 от 2018 г.),

Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения (обн. ДВ. бр.24 от 2013 г.),

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации(обн. ДВ. бр.7 от 2018 г., посл.изм. ДВ. бр.66 от 2023 г.),

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ бр.87 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.102 от 2016 г.),

Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (обн. ДВ. бр.26 от 2019 г.),

Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори (обн. ДВ. бр.75 от 2020 г.),

Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (обн. ДВ. бр.8 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.69 от 2010 г.),

Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ. бр.15 от 2007 г.),

Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ бр.27 от 2008 г.; изм. ДВ. бр.97 от 2011 г.),

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ. бр.36 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.59 от 2023 г.),

Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (обн. ДВ. бр.49 от 2012 г.; посл.изм.ДВ. бр.56 от 2018 г.),

Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
(обн. ДВ. бр.28 от 2013 г.),

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 2014 г.; посл.изм.ДВ. бр.53 от 2022 г.),

Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (обн. ДВ. бр.38 от 2000 г.; изм. ДВ. бр.83 от 2000 г.),

Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр.88 от 2000 г.),

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн. ДВ. бр.15 от 2007г.; посл.изм. ДВ. бр.53 от 2022 г.),

Наредба № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция (обн. ДВ. бр.43 от 2016 г.),

Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (обн. ДВ. бр.29 от 2019 г.; посл.изм.ДВ. бр.39 от 2023 г.),

Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (обн. ДВ. бр.39 от 2011 г.; посл.изм.ДВ. бр.11 от 2018 г.),

Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (Медикъл СПА) център", "СПА център", "УЕЛНЕС център" И "Таласотерапевтичен център" (обн. ДВ. бр.83 от 2019 г.),

Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр.46 от 2019 г.; посл.изм. ДВ. бр.61 от 2022 г.),

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн. ДВ. бр.21 от 2009 г.; посл.изм. ДВ. бр.105 от 2023 г.),

Наредба № 4 от 21 юни 2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване (обн. ДВ. бр.54 от 2000 г.),

Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (обн. ДВ. бр.6 от 2007 г., доп. ДВ. бр.77 от 2016 г.),

Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр.43 от 2018 г., изм.ДВ. бр.111 от 2020 г.),

Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (обн. ДВ. бр.40 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.25 от 2019 г.),

Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр.53 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.5 от 2013 г.),

Наредба № 5 от 4 март 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития (обн. ДВ. бр.24 от 1996 г.),

Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (обн. ДВ. бр.54 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2019 г.),

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.58 от 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 2022 г.),

Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни (обн. ДВ. бр.69 от 1993 г.),

Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. ДВ. бр.65 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 2019 г.),

Наредба № 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система (обн. ДВ. бр.56 от 2019 г.; посл.изм. ДВ. бр.97 от 2022 г.),

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (обн. ДВ. бр.22 от 2005 г.; изм. ДВ. бр.24 от 2009 г.),

Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата (обн. ДВ. бр.65 от 2019 г.; изм. и доп. ДВ. бр.27 от 24 март 2023 г.),

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ. бр.92 от 2016 г.; посл.изм. ДВ. бр.3 от 2024 г.),

Наредба № 8 от 27 юни 2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя (обн. ДВ. бр.56 от 2018 г.),

Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти (обн. ДВ. бр.91 от 2019 г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.70 от 2021 г.),

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците
(обн. ДВ. бр.46 от 1994 г.),

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ. бр.30 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.43 от 2023 г.),

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн. ДВ. бр.28 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.80 от 2020 г.),

Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн. ДВ. бр.71 от 2006 г.),

Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване (обн. ДВ. бр.95 от 2011 г.),

Наредба № 9 от 14 март 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн. ДВ. бр.35 от 1991 г.; изм. ДВ. бр.8 от 2002 г.),

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, прилагани извън условията наразрепението за употреба и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266А, ал.2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (загл. доп. - ДВ. бр. 84 от 2019 г., доп. - ДВ. бр. 40 от 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 2024 г.)

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн. ДВ. бр.54 от 2014 г., посл.изм.ДВ. бр.69 от 2022 г.),

Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр.25 от 2002 г.; изм. ДВ. бр.53 от 2008 г.),

Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ. бр.63 от 2002 г.; изм. ДВ. бр.15 от 2012 г.),

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални (обн. ДВ. бр.98 от 2018 г., изм. ДВ. бр.97 от 2019 г.),

Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ. бр.79 от 1987 г.; посл.изм. ДВ. бр.70 от 2004 г.),

Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (обн. ДВ. бр.39 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.41 от 2019 г.),

Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (обн. ДВ. бр.68 от 2014 г.),

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ. бр.45 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.40 от 2024 г.),

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр.57 от 2006 г.; посл.изм. ДВ. бр.87 от 2017 г.),

Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр.77 от 1987 г.),

Наредба № 15 от 16 август 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване (обн. ДВ. бр. 75 от 1996 г.),

Наредба № 17 от 30 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г.; изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019 г.),

Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (обн. ДВ. бр.79 от 2008 г.; изм. ДВ. бр.103 от 2011 г.),

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (обн. ДВ. бр.86 от 2000 г.; посл.изм. и доп. ДВ. бр.51 от 2023 г.),

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.55 от 2022 г.),

Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол (обн. ДВ. бр.48 от 2007 г.),

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. ДВ. бр.103 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.53 от 2022 г.),

Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба (обн. ДВ. бр.70 от 2005 г.; изм. ДВ. бр.80 от 2020 г.),

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр.109 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.105 от 2023 г.),

Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ (обн. ДВ. бр.54 от 2001 г.; изм. ДВ. бр.37 от 2013 г.),

Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията (обн. ДВ. бр.109 от 2008 г.; посл.изм. ДВ. бр.2 от 2012 г.),

Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.; посл.изм. ДВ. бр.82 от 2014 г.),

Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ. бр.63 от 2009 г.),

Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика (обн. ДВ. бр.77 от 2007 г.; изм. ДВ. бр.16 от 2010 г.),

Наредба № 42 от 8 декември 2004 г. за въвеждане класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (обн. ДВ. бр.111 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.50 от 2024 г.),

Наредба № 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България (обн. ДВ. бр.103 от 1995 г.),

Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (обн. ДВ. бр.103 от 2009 г.; изм. ДВ. бр.5 от 2011 г.),

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн. ДВ. бр.83 от 2010 г.; посл.изм. ДВ. бр.103 от 2022 г.),

Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр.3 от 2011 г.),

Наредба № 55 от 13.12.2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели (обн. ДВ. бр.1 от 2011 г.; изм.и доп. ДВ. бр.37 от 2013 г.),

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ. бр.82 от 1975 г.; изм. ДВ. бр.25 от 2002 г.),

Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (обн. ДВ. бр.41 от 1970 г.),

 

Регламенти на ЕС

 


Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Регламент №648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите,


Регламент (ЕО) № 907/2006 НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения ІІІ и VІІ към него

Регламент № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Регламент (ЕО) Регламент (ЕО) № 765/2008 На европейския парламент и на съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Регламент (ЕС) № 453/2010

Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

 

Тарифи

последна актуализация на 11.11.2022


Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (обн. ДВ. бр. 83 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.62 от 2021 г.),

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обн. ДВ. бр. 35 от 2019 г.; изм. и доп. ДВ. бр.71 от 2021 г.),

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр. 106 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр.90 от 11.11.2022 г.)

 

Правилници

последна актуализация на 19.03.2024 г.


Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции (обн. ДВ. бр.6 от 2011 г.; посл.изм. ДВ. бр.69 от 2021 г.),

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи(обн. ДВ. бр.34 от 2010 г.; посл.изм. ДВ. бр.23 от 2024 г.)

 

Медицински стандарти

последна актуализация на 16.05.2024

Медицински стандарт "Асистирана репродукция"
Медицински стандарт "Акушерство и гинекология"
Медицински стандарт "Вирусология"
Медицински стандарт "Вътрешни болести"
Медицински стандарт "Гастроентерология"
Медицински стандарт "Гръдна хирургия"
Медицински стандарт "Детска дентална медицина"
Медицински стандарт "Детска клинична хематология и онкология"
Медицински стандарт "Детска хирургия"
Медицински стандарт "Диализно лечение"
Медико-технически стандарт "Зъботехника"
Медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
Медицински стандарт "Инфекциозни болести"
Медицински стандарт "Кардиохирургия"
Медицински стандарт "Клинична алергология"
Медицински стандарт "Клинична имунология"
Медицински стандарт "Клинична лаборатория"
Медицински стандарт "Клинична токсикология"
Медицински стандарт "Клинична хематология"
Медицински стандарт "Кожни и венерически болести"
Медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия"
Медицински стандарт "Лъчелечение"
Медицински стандарт "Медицинска генетика"
Медицински стандарт "Медицинска онкология"
Медицински стандарт "Медицинска паразитология"
Медицински стандарт "Микробиология"
Медицински стандарт "Неврохирургия"
Медицински стандарт "Неонатология"
Медицински стандарт "Нервни болести"
Медицински стандарт "Нефрология"
Медицински стандарт "Нуклеарна медицина"
Медицински стандарт "Образна диагностика"
Медицински стандарт "Обща медицина"
Медицински стандарт "Обща и клинична патология"
Медицински стандарт "Орална хирургия"
Медицински стандарт "Ортопедия и травматология"
Медицински стандарт "Педиатрия"
Медицински стандарт "Превенция и контрол на вътреболничните инфекции"
Медицински стандарт "Професионални болести"
Медицински стандарт „Пластично-възтановилна и естетична хирургия“
Медицински стандарт "Психиатрия"
Медицински стандарт "Ревматология"
Медицински стандарт "Спешна медицина"
Медицински стандарт "Съдова хирургия"
Медицински стандарт "Трансплантация на органи, тъкани и клетки"
Медицински стандарт "Трансфузионна хематология"
Медицински стандарт "Урология"
Медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести"
Медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина"
Медицински стандарт "Хирургия"

Фармако-терапевтични ръководства

 


Наредби за приемане на фармако-терапевтични ръководства

Проекти на наредби за приемане на фармако-терапевтични ръководства, публикувани за обществено обсъждане


Национални рамкови договори

последна актуализация на 23.04.2024

 

Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2023 - 2025 г. (обн. ДВ. бр.77 от 2023 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 2024 г.),

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 1 септември 2023 г. за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2023 - 2025 г.(обн. ДВ. бр.77 от 2023 г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 2024 г.)