A- A+

Ръководен орган

Директор
д-р Евгения Недева

Телефон: 062/620-161
Електронна поща:  direktor@rzi-vt.bg

Дейност

      Регионалната здравна инспекция - Велико Търново (РЗИ - Велико Търново) осъществява държавната здравна политика на територията на област Велико Търново.

Правомощия на ръководния орган

      1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ - Велико Търново, както и връзките й с други организации;
      2. представлява РЗИ - Велико Търново пред трети лица;
      3. разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ - Велико Търново и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;
      4. утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ - Велико Търново съгласувано с министъра на здравеопазването;
      5. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ - Велико Търново;
      6. назначава държавните служители в РЗИ - Велико Търново, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
      7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ - Велико Търново;
      8. осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ - Велико Търново;
      9. осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
      10. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
      11. определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
      12. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;
      13. издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
      14. разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
      15. ръководи извършването на проверки по предложения и сигнали на граждани;
      16. провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на област Велико Търново;
      17. организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в област Велико Търново;
      18. осъществява методическо ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването;
      19. координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на област Велико Търново;
      20. организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на област Велико Търново;
      21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РЗИ - Велико Търново, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
      22. изготвя и представя в Министерството на здравеопазването ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ - Велико Търново;
      23. насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ - Велико Търново;
      24. създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи;
      25. осъществява и други дейности по управлението на РЗИ - Велико Търново.
Акт:  Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

Заместник-директор
д-р Красимира Петрова

Телефон: 062/620-161

Главен секретар
инж. Виолина Енева

Телефон: 062/614-352

Функции

      1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ - Велико Търново;
      2. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
      3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ - Велико Търново;
      4. организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
      5. организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ - Велико Търново и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;
      6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ - Велико Търново;
      7. организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;
      8. координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;
      9. организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ - Велико Търново;
      10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ - Велико Търново;
      11. организира и координира дейностите по информационно осигуряване;
      12. организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ - Велико Търново;
      13. координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;
      14. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ - Велико Търново.

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Директор на дирекция
инж. Калин Нейчев

Телефон: 062/614-339

Функции

      1. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;
      2. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ - Велико Търново;
      3. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
      4. организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ - Велико Търново;
      5. организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване (обн., ДВ, бр.78 от 2006 г.; изм., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г.);
      6. организира и извършва деловодната и куриерската дейност в РЗИ - Велико Търново, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;
      7. изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;
      8. разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ - Велико Търново;
      9. изготвя договорите, по които РЗИ - Велико Търново е страна;
      10. осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;
      11. изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ - Велико Търново;
      12. осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ - Велико Търново и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ - Велико Търново и тяхното администриране;
      13. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
      14. създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ - Велико Търново в актуално състояние;
      15. организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;
      16. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
      17. организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ - Велико Търново - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;
      18. организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ - Велико Търново;
      19. организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;
      20. организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
      21. извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на директора на РЗИ - Велико Търново.

Главен счетоводител
Корнелия Панова

Телефон: 062/614-308

Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция
д-р Цветанка Маринова

Телефон: 062/614-301

Функции

      1. извършва проверки за спазване на утвърдените медицински стандарти във връзка с регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и администрира процеса по регистрация до изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
      2. извършва проверки за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения, наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки и администрира процеса по издаване на разрешение до изпращане на заявлението заедно със събраните документи на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
      3. уведомява Изпълнителна агенция "Медицински надзор" за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ;
      4. извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;
      5. издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери съгласно Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (ДВ, бр. 54 от 2011 г.);
      6. организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;
      7. извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
      8. събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и участва в извършването на проверки по изпълнение на наредбата по чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения;
      9. контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
      10. контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;
      11. изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата;
      12. участва в изработването на областната здравна карта;
      13. съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове;
      14. проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение;
      15. събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона;
      16. събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;
      17. внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;
      18. изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика;
      19. контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура;
      20. контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
      21. осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности;
      22. води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични;
      23. планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
      24. разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;
      25. съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон;
      26. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;
      27. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности;
      28. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция
д-р Ирина Млъзева

Телефон: 062/614-327

Функции

      1. организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на съответната област;
      2. координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;
      3. следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;
      4. осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;
      5. извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
      6. осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;
      7. извършва регистрация на заразните болести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по здравна информация, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;
      8. извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;
      9. издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
      10. изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение;
      11. осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;
      12. организира и участва в провеждането на извънредни имунизационни кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции;
      13. провежда в имунизационните кабинети на инспекцията задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица;
      14. организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;
      15. организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;
      16. извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;
      17. събира и анализира данни за инфекции, свързани с медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;
      18. събира и анализира данни за структурата на причинителите на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната чувствителност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика;
      19. предлага на директора на РЗИ - Велико Търново при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри заразни болести;
      20. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
      21. съставя актове за установяване на административни нарушения;
      22. прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
      23. участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;
      24. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
      25. участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
      26. упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;
      27. организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;
      28. извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;
      29. организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;
      30. извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;
      31. анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;
      32. води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.

Дирекция "Обществено здраве"

Директор на дирекция
д-р Лора Бижева

Функции

      1. извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
      2. контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;
      3. извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 - 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;
      4. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
      5. извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
      6. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
      7. взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
      8. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
      9. съставя актове за установяване на административни нарушения;
      10. прави предложения до директора на РЗИ - Велико Търново за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
      11. участва съвместно с дирекция "НЗБ" в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;
      12.съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
      13. извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;
      14. предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;
      15. участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
      16. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;
      17. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;
      18. събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.
      19. извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
      20. определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;
      21. осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;
      22. проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;
      23. организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;
      24. проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;
      25. планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;
      26. организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;
      27. планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;
      28. осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;
      29. оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;
      30. организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;
      31. организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;
      32. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;
      33. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето.

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел

Телефон: 062/614-315

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел
д-р Светлана Моминска

Телефон: 062/614-303

Дирекция "Лабораторни изследвания"

Директор на дирекция
Иваничка Калчева

Телефон: 062/614-335

Функции

      1. извършва лабораторни изпитвания и измервания:
                  а) за обективизиране на държавния здравен контрол;
                  б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
                  в) по искане на физически и юридически лица;
      2. участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 1;
      3. участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
      4. извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
      5. изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
      6. осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;
      7. осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
      8. създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
      9. участва в национални и международни изпитвания за пригодност.

Орган за контрол от вид А

акредитиран от БСА по БДС EN ISO / IEC 17020

Сертификат за акредитация № 165 ОКА/30.06.2021 г. валиден до 30.06.2025 г.
Обхват на акредитация Заповед № А 393/30.06.2021 г. валиден до 30.06.2025 г.

      Обхват на акредитация:
      Да извършва контрол на:
            Изкуствено осветление в работна среда и битова среда.
            Микроклимат в работна среда и битова среда.
            Шум в работна среда.
            Шум в помещения на оществени и жилищни сгради.
            Шум в околна среда.

Лабораторен изпитвателен комплекс

акредитиран от БСА по БДС EN ISO / IEC 17025

Сертификат за акредитация № 245 ЛИ / 22.03.2024 г. валиден до 26.08.2026 г.
Обхват на акредитация Заповед № А 115/22.03.2024 г. валиден до 26.08.2026 г.

      Обхват на акредитация:
      Да извършва изпитване на:
            Физико-химични и микробиологични изпитвания на храни и води.
            Микробиологични изпитвания на смивове и отривки.
            Микробиологични изпитвания на козметични продукти.