A- A+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ДЕЗИНФЕКТАНТИ

      Информация за UV – С бактерицидни лампи

      Стъпки при поставянето на лични предпазни средства

      Eтанол - указания за употреба

      Указания за употреба на респираторна маска РП-70

 

Указания за употреба на предоставения безвъзмездно етанол

Стандартни указания за опасност (Н – фрази) и указания за превантивни мерки (P – фрази), както и пиктограми и сигнална дума за предоставения безвъзмездно спирт (етанол)

Етанол/ethanol 95-96%, CAS №64-17-5
Опасно

      Н225: Силно запалими течности и пари
      Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите
      Н336: Може да предизвика сънливост или световъртеж
      Р210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
      Р233: Съдът да се съхранява плътно затворен.
      Р241: Използвайте електрическо/проветряващо/осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.
      Р242 Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
      Р243 Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество
      Р280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
      Р303+Р361+Р353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ
      Р370+Р378 При пожар: използвайте устойчива на алкохол пяна, сух прах или водна струя, за да загасите.
      Р305+Р351+Р338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
      Р337+Р313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
      Р403+Р235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
      Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърля в специални съдове

        
Указания за употреба на респираторна маска РП-70

      Респираторна маска РП-70 е предназначена за защита на дихателните органи от биологически средства (разпространени чрез кашляне, кихане и личен контакт със заразения). Респираторът защитава в пълна степен от вируса COVID-19.
      Респираторна маска РП-70 се състои от гумена полумаска с комплект регулируеми гумени еластични ленти за прикрепване към главата, две филтърни кутии, заредени с марлени филтърни елементи, изработени от няколко слоя синтетични влакна и два клапана за издишване. Всеки комплект съдържа допълнителни марлени филтърни елементи, които се подменят на всеки 24 часа.
      Преди използването на Респираторна маска РП-70, първо се премахва талка, като маската се обтрива отвътре и отвън с марля напоена с вода. Респиратор РП-70 се поставя на главата, като гумената полумаска се поставя под брадичката и след това се издърпват гумените еластични ленти зад главата, така че едната лента да обхване горната част на тила над ушите, а другата да обхване долната част на тила под ушите. При необходимост гумените еластични ленти се регулират за да прикрепят гумената полумаска плътно към лицето.
      Заразените/замърсените марлени филтърни елементи се подменят като се отварят филтърните кутии, премахват се вече използваните елементи и се поставят новите, като преди това гнездата на кутиите се измиват със сапун и топла, а не гореща вода или се обтриват с марля напоена с 55-75% разтвор на етилов спирт. Горещата вода може да повреди силиконовите клапани за издишване.
      Използваните марлени филтърни елементи се изпират със сапун и топла вода или се напръскват или потапят в 55-75% разтвор на етилов спирт. След като изсъхнат същите могат да се използват повторно. Съхраняват се в найлоновия плик към комплекта. Възможно е марлените филтърни елементи да се третират по горепосочения метод многократно.
      Гумената полумаска на респиратор РП-70 може да се дезинфекцира многократно съгласно същия метод, както е посочено за марлените филтърни елементи.