A- A+

РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА
НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СЗО)

        Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО е първият международен договор за обществено здраве в света, влязъл в сила на 27 февруари 2005 година.
        Световната здравна организация приема РККТ, решена да предпази настоящите и бъдещите поколения от унищожителните здравни, социални, екологични и икономически последици от употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим; с дълбока загриженост относно увеличаване разпространението на тютюнопушенето в световен мащаб и с убеждението, че конвенцията е новаторска стъпка към глобално сътрудничество за защита на човешкото здраве от пагубното въздействие на тютюна и излагането на тютюнев дим.
        Понастоящем РККТ е ратифицирана от 172 държави в света и страните, ратифицирали рамковата конвенция, са задължени да я прилагат изцяло. Република България е ратифицирала РККТ, като за нашата страна тя е в сила от 05.02.2006 г.
        Ключовите разпоредби на РККТ са следните:
        • Тютюневата промишленост да не влияе на политиките за обществено здраве.
        • Тютюневите компании да са по-отговорни за своето поведение в миналото и да им се попречи да причиняват вреди в бъдеще.
        • Прилагане на ефективни мерки за предпазване на непушачите от дим на обществени места, включително на работното място и в транспорта, и да се стремят към цялостен подход, т.е. без изключения.
        • Поставяне на ясни предупреждения относно здравето (текст или рисунка, или и двете) на видимата повърхност на опаковката на тютюневия продукт /най-малко 30 %/. Забранява се употребата на думи като «леки», «меки» или «с ниско съдържание на катран».
        • Въвеждане на цялостна забрана на рекламата до 2010 г. Страните, чиито конституции не позволяват цялостна забрана, въпреки това трябва да ограничат рекламата, популяризирането на спонсорство на тютюневи изделия в рамките на ограниченията на техните национални законодателства.
        • Противодействие на незаконната търговия – маркиране на опаковките с тютюн, така че да може да бъде проследен техния произход и крайно предназначение.
        • Уведомяване на правителствата от производителите на тютюневи изделия за съдържанието на своите продукти в съответствие с националните законодателства – регламентиране съдържанието на тютюневите изделия.
        • Намаляване на потреблението на тютюн чрез използване на данъчни и ценови мерки. От страните се изисква да вземат предвид целите на общественото здраве при прилагането на данъчните и ценовите политики за тютюневи изделия.

Пет години Рамкова конвенция за контрол на тютюна
на Световната здравна организация в Република България

        Реализацията на дейностите по Конвенцията се осъществява от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България – предстои да бъде приета поредна програма за периода 2011 -2015 г. Дейностите на програмите са структурирани на базата на основните раздели на Рамковата конвенция.

Какво е направено и какво предстои да се направи по отделните ръководни насоки на РКК:

        1. Въвеждане на ценови и данъчни мерки за намаляване на търсенето на тютюн
        Увеличаването на акциза на тютюневите изделия се приема като най-значимата мярка за намаляване на потреблението на тютюневите изделия, особено при млади хора и граждани с невисоки доходи. През годините акцизът върху цигарите е увеличаван четири пъти, като е нараствал от 19,17 евро на 1000 къса цигари през 2004 г. – на 75,67 евро за 2010 г. Последното увеличение на акциза доведе до най-големия скок на цените на цигарите през последните няколко години – цената на една опаковка цигари нарасна с повече от 1,5 лева, което доведе до намаляване потреблението на тютюневи изделия. Броят цигари средно месечно на едно лице от домакинствата от 77,2 през 2005 г. намаля до 51,1 броя през 2010 г.
        2. Предпазване от пасивното тютюнопушене
        В изпълнение на приетите препоръки по прилагането на чл. 8 от Конвенцията, Народното събрание прие промяна в Закона за здравето, с която от 01.06.2010 г. в България следваше да се въведе пълна забрана за тютюнопушене на обществени и работни места и в обществения транспорт. Преди влизане в сила на пълната забрана за тютюнопушене с промяна в Закона за здравето от месец май 2010 г. се гласува частична забрана със строго регламентирани изисквания за допускане на тютюнопушене в закрити обществени места. С промяната в Закона за здравето от месец май 2010 г. се дава възможност да се пуши само в самостоятелно обособени помещения, които се обособяват в местата за настаняване и средствата за подслон, към залите за консумация в ресторанти, питейни заведения, кафенета, барове, в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари, в плавателните съдове и в сградите, в които има помещения с обособени работни места. В тези помещения не се допускат лица до 18 години. Същите трябва да имат изградена механична вентилация, да са изолирани със стени и плътно затворени врати и да са обозначени със съответната маркировка. Собственикът на заведение за хранене и развлечение, което е с площ до 50 кв. м., решава сам дали в неговото заведение да се пуши.
        Министерството на здравеопазването ще продължи да защитава българските граждани от пасивното тютюнопушене, като най-ефективната защита е въвеждането на пълна забрана на тютюнопушенето в затворените обществени места.
        3. Регулиране съдържанието на тютюневите изделия
        България спазва поетите ангажименти и през 2010 г. съдържанието на катран в една цигара е вече 10 мг, на никотин – 1 мг, а на въглероден монооксид – 10 мг, на базата на стандарти, определени с европейските нормативни документи.
        Обществеността трябва да осъзнае, че тютюневата индустрия манипулира гражданите с неверните изрази „леки", „меки", „екстра", „ултра", „slim" (водещи до елегантност), „измерени с машина за цигари" и т. н.; оцветява със светли цветове опаковките на цигарите, за да внушава лекота и безвредност. Дори една цигара води до стартиране на възпаление на тъкани в тялото, които неспирно биват раздразвани и впоследствие подложени на израждане от тютюневия дим, в който са идентифицирани вече 8400 химически вещества, 69 от които са канцерогенни.
        Ръководна насока за прилагане на РККТ е да бъдат забранени допълнителните съставки за подобряване на вкуса и аромата на тютюневите изделия, които водят до по-голямо привличане или пристрастяване към тютюневите изделия.
        4. Опаковка и етикетиране на тютюневите изделия
        От 1 януари 2005 г. в България са въведени текстовете на всяка опаковка, информиращи пушачите за вредата от тютюнопушенето.
        Предстои да бъдат въведени и цветните предупредителни илюстрации върху опаковките на тютюневите изделия, с отпечатване на единния телефонен номер на Националната линия за отказ от тютюнопушене и интернет страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България.
        5. Образование, комуникация, обучение и обществена информираност
        В рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето през годините са реализирани множество дейности.
        Чрез конкурс са финансирани проекти за работа с деца и възрастни с цел повишаване на чувствителността им към опасността от вредните последици от тютюнопушенето. Проектите бяха реализирани както от държавни структури, като Националния център по опазване на общественото здраве и регионалните здравни инспекции (бившите РИОКОЗ), така и от неправителствени организации. Проведени са няколко национални ученически конкурси: „Модерен ли си или пушиш?” за специализираните художествени училища; „Благолаж” – за разказвачи, осмиващи порока тютюнопушене; „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” – за формирането на паралелки и класове, 100% свободни от тютюнев дим; „Моят графит – за живот без тютюн”; Международния конкурс „Не на цигарите!” за детска рисунка. Част от наградените рисунки от конкурсите бяха отпечатани върху ученически тетрадки, комбинирани с текстови послания към учениците за живот без тютюн.
        Създадени са три художествено-документални филми, насочени към вредата от пасивното тютюнопушене в семейството и опасните последици от тютюнопушенето при бременни жени. Филмите бяха тиражирани и разпространени за работа с различни целеви групи в цялата страна.
        През 2008 г. стартира Национална линия за отказ от тютюнопушене с универсален номер 0700 10 323.
        Всяка година през месеците май и ноември се провеждат национални кампании за ограничаване на тютюнопушенето, съобразени с темите, определени от Световната здравна организация. Много и разнообразни дейности са проведени на областно ниво от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, преименувани днес на регионални здравни инспекции.
        Обучени са медицински специалисти за усвояване на ефективни методи за отказ от тютюнопушене и за успешно консултиране на граждани.
        Създадени са 28 кабинета за отказ от тютюнопушене към РЗИ, като работещите в тях редовно са обучавани. Освен тях има и разкрити кабинети към отделни лечебни заведения, неправителствени организации и фирми.
        Министерството на здравеопазването осъществи контакти и направи всичко необходимо, за да привлече български болници за членство в Европейската мрежа на болници без тютюнев дим (European Network for Smokefree Hospitals), в резултат на което България вече има един асоцииран член към мрежата – Токуда болница – София.
        6. По отношение на реклама, промоция и спонсориране на тютюн
        Забранява се рекламирането на тютюн и тютюневи изделия, когато в рекламата участват лица под 18 години или тя е предназначена или насочена към тях.
        Забранено е рекламирането на тютюн и тютюневи изделия в радио и телевизионни предавания. Забранява се спонсорирането на радио и телевизионни предавания и събития или дейности, които имат трансграничен ефект от лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн и тютюневи изделия. На такива събития се забранява всякаква форма на разпространение на тютюневи изделия с цел популяризирането им.
        Какво предстои в тази посока:
        - Напълно да се забрани всяко изображение на тютюн или тютюнев продукт на местата за продажба на тютюневи изделия, както и видимостта на тютюневите продукти;
        - Да се забрани продажбата на тютюневи изделия по интернет, тъй като това стимулира продажбата на тютюневи изделия и на практика е неконтролируем процес;
        - Да се забрани всякакво подпомагане от тютюневата индустрия на „социално отговорни мероприятия”.
        7. Незаконна търговия с тютюневи изделия
        За реализиране на ефективен митнически контрол и надзор върху разпространението на тютюневи изделия, Агенция “Митници” подписа меморандуми за сътрудничество с 4 големи международни фирми и с най-големия български производител на тютюневи изделия. Основните цели са противодействие на контрабандния внос и нелегалната търговия с тютюневи изделия, включително предотвратяване на трансграничната търговия с фалшиви тютюневи изделия на българския и единния европейски пазар.
        8. Продажби на и от малолетни и непълнолетни лица
        Чрез разпоредбите на Закона за тютюна и тютюневите изделия в страната се забранява продажбата на тютюневи изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения, както и на и от лица под 18 години.
        Обществеността трябва да осъзнае, че нейната подкрепа в противодействието на продажбата на тютюневи изделия на лица до 18 години е необходима, значима и ценна.
        9. Правителствена подкрепа за прилагане на икономически осъществими алтернативни дейности
        Министерството на земеделието и храните разработи програми за алтернативно отглеждане на земеделски култури, с оглед заместването на тютюна с други земеделски култури или друг вид стопанска дейност, но все още този процес не е разпространен в районите в страната, където масово се отглежда тютюн.
        10. Изследователска дейност, наблюдение, контрол и обмен на информация
        През 2007 г. беше направено национално представително изследване по поръчка на Министерството на здравеопазването, реализирано от Националния център по опазване на общественото здраве, за разпространение на тютюнопушенето сред населението от 25 до 64 години, в резултат на което се установи, че в България пушат 52% от мъжете и 38,1% от жените.
        В края на 2008 г. бе проведено Европейско здравно интервю, реализирано от Националния статистически институт, като са анкетирани лица на 15 и повече години в домакинство. Регистрирани са общо 38,8% пушачи, от които – 29,2% редовни и 9,6% - епизодични пушачи. Мъжете настоящи пушачи са 50,3%, а жените – 28,2%.
        Данните и от публикуваното изследване на „Евробарометър”, проведено през 2009 г., сочат че 39,0% от българските граждани употребяват тютюневи изделия.
        През годините България участва в проучванията, провеждани от Световната здравна организация, включи се и в международни изследвания (GYTS и ESPAD), както сред целеви групи от населението, така и чрез попълване на въпросници.

        Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол върху тютюна и тютюневите изделия, налага забраната, защото тютюнът, под всякаква форма и маска, е вреден за физическо благосъстояние и качество на живот на хората!
        Министерството на здравеопазването продължава да защитава българските граждани от пасивното тютюнопушене, като отстоява необходимостта от въвеждане на пълна забрана на тютюнопушенето в затворените обществени места, защото най-ефективната защита е околна среда без тютюнев дим.
        До момента по отделните текстове на Конвенцията у нас са приложени множество ръководни насоки, но предстои да се извърши още много.