A- A+

Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ПОСЛЕДВАЩ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на част от покривното пространство на недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, с площ 40 кв.м. и с предназначение – за монтиране и използване на базова станция, антенни устройства и друго телекомуникационно оборудване, при начална наемна цена 2800,00 лв.
       Търгът ще се проведе на 02.07.2019 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена.
       До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 200 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ – Велико Търново (ул. “Никола Габровски” №23, стая 204) до 17:00 ч. на 01.07.2019 г. Заплащането е възможно и по следната банкова сметка: IBAN: BG16UNCR75273140017801 SWIFT BIC код: UNCRBGSF БАЕ код: UNCR7527 Банка “Уникредит Булбанк”, Клон Велико Търново.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 01.07.2019 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333 и 0878 973 457.

       Извлечение от заповед № РД – 01 – 96/06.06.2019 г.

(публикувано на 07.06.2019 г.)

Резултат от търга

Извлечение от Заповед № РД-01-116 / 05.07.2019 г.

(публикувано на 08.07.2019 г.)
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от покривното пространство на недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, с площ 40 кв.м. и с предназначение – за монтиране и използване на базова станция, антенни устройства и друго телекомуникационно оборудване, при начална наемна цена 3080,00 лв.
       Търгът ще се проведе на 09.04.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена.
       До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 200 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ – Велико Търново (ул. “Никола Габровски” №23, стая 204) до 17:00 ч. на 08.04.2019 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 08.04.2019 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД – 01 – 40/28.02.2019 г.

(публикувано на 28.02.2019 г.)
 

Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

       ОРГАНИЗИРА КУРС за придобиване на правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 16 юли до 20 юли 2018 г.

       Срок за подаване на документи: 10 юли 2018 г.

(публикувано на 25.06.2018 г.)
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

       Обект 1: следните части от недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6:
      помещения с предназначение – за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални наемни цени (ННЦ), както следва:
      - Помещение № 402 с площ 20.29 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
      - Помещение № 404 с площ 16.94 кв.м. при ННЦ 87.00 лв.
      - Помещение № 405 с площ 10.46 кв.м. при ННЦ 53.00 лв.
      - Помещение № 408 с площ 16.82 кв.м. при ННЦ 115.00 лв.
      - Помещение № 409 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 113.00 лв.
      - Помещение № 410 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 113.00 лв.
      - Помещение № 412 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
      - Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
      - Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
      Обект 2: ГАРАЖ – частна държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ №10 при начална месечна наемна цена 70.00 лв., със застроена площ 24.00 кв.м. и полезна площ 18.15 кв.м.
      Търгът да се проведе на 12.07.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на РЗИ – Велико Търново.
      Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответния обект/помещение.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
      Цена на тръжната документация – 20 лв. Закупуването на тръжната документация е задължително условие за участие в търга.
      Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита за участие се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17.00 ч. на 11.07.2018 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 11.10.2017 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 222/30.05.2018 г.

(публикувано на 31.05.2018 г.)

Резултат от търга    

       За спечелил търга се определя "Дентален център I - Велико Търново" ЕООД с управител д-р Майя Ангелова Грашкина-Попова и с ЕИК 000130168 за наемател на недвижим имот - частна държавна собственост на РЗИ - Велико Търново, а именно гараж с адрес гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" № 10, със застроена площ 24.00 кв.м и полезна площ 18.15 кв.м при наемна цена в размер на 80 лв. /осемдесет лева/ месечно.

Заповед № РД-08-262 / 16.07.2018 г. за определяне на наемател

(публикувано на 17.07.2018 г.)
 

Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

       Обект 1: следните части от недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6: помещения с предназначение – за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални наемни цени (ННЦ), както следва:
       Помещение № 402 с площ 20.29 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Помещение № 404 с площ 16.94 кв.м. при ННЦ 85.00 лв.
       Помещение № 405 с площ 10.46 кв.м. при ННЦ 52.00 лв.
       Помещение № 406 с площ 11.83 кв.м. при ННЦ 59.00 лв.
       Помещение № 410 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
       Помещение № 412 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
       Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.

       Обект 2: ГАРАЖ – частна държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ №10 при начална месечна наемна цена 69.00 лв., със застроена площ 24.00 кв.м. и полезна площ 18.15 кв.м.

       Търгът ще се проведе на 24.10.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответното помещение/гараж.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 20 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ – Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17:00 ч. на 23.10.2017 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 23.10.2017 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 331/19.09.2017 г.

(публикувано на 20.09.2017 г.)

Резултат от търга

Извлечение от Заповед № РД-08-362 / 24.10.2017 г. за определяне на наемател

(публикувано на 25.10.2017 г.)
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

на тема

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

       • Право на участие – деца и ученици от община Велико Търново
       • Възраст на участниците – деца и ученици от две възрастови групи:
              първа група – предучилищни групи в детските градини и училища;
              втора група – 1–4 клас.
       • Формат и материали – А4, основа – картон (бял или цветен)
       • Техника – по избор: живопис, графика и колаж, пастел, акварел, темпера и други
       • Информация, изписана на гърба на рисунката – име и фамилия, навършени години, клас, детска градина или училище, телефон и имена на учителя, съдействал при изработване на творбата
       • Краен срок – не по-късно от 20.10.2017 г.
       • Адрес за получаване – Велико Търново 5002; ул. “Никола Габровски” №23
       РЗИ – Велико Търново, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” (етаж 8, стая 802).

       ! Всеки участник може да участва с неограничен брой рисунки.
       ! До журиране ще се допускат само индивидуални творби. Не се допускат рисунки, получени на електронен носител, изработени по електронен път или ксерокопия.

НАГРАДИ:

       • предметни награди за най-добрите рисунки от двете възрастови групи
       • грамоти за всички участници

       Допълнителна информация за конкурса може да получите на следните телефони и електронен адрес: 062/614 351; 0876518239 (Й. Илиева); e-mail: pbpz@rzi-vt.org

(публикувано на 20.09.2017 г.)
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните части от недвижим имот (публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново) с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6: помещения с предназначение за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални месечни наемни цени (ННЦ):
       Помещение № 402 с площ 20.29 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Помещение № 404 с площ 16.94 кв.м. при ННЦ 85.00 лв.
       Помещение № 405 с площ 10.46 кв.м. при ННЦ 52.00 лв.
       Помещение № 406 с площ 11.83 кв.м. при ННЦ 59.00 лв.
       Помещение № 407 с площ 13.65 кв.м. при ННЦ 68.00 лв.
       Помещение № 410 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
       Помещение № 412 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
       Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.

       Търгът ще се проведе на 04.01.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответното помещение.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 40 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17:00 ч. на 30.12.2016 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 30.12.2016 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

(публикувано на 28.11.2016 г.)

      

       За спечелил търга за помещение 407 се определя „АИПСМП по ДБ и ДПФ – д р Иванка Кьолиева“ ЕООД.

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 7 / 06.01.2017 г.

(публикувано на 06.01.2017 г.)
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА

на тема

Конкурсът е посветен на Сетовния ден без тютюнопушене - 31 май 2016 г.

Цели

Младите хора да:
• развият уменията си за творческа изява и мисъл в областта на литературата;
• предадат представата си за здравословен начин на живот без тютюн;
• задълбочат познанията си по проблема тютюнопушене;
• не започват да пушат;
• подтикнат околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето.

Категория

стихотворение/разказ/приказка - по избор

Право на участие и изисквания

• ученици от 3 и 4 клас от община Велико Търново
• участието да бъде индивидуално
• всеки участник може да представи повече от една творба
• творбите да са авторски и да не са копирани от Интернет
• творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел презентиране и популяризиране на конкурса

Форма и представяне

на хартиен носител или по електронна поща

Задължителна информация, придружаваща творбата

• име и фамилия на участника, клас, училище и населено място
• имена на учител или ръководител, съдействал при изработване на творбата
• телефон на участника или учителя за кореспонденция

Срок за изпращане

не по-късно от 28 април ( четвъртък) 2016 година


Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. „Никола Габровски” № 23, етаж 8, стая 803 или на ел. адрес: pbpz@rzi-vt.org

Награди

за първо място - ваучер на стойност 50 лева
за второ и трето място - предметни награди
поощрителни награди (по преценка на журито)
грамоти за всички участници

Допълнителна информация

телефони: 062/ 614 345; 0876518239 (Йорданка Илиева)
електронен адрес: pbpz@rzi-vt.org
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните части от недвижим имот (публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново) с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6: помещения с предназначение за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални месечни наемни цени (ННЦ):
       Помещение №303 с площ 13.52 кв.м. при ННЦ 110.00 лв.
       Помещение №304 с площ 13.22 кв.м. при ННЦ 107.00 лв.
       Помещение №401 с площ 24.59 кв.м. при ННЦ 123.00 лв.
       Помещение №402 с площ 20.29 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Помещение №404 с площ 16.94 кв.м. при ННЦ 85.00 лв.
       Помещение №405 с площ 10.46 кв.м. при ННЦ 52.00 лв.
       Помещение №406 с площ 11.83 кв.м. при ННЦ 59.00 лв.
       Помещение №407 с площ 13.65 кв.м. при ННЦ 68.00 лв.
       Помещение №410 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
       Помещение №411 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Помещение №412 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
       Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.

       Търгът ще се проведе на 04.12.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответното помещение.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 20 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17:00 ч. на 03.12.2015 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 03.12.2015 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 349 / 30.10.2015 г.

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 389 / 08.12.2015 г.
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следната част от недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес ул. „Никола Габровски“ 23: спортна площадка (тенис корт), разположена в двора на РЗИ, с обща площ 580 кв. м., включваща оградена площадка с площ 570,77 кв.м. и обслужваща площ-съблекалня до оградата на площадката с площ 9,23 кв.м., при начална наемна цена, от която да започне наддаването, 450 лв. месечно, за ползване с предназначение спортна площадка. В наемната цена не са включени консумативни разходи за вода.
        Търгът ще се проведе на 31.03.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на първоначално обявения месечен наем - 450 лв.
        До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
        Цена на тръжната документация - 170 лв.
        Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17.00 ч. на 30.03.2015 г.
        Оглед: всеки работен ден от 04.03.2015 г. до 30.03.2015 г, от 10.00 ч. до 16.30 ч.
        Документите за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 30.03.2015 г. в деловодството на РЗИ.
        За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

        Извлечение от Заповед № РД – 08 – 118 / 25.02.2015 г.
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

        ПОСЛЕДВАЩ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на помещения (бивш стол) публична държавна собственост, намиращи се в сградата на РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 23, с обща площ 54 кв.м., при начална наемна цена, от която да започне наддаването, 180 лв. месечно, за ползване с предназначение – кухня-майка и бюфет за служители на РЗИ – В. Търново. Помещенията са разположени на първия етаж в старата сграда на РЗИ и включват: складово помещение с площ 10,7 кв.м., кухня с площ 20,1 кв.м., коридор с площ 5,6 кв.м. и 17,6 кв.м. (половината) от помещение-бюфет.
        Търгът ще се проведе на 05.02.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на първоначално обявения месечен наем - 180 лв.
        До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
        Цена на тръжната документация - 20 лв.
        Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17.00 ч. на 04.02.2015 г.
        Оглед: всеки работен ден от 20.01.2015 г. до 04.02.2015 г, от 10.00 ч. до 16.30 ч.
        Документите за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 04.02.2015 г. в деловодството на РЗИ.
        За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

Резултат от търга

Извлечение от Заповед № РД-08-103 / 13.02.2015 г. за определяне на наемател

 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

организират

КОНКУРС
ЗА

Условия за участие:

Възраст на участниците

Ученици от III до VII клас в община Велико Търново

Брой на творбите

Всеки участник може да участва индивидуално само с една творба

Материали за изработване на творбите

Природни и/или отпадни материали - листа, клони, шишарки, черупки, цветя (сушени или естествени), найлонови торбички, пластмасови шишета и други

Размер на паното

Не по-голям от 50/70 см.

Координати за връзка с автора

Всяко пано да бъде придружено от:
• трите имена и навършени години на участника
• клас, училище и населено място
• телефон за връзка

Краен срок за
получаване

не по-късно от 15.05.2015 година (петък)


Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. „Никола Габровски” № 23
дирекция ПБПЗ (етаж 8, стая 802)
5000 гр. Велико Търново

Награди

Предвидени са следните награди за победителите в конкурса:
Първа награда – подаръчен ваучер на стойност 80 лв.
Втора награда – подаръчен ваучер на стойност 60 лв.
Трета награда – подаръчен ваучер на стойност 40 лв.
Поощрителни награди, грамоти

Допълнителна информация

По повод на Световния ден на околната среда - 5 юни 2015 година, в РЗИ - Велико Търново ще бъде експонирана изложба с творбите от конкурса „Да опазим околната среда” и наградени победителите.
Координати за допълнителна информация:
телефони: 062/614 361 (инж. Г. Славчева), 062/614 351 (д-р А. Ангелова),
електронен адрес: pbpz@rzi-vt.org


В кабинета се извършват:

          Индивидуални консултации на желаещите да откажат цигарите:
                    • Определяне на степента на никотиновата зависимост
                    • Изследване на показателите на белодробната функция чрез спирометрия
                    • Съветване за здравословно хранене и физическа активност в процеса на отказ на цигарите
                    • Психологическо консултиране за справяне със зависимостта
                    • Запознаване с възможностите за лекарствена терапия
                    • Съветване за справяне с абстинентните прояви

          Групови консултации на организирани колективи

РЗИ – Велико Търново
ул. “Никола Габровски” № 23, ет. 8, каб. № 803
тел.614-365, 614-351
работно време – всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа