A- A+

Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пространство във фоайето на административната сграда на РЗИ – Велико Търново за инсталиране на автомат за горещи напитки, на адрес ул. „Никола Габровски” 23, гр. В. Търново. Пространството е с приблизителна площ 3 кв.м. и с осигурена възможност за свързване към ВиК и ел. инсталация. Началната наемна цена е 86,00 лв. месечно и включва разходите за консумираните вода и ел. енерия, охрана и евентуални други режийни разходи.
       Търгът ще се проведе на 03.07.2024 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 80 лв.
       Закупуване на тръжна документация и заплащане на депозит: в касата на РЗИ гр. В. Търново (ул. “Никола Габровски” №23, стая 204) до 16:30 ч. на 02.07.2024 г. или по банков път (IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF, Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново).
       Оглед: всеки работен ден от 03.06.2024 г. до 02.07.2024 г., от 10:00 ч. до 16:30 ч..
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 02.07.2024 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ или чрез лицензиран пощенски оператор.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД–01–64 / 28.05.2024 г.

(публикувано на 30.05.2024 г.)
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

       Следните части от недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6: помещения с предназначение – за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални наемни цени (ННЦ), както следва:
       Помещение № 402 с площ 20.29 кв.м при ННЦ 104.00 лв.
       Помещение № 404 с площ 16.94 кв.м при ННЦ 74.00 лв.
       Помещение № 405 с площ 10.46 кв.м при ННЦ 54.00 лв.
       Помещение № 407 с площ 13.65 кв.м при ННЦ 70.00 лв.
       Помещение № 408 с площ 16.82 кв.м при ННЦ 100.00 лв.
       Помещение № 409 с площ 16.53 кв.м при ННЦ 98.00 лв.
       Помещение № 410 с площ 16.53 кв.м при ННЦ 98.00 лв.
       Помещение № 412 с площ 16.15 кв.м при ННЦ 96.00 лв.
       Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 10.00 лв.
       Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 11.00 лв

       Търгът ще се проведе на 13.04.2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в двукратен размер на началната наемна цена за съответното помещение.
До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 20 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ – Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17:00 ч. на 10.04.2020 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 10.04.2020 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 847 93 33

       Извлечение от Заповед № РД-01-42 / 05.03.2020 г.

(публикувано на 06.03.2020 г.)

Резултат от търга

Извлечение от Заповед № РД-01-62 / 14.04.2020 г.

(публикувано на 14.04.2020 г.)

 
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ПОСЛЕДВАЩ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на част от покривното пространство на недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, с площ 40 кв.м. и с предназначение – за монтиране и използване на базова станция, антенни устройства и друго телекомуникационно оборудване, при начална наемна цена 2800,00 лв.
       Търгът ще се проведе на 02.07.2019 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена.
       До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 200 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ – Велико Търново (ул. “Никола Габровски” №23, стая 204) до 17:00 ч. на 01.07.2019 г. Заплащането е възможно и по следната банкова сметка: IBAN: BG16UNCR75273140017801 SWIFT BIC код: UNCRBGSF БАЕ код: UNCR7527 Банка “Уникредит Булбанк”, Клон Велико Търново.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 01.07.2019 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333 и 0878 973 457

       Извлечение от заповед № РД–01–96 / 06.06.2019 г.

(публикувано на 07.06.2019 г.)

Резултат от търга

Извлечение от Заповед № РД-01-116 / 05.07.2019 г.

(публикувано на 08.07.2019 г.)
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

ОБЯВЯВА

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от покривното пространство на недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, с площ 40 кв.м. и с предназначение – за монтиране и използване на базова станция, антенни устройства и друго телекомуникационно оборудване, при начална наемна цена 3080,00 лв.
       Търгът ще се проведе на 09.04.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена.
       До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 200 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ – Велико Търново (ул. “Никола Габровски” №23, стая 204) до 17:00 ч. на 08.04.2019 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 08.04.2019 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД – 01 – 40/28.02.2019 г.

(публикувано на 28.02.2019 г.)
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

       Обект 1: следните части от недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6:
      помещения с предназначение – за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални наемни цени (ННЦ), както следва:
      - Помещение № 402 с площ 20.29 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
      - Помещение № 404 с площ 16.94 кв.м. при ННЦ 87.00 лв.
      - Помещение № 405 с площ 10.46 кв.м. при ННЦ 53.00 лв.
      - Помещение № 408 с площ 16.82 кв.м. при ННЦ 115.00 лв.
      - Помещение № 409 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 113.00 лв.
      - Помещение № 410 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 113.00 лв.
      - Помещение № 412 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
      - Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
      - Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
      Обект 2: ГАРАЖ – частна държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ №10 при начална месечна наемна цена 70.00 лв., със застроена площ 24.00 кв.м. и полезна площ 18.15 кв.м.
      Търгът да се проведе на 12.07.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на РЗИ – Велико Търново.
      Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответния обект/помещение.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
      Цена на тръжната документация – 20 лв. Закупуването на тръжната документация е задължително условие за участие в търга.
      Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита за участие се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17.00 ч. на 11.07.2018 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 11.10.2017 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 222/30.05.2018 г.

(публикувано на 31.05.2018 г.)

Резултат от търга    

       За спечелил търга се определя "Дентален център I - Велико Търново" ЕООД с управител д-р Майя Ангелова Грашкина-Попова и с ЕИК 000130168 за наемател на недвижим имот - частна държавна собственост на РЗИ - Велико Търново, а именно гараж с адрес гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" № 10, със застроена площ 24.00 кв.м и полезна площ 18.15 кв.м при наемна цена в размер на 80 лв. /осемдесет лева/ месечно.

Заповед № РД-08-262 / 16.07.2018 г. за определяне на наемател

(публикувано на 17.07.2018 г.)
 

Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

       Обект 1: следните части от недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6: помещения с предназначение – за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални наемни цени (ННЦ), както следва:
       Помещение № 402 с площ 20.29 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Помещение № 404 с площ 16.94 кв.м. при ННЦ 85.00 лв.
       Помещение № 405 с площ 10.46 кв.м. при ННЦ 52.00 лв.
       Помещение № 406 с площ 11.83 кв.м. при ННЦ 59.00 лв.
       Помещение № 410 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
       Помещение № 412 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
       Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.

       Обект 2: ГАРАЖ – частна държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ №10 при начална месечна наемна цена 69.00 лв., със застроена площ 24.00 кв.м. и полезна площ 18.15 кв.м.

       Търгът ще се проведе на 24.10.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответното помещение/гараж.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 20 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ – Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17:00 ч. на 23.10.2017 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 23.10.2017 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 331/19.09.2017 г.

(публикувано на 20.09.2017 г.)

Резултат от търга

Извлечение от Заповед № РД-08-362 / 24.10.2017 г. за определяне на наемател

(публикувано на 25.10.2017 г.)
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните части от недвижим имот (публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново) с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6: помещения с предназначение за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални месечни наемни цени (ННЦ):
       Помещение № 402 с площ 20.29 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Помещение № 404 с площ 16.94 кв.м. при ННЦ 85.00 лв.
       Помещение № 405 с площ 10.46 кв.м. при ННЦ 52.00 лв.
       Помещение № 406 с площ 11.83 кв.м. при ННЦ 59.00 лв.
       Помещение № 407 с площ 13.65 кв.м. при ННЦ 68.00 лв.
       Помещение № 410 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
       Помещение № 412 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
       Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.

       Търгът ще се проведе на 04.01.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответното помещение.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 40 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17:00 ч. на 30.12.2016 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 30.12.2016 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

(публикувано на 28.11.2016 г.)

      

       За спечелил търга за помещение 407 се определя „АИПСМП по ДБ и ДПФ – д р Иванка Кьолиева“ ЕООД.

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 7 / 06.01.2017 г.

(публикувано на 06.01.2017 г.)
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните части от недвижим имот (публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново) с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ 6: помещения с предназначение за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения при упоменатите по-долу начални месечни наемни цени (ННЦ):
       Помещение №303 с площ 13.52 кв.м. при ННЦ 110.00 лв.
       Помещение №304 с площ 13.22 кв.м. при ННЦ 107.00 лв.
       Помещение №401 с площ 24.59 кв.м. при ННЦ 123.00 лв.
       Помещение №402 с площ 20.29 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Помещение №404 с площ 16.94 кв.м. при ННЦ 85.00 лв.
       Помещение №405 с площ 10.46 кв.м. при ННЦ 52.00 лв.
       Помещение №406 с площ 11.83 кв.м. при ННЦ 59.00 лв.
       Помещение №407 с площ 13.65 кв.м. при ННЦ 68.00 лв.
       Помещение №410 с площ 16.53 кв.м. при ННЦ 111.00 лв.
       Помещение №411 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Помещение №412 с площ 16.15 кв.м. при ННЦ 109.00 лв.
       Складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.
       Складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. при ННЦ 12.00 лв.

       Търгът ще се проведе на 04.12.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
       Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответното помещение.
       До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
       Цена на тръжната документация - 20 лв.
       Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17:00 ч. на 03.12.2015 г.
       Оглед: всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.
       Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 03.12.2015 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
       За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 349 / 30.10.2015 г.

       Извлечение от заповед № РД – 08 – 389 / 08.12.2015 г.
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следната част от недвижим имот – публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново с адрес ул. „Никола Габровски“ 23: спортна площадка (тенис корт), разположена в двора на РЗИ, с обща площ 580 кв. м., включваща оградена площадка с площ 570,77 кв.м. и обслужваща площ-съблекалня до оградата на площадката с площ 9,23 кв.м., при начална наемна цена, от която да започне наддаването, 450 лв. месечно, за ползване с предназначение спортна площадка. В наемната цена не са включени консумативни разходи за вода.
        Търгът ще се проведе на 31.03.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на първоначално обявения месечен наем - 450 лв.
        До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
        Цена на тръжната документация - 170 лв.
        Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17.00 ч. на 30.03.2015 г.
        Оглед: всеки работен ден от 04.03.2015 г. до 30.03.2015 г, от 10.00 ч. до 16.30 ч.
        Документите за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 30.03.2015 г. в деловодството на РЗИ.
        За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

        Извлечение от Заповед № РД – 08 – 118 / 25.02.2015 г.
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

О Б Я В Я В А

        ПОСЛЕДВАЩ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на помещения (бивш стол) публична държавна собственост, намиращи се в сградата на РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 23, с обща площ 54 кв.м., при начална наемна цена, от която да започне наддаването, 180 лв. месечно, за ползване с предназначение – кухня-майка и бюфет за служители на РЗИ – В. Търново. Помещенията са разположени на първия етаж в старата сграда на РЗИ и включват: складово помещение с площ 10,7 кв.м., кухня с площ 20,1 кв.м., коридор с площ 5,6 кв.м. и 17,6 кв.м. (половината) от помещение-бюфет.
        Търгът ще се проведе на 05.02.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на първоначално обявения месечен наем - 180 лв.
        До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
        Цена на тръжната документация - 20 лв.
        Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17.00 ч. на 04.02.2015 г.
        Оглед: всеки работен ден от 20.01.2015 г. до 04.02.2015 г, от 10.00 ч. до 16.30 ч.
        Документите за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 04.02.2015 г. в деловодството на РЗИ.
        За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

Резултат от търга

Извлечение от Заповед № РД-08-103 / 13.02.2015 г. за определяне на наемател