A- A+

АРХИВ

 

Възложени обществени поръчки

Доставка на компютърна техника за нуждите на Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

        (Публикувана в АОП с № 26-02-3 / 15.11.2019 r.)

        Обява на обществена поръчка (Публикувано на 15.11.2019)

        Документация (Публикувано на 15.11.2019)

        Оферта за участие (Публикувано на 15.11.2019)

        Проект на договор (Публикувано на 15.11.2019)

        Протокол за резултатите от работата на комисията (Публикувано на 28.11.2019)

        Договор за доставка на компютърна техника и приложения (Публикувано на 06.12.2019)

 


ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

        Публична покана (1)

        Документация (Версия на MS WORD)

        Протокол

        Заповед/Решение №РД-08-388/09.12.2014 г.

        Договор за възлагане на обществена поръчка

        Техническо предложение

        Ценово предложение

        Информация за извършени плащания

        Банкова гаранция за авансово плащане 


ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ, ДЕФИБРИЛАЦИЯ И МОНИТОРИРАНЕ НА СПЕШЕН ПАЦИЕНТ

 

        Публична покана (1)

        Документация (Версия на MS WORD)

        Протокол

        Заповед/Решение №РД-08-377/26.11.2014 г.

        Договор за възлагане на обществена поръчка

        Информация за извършени плащания

        Банкова гаранция за възстановяване на предоставен аванс

        
Приключена обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

        Публична покана (1)

        Документация (Версия на MS WORD)

        Заповед/Решение №РД-08-376 / 26.11.2014 г.