A- A+

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
2021-2025

        С Решение №538 от 12.09.2013 г. Министерският съвет на Република България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) за периода 2014 - 2020 г.

        Цялостното развитие на програмата през годините показва, че това е работеща програма, която постига резултати в трудните условия на хроничен недостиг на средства, затрудняващ и ограничаващ реализирането на планираните дейности.
        Натрупаният опит на програмата трябва да бъде използван и нейните дейности да продължат и през периода 2021-2025 г. С цел подобряване на здравето на населението и на показателите за здраве и в бъдеще.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2021-2025:

        1. Програмата е с доказал ефективността си международен модел за профилактика на хроничните неинфекциозни болести. Повечето страни в Европа развиват този модел, като голяма част от тях са постигнали определени успехи по отношение на целите й. Програмата съчетава дейности за профилактика на болестите и промоция на здраве в съзвучие с новото обществено здравеопазване и постиженията на медицината.
        2. Програмата предоставя апробирана рамка за политика и методология за използване на натрупаните знания и опит в света за профилактиката на най-честите хронични болести и у нас - проблем с най-голяма тежест за обществото. Тази политика 27 е и в основата на програми на ЕС, на Глобалната и Европейската стратегии на СЗО за профилактика на ХНБ.
        3. За изминалите години реализирането на програмата успя да постигне положителни резултати в поведението на населението, свързано със здравето, с редуциране нивото на редица фактори на риска за здравето, да предизвика промени в показателите за здравното състояние на населението, значителни за вложените в нея средства, ограничаването на които не позволи провеждането на всички планирани дейности по програмата. Тези промени следва да се задържат и продължат. Дейностите трябва да се разширят.
        4. Програмата натрупа опит, който показа, че профилактиката е възможна и в нелеките условия в страната, който може и трябва и занапред да бъде използван за подобряване на здравето на населението.

        Повече за програмата ...