A- A+

Приета със заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена март 2015 г., съгласно заповед №РД-08-148/26.03.2015 г.
Изменена през м. май 2016 г. в изпълнение на заповед №РД-08-194/20.05.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП-2)
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 2134)

Правно основание за предоставяне на административната услуга

         Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7
         Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 40, ал. 3
         Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в“

         Цел:
         Изготвяне на документи на служителя за определяне размера на пенсията, съгласно Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 2 т. 1 и т. 2.

         Предмет:
         Изготвянето на удостоверението се извършва на база преглед и анализ на доходите на лицата за периода от време, за които са внасяни осигурителни вноски. За дадения период се проверяват и се вземат данни от разплащателните ведомости на инспекцията, други разходооправдателни документи, договори за възлагане на труд и други автентични документи, съдържащи достатъчно данни за осигурителния доход, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

           Директорът на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

           Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062/614-331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители:
         Настоящи или бивши служители на РЗИ или на институция, на която РЗИ е правоприемник (РИОКОЗ, РЦЗ, ХЕИ, ЦИЗОТ и т.н.).

         Необходими документи:
         1. Заявление от лицето
         2. Фотокопие от трудова или служебна книжка

         Вътрешен ход на процедурата:
         Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Заявителят подава заявление по образец до директора на РЗИ – Велико Търново за издаване на удостоверение (УП-2) или заявява услугата устно. При заявяването се посочва длъжността, на която е работил и периода за осигурителния доход.
         Заявлението или протоколът за устно заявяване, заедно с приложените документи, се входира в деловодната система с входящ индекс ФС - 10 и се резолира за директора на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО).
         Главният специалист-касиер в дирекция АПФСО изготвя удостоверението УП-2 в два екземпляра. Заявителят получава удостоверението си от Звеното за административно обслужване. Вторият екземпляр се съхранява в дирекция АПФСО.
         За вътрешния контрол и отчетност главният специалист-касиер в дирекция АПФСО, изготвящ удостоверенията, води изходящ дневник за издадените удостоверения.

         Срок за предоставяне на услугата
         Срокът за изготвяне на удостоверението е 14 дни.

Образци и формуляри:

           Приложение 1: Заявление за издаване на УП-2
           Приложение 2: УП-2 (Стандартен формуляр, утвърден от НОИ)

Начини на заявяване на услугата

           Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в центъра за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23; тел. 062/614-331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
           Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице от ЦАО, приемащо документите съставя протокол. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице, което го е съставило.
           Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

           Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, под рубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

           Еднократен.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

           На основание чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване за услугата не се заплаща.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

           Национален осигурителен институт.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

           По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

           rzi-vt@rzi-vt.bg